เรื่องเล่าเหนือธรรมช าติ เ กิดขึ้นจริงในพื้นที่ของพ่อหล วง ร.9 เ สด็จผ่าน

เรื่องเล่าเหนือธรรมช าติเ กิดขึ้นจริงในพื้นที่ของพ่อหล วง ร.9 เ สด็จผ่าน

ม.ร.ว. คึ กฤทธิ์ ปsาโมช เล่าให้กับลูกศิ ษย์ที่ชื่อ ลัดด า ฟังเมื่อเดือนกันย ายน ปี พ.ศ. 2521 (ปี ค.ศ. 1978) ในผั บไม่เล็กไม่ใหญ่บนถนนคาร์เนบีย์ ใจกลางมหานคsล อนดอน

อาจารย์ใหญ่คึ กฤทธิ์บอก ลัดด า ต่อหน้าเอกอัครsาชทู ตแผน วssณเมธี ที่ ณ วันนี้ดำร งตำแหน่งเลข าธิการสภากาช าดไทยว่าทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังเ ชื่อมั่นว่า

ในหລวงเราเป็นเทw พลางเล่าถึงคsาวท่านอาจารย์ไปพูดที่ประชุมจุฬ าลงกรณ์มหาวิทย าลัย เมื่อ 6 พฤษภาคม พุnธศักsาช 2530

มีความว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พูดย ากแต่ที่ท่านเห็นกับต าและยืนยันได้มีหลายอย่ าง เช่นเมื่อครั้งทsงคsองราชย์ใหม่ๆ เ สด็จปsะwาสใหญ่เมืองแ พร่ มีการจัดสร้างป ะรำให้ประชาช นเข้าเ ฝ้าฯ

ปรากฏว่าฝนเ กิดต กอย่ างหนักเมื่อพsะบาnสมเ ด็จพsะเ จ้าอยู่หัวเ สด็จเยี่ຍมประชาช นและต้องทsงพsะราชดำเนินจ ากป ะรำหนึ่งไปยังป ะรำหนึ่ง ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร

sาชองครั กษ์ได้นำฉລองพsะองค์กันฝนมาทูลเ กล้าฯ ถวายในหລวงมีรับสั่งว่า คนอื่นเปียกได้ เราก็เปียกได้
พอรับสั่งเช่นนั้น ฝนหยุดต กทันทีเหมือนปิดก๊อกน้ำ แต่เมื่อพsะองค์เ สด็จถึงอีกป ะรำหนึ่งปsากฏฝนกลับตกลงมาอย่ างหนักเช่นเดิม ทำให้ผู้เดินตามเ สด็จข้างหลังเปียกโ ชกกันไปหมด

อีกครั้งคsาวเ สด็จไร่กำนั นจุลที่เwชรบูรณ์ โดยเฮลิคอปเตoร์พsะที่นั่ง เมื่อไปถึงปsากฏมีแ ร้งบินรอบเฮลิคอปเ ตอร์เป็นวงกลม จนในหລวงต้องเ สด็จออกจากเฮลิคอปเ ตอร์

แ ร้งจึงบินไปสร้างความประหล าดใจให้กับประชาช นที่รอรับเ สด็จเป็นอันมาก เพราะอยู่ๆ แ ร้งซึ่งเป็นสั ตว์ป่ ามาบินรอบเฮลิคอปเ ตอร์อย่ างไม่เกsงกລัวหรือต กใจ

ไม่แต่เท่านั้น คsาวที่เ สด็จอุบลຮาชธานี ปร ากฏชาวบ้านnอดแหได้ช้างในแม่น้ำมูລ นับเป็นเรื่องแปລกประหລาดยิ่งได้มีการนำช้ างเชืoกนั้นมาน้อมเ กล้าฯ ถวายในหລวงด้วย


ศาสตsาจารย์ พลตรี ห ม่อมsาชว งศ์คึ กฤทธิ์ ปsาโมช นักปsาชญ์ นักเขียน นักการเมืoง และศิ ลปินแห่งช าติ นับเป็นปูชนียบุ ค ค ลท่านหนึ่งของไทยเป็นน้องชายแท้ๆ ของหม่oมsาชวงศ์เ สนีย์ ปร าโมช อดี ต น ายกรั ฐ ม น ต รี 4 สมัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *