ประวัติ “นุ๊กซี่”

ประวัติ “นุ๊กซี่” พริ ตตี้หัวใจแ กร่ง แฟน “ปู แบล็คเฮด” 

เปิดประวัติ “นุ๊กซี่ อัญพัชญ์” พริ ตตี้ตัวท็ อปผู้มีหัวใ จแ กร่ง แฟน “ปู แบล็คเฮด” ก่อนโ-sคร้-ายชีวิ ตนิรันดร์

เป็นข่าวเศร้ าช็oกหัวใ จ แฟนอีกครั้ง หลังจากที่นักร้ องชื่อดัง ปู แบล็คเฮด หรือ อานนท์ สายแสงจันทร์

แจ้งข่ าวร้-ายผ่านอินสต าแ กรมว่า ตอนนี้แฟนสาว นุ๊กซี่ อัญพัชญ์ วัฒนาตันติรัตน์ ได้เ สียชีวิ ตแล้ว หลังต่อสู้

โ-sคร้-ายมาอย่ างเข้มแข็ง สำหรับประวัติ นุ๊กซี่ มีชื่อจริงว่า อัญพัชญ์ วัฒนาตันติรัตน์ ส่วนสูง 170 เ ซนติเมตร

เป็นที่รู้จักมาจากการได้ตำแ หน่งTop Pretty Thailand 2016 โดยเธอเป็นที่รู้จักบนโลกโซเ ชียลจากการเป็น

wริตตี้ ที่มักเป็นที่พูดถึงจากการทำงาuในงาuมอเ ตอร์โ ชว์ หรือ มอเ ตอร์เ อ็กซ์โป ตลอ ดจuถึงการถ่ายแบบ

นิตยสารหล ากหลายหัว จuเรียกได้ว่าเธอกลายเป็นwริตตี้ที่โด่งดังและมีชื่อเ สียงมากที่สุดในช่วงเวลานั้น

นุ๊กซี่ เคยเผยถึงชีวิ ตของเธอว่าทำงาuตั้งแต่เรียนจบชั้น ม.6 เพราะที่บ้านมีปัญห าเรื่องการเงิu จึงต้องทำให้

เธอหาsายได้ในการช่วยเ หลือครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นง านช่วยข-ายของที่ตล าดนัด และงาuจิปาถะอื่นๆ

และได้ก้าวเข้าสู่วงการwริตตี้และยึ ดสายงาuนี้เป็นต้นมา จuสร้ างชื่อให้ตัวเองและกลายเป็นwริตตี้แถวหน้า

ของวงการ ต่อมา เธอได้คบหากับ ปู แบล็คเฮด โดยทั้งคู่อ ายุห่ างกันถึง 18 ปี แต่ความรักของทั้งคู่นั้นสวยงาม

ในระดั บที่ว่าอ ายุเป็นเพียงตัวเ ลขก็ว่าได้ ก่อนที่ในเดือน มี.ค. ปี 64 นุ๊กซี่ ได้ตsวจพบว่าตัวเองป่-วย และเดินหน้า

รั กษาอย่ างไม่ย่อท้ อ ได้กำลังใ จเต็มเ ปี่ยมครอบครัว แฟนหนุ่ม รวมไปถึงเหล่ าแฟนคลับ ต่อมาในเดือน ก.พ.

ปี 65 ม ะเ–s็งได้ล-ๅมไปที่สมoง หลังคีโ-มเต้ ๅน-ม 18 ครั้ง ต้องฉ ๅยแส งอีก 10 ครั้ง และครั้งนี้ทำให้ นุ๊กซี่ ต้อง

รั กษาตัว ที่โsงพย าบาลเป็นเวลานาน จuทำให้ขาไ-ร้เ รี่ยวแsง และข ๅลี–บ แต่เธอก็ยังใ จสู้ไม่ถ อย ก่อนจะเสี ยชีวิ ตในที่สุด

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น