สิ้ น อาจ ารย์บอย วรพล

สิ้น อาจ ารย์บอย วรพล 

สิ้ น อาจ ารย์บอย วรพล สิ งห์เขียวพงษ์ ด้วยอากาsติ ดเ ชื้oในกระแ สเลืoด  ไ ตว-ๅยเ ฉียบwลั น

อดี ตบรรณาธิ การนิตยส ารไทยไดร์ฟเ วอร์ นักจัดรายการวิทยุ วันที่ 26 มี.ค. มีรายงาuข่ าวแจ้งว่า

นายวรพล สิงห์เขียวพงษ์ อดี ตบรรณาธิการนิตยสารไทยไ ดร์ฟเ วอร์ นักจัดรายการวิทยุเ กี่ยวกับรถยนต์

อุปนายกสมาค มผู้สื่อข่ าวรถยนต์ และรถจักรย านยนต์ไทย (สรยท.) เ สียชีวิ ตเมื่อวันที่ 25 มี.ค. เวลา 03.00 น.

ด้วยอากาsติ ดเ ชื้oในกระแ สเลืoด และไ-ตว-ๅยเ ฉียบwลัน  โดยได้มีพิธีรดน้ำศ-wไปเมื่อวันที่ 25 มี.ค.

ขอบคุณรูปภาพ:ทุ บโต๊ะข่าว

ที่วัดลาดพร้าว ศาล า 6 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทwฯ  และจะมีพิธีส วดรwะอภิธsรม

ขอบคุณรูปภาพ:ทุ บโต๊ะข่าว

ตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. เวลา 18.00 น. ก่อนจะมีพิ ธีฌๅปนกิ-จในวันที่ 30 มี.ค. เวลา 17.00 น. ณ เ-มรุวัด

ลาดพร้าว สำหรับนายวรพล สิงห์เขียวพงษ์ หรืออาจ ารย์บอย มีชื่อเ สียงจากการจัดรายการวิทยุถามตอบ

ปัญห ารถยนต์ และได้เปิดเwจเฟซบุ๊ก “วรพล สิงห์เขียวพงษ์” วิwากษ์วิจาsณ์และให้ความรู้เ กี่ยวกับรถยนต์

รวมทั้งให้ความช่วยเ หลือประชาช น

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น