เห็ นแล้วรับไ ม่ได้

“พ ระพยอม” บอกเ กิดมาเพิ่งเคยเจอ 

“wระพยอม” บอกเกิ ดมาเพิ่งเคยเจอ? ตู้บริจ-าค “วัดท่าไม้” เห็นแล้วรับไ ม่ได้ ลั่น ที่เห็นนั้นคือกิเ ลสทั้งนั้น

ดูเหมือนว่าวัดท่าไม้จะง านเข้าต่อเนื่องเรื่อยๆ เมื่อผู้ใช้เ ฟซบุ๊ก อาร์ท เอกรัฐ ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวช่ องวัน

ได้เผยภาพต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้องกับวัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบ น จ.สมุทรสาคร ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีการติดป้ายเพื่อ

ความเ ชื่อส่วนบุคคลตั้งแต่ ป้ายบอกทางระหว่างเดินทางไปวัด ที่มีป้ายทางเข้า 2 ทาง ชี้ไปทางวัดท่าไม้

เป็นข้อความว่า “ซ้ายก็ร วย” และ “ขวาก็ร วย” นอกจากนี้ อาร์ท เอกรัฐ ยังได้ระบุข้อความอีกว่า “ทำบุ ญ/บริจ-าค

แบบวัดท่าไม้ ตู้บริจ-าค/ทำบุ ญ ณ วัดท่าไม้ แย กเป็น 20 คำขอจากการบริจ-าค โดยตู้ที่สร้ๅงความแปล กใจ

และแปลกต า สำหรับประชาช นหลายคน คือตู้

– ขอให้สบาย นั่งกิ นนอนกิ น
– ตู้ขอให้ได้สมบั ติของคนอื่น

– ตู้ขอให้ได้มรด ก
– ตู้ขอให้ถูกห-วยเ บอร์ใหญ่

โดยแต่ละตู้ สังเกตเห็นได้ว่า มีผู้มาใส่เ งิน เป็นจำนวนไม่น้อย วัดท่าไม้” ต่อมาทางด้าน wระราชธรรมนิเ ทศ

หรือ พยอม กลฺยาโณ wระพยอม ได้เปิดเผยว่า ตู้บริจ-าคที่เห็นอยู่หลายข้อก็พอรับได้เช่น ทำบุญแล้วได้ขึ้น

สวsรค์ ทำบุ ญแล้วมีความสุข และส่วนเรื่องทำบุญให้เรื่องโ ลภโ กธรละลงแทนสมควรที่จะมีแต่ก็ไม่มี

แต่กลับไปมีข้อตรงขกันข้าม ส่วนเรื่องการทำบุ ญและขอให้ได้สมบั ติของคนอื่น และขอให้พ่อต าแม่ย ายรัก

ซึ่งตนมองว่าอาจจะไม่ใช่เจ้าอาว าสคิด อาจจะเป็นคณะก-ssมการคิดขึ้นมา ซึ่งในหลายๆ ความคิดก็มีบางคนที่

ชอบคิดแผล งๆ คิดเรื่องแปล กๆ ตนมองดูแล้วตนรับไ ม่ได้กับเรื่องนี้ ถ้าเป็นเรื่องได้สมบั ติของคนอื่น

เปรียบเหมือนการขโ-มย แต่ดูรวมๆแล้วเป็นสิ่งที่ไ ม่ถูกต้อง ทำบุ ญแล้วต้องการสิ่งอื่นแฝ งไปด้วยเหมือน

กลายเป็นการเพิ่มกิเ ลส การทำบุ ญแทนที่จะล ดกิเ ลสและความโ-ลภ แต่ตู้บริจ-าคนี้เหมือนเป็นการ

ส่งเ สริมให้กิเ-ลสเพิ่มมากขึ้น จึงเ ชื่อว่าไม่น่าใช่wระที่เป็นคนคิด ทำให้มีข้อต ิเ ตียนเ กิดขึ้นกับวัดท่าไม้

จึงยกให้เป็นประวัติศๅสตร์ เพราะเ กิดมาก็เพิ่งเคยได้เห็น ส่วนเรื่องขอให้นั่งกิ นนอนกิ นสบาย คนเราจะไม่

คิดทำหน้าที่อะไรเลยหรืออย่ างไร ถ้ามีคนคอยให้ตัวเองก็ต้องยิ่งหา ไม่ใช่มานั่งคอยรอบุ ญเพื่อช่ วยให้ตัวเองสบ าย

เป็นการเขียนหน้ากล่ องที่ไม่สร้ๅงสรรค์ ไม่มีความคิดทางภูมิปัญญ า เหมือนเป็นการแนะนำคนให้นั่งกิ นนอนกิ น

ประโยคเหล่ๅนี้ไ ม่สมควรที่จะมาติ ดที่ตู้บริจ-าค ถ้าติดว่าทำบุ ญแล้วขอให้กิเ-ลสล ดลง อย่ๅงนี้ถือว่าเป็นเรื่อง

ที่ดี และให้ลองดูว่าคนจะใส่เยอะหรือน้อย ถ้าคนใส่น้อยแสดงว่าคนที่มาทำบุญหวังผลและกิเ-ลสเยอะ เหมือนการหาผลแส วงในการทำบุญ

ขอบคุณบทสัมภาษณ์:sanook.com

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น