อาลั ย “บีม ปภังกร”

วงก ารบันเทิงเศร้ า “บีม ปภังกร” เ สียชีวิ ตแล้ว

เรียกว่าช่วงนี้ข่าวเศร้ าของวงก ารบันเทิงมีมาติดๆ ล่ าสุด “บีม ปภังกร” wระเอกวั ยรุ่น ซีรีส์ดั ง “เคว้ ง”

เ สียชีวิ ตแล้ว ค-าห้oงพัก เมื่อช่วงเย็นวันนี้ 23 มี.ค. 65 นักแสดงวั ยรุ่น บีม ปภังกร ฤ กษ์เฉลิมพจน์

ที่มีชื่อเ สียงจากซีรีส์เรื่อง เคว้ ง ที่ออกอากาศทาง เน็ ตฟลิกซ์ ได้เ สียชีวิ ตแล้ว โดยมีรายง านว่า

นักแสดงหนุ่มนอ นหลับ ทางครอบครัวพย าย ามปลุกแต่ไ ม่ตื่u จึงได้นำตัวส่งโ รงพย าบาล และพย าย ามก ู้ชีw

แต่ไม่เป็นผ ล สำหรับซีรีส์ ที่สร้ างชื่อเ สียงให้กับหนุ่ม บีม ปภังกร คือเรื่อง เคว้ ง(The Stranded)

เป็นละครชุดกึ่งภ าพยนตร์บนเ ว็บไ ซต์แนวจินตนิมิต ระทึ-กขวัญ ที่ออกอากาศในปี พ.ศ. 2562

สร้ างโดย เน็ ตฟลิกซ์ ภายใต้ความร่วมมือกับ จีเอ็มเ อ็ม แ กรมมี่ โดย จีเ อ็มเอ็ม สตูดิโ อส์ และ บร าโว่

สตูดิโ อส์ และ H2L Media Group โดย คริสเ ตียน ดูร์โซ โดยเป็นเรื่องร าวการเอาชีวิ ตรoดบนเกาะขนาดเล็ก

แห่งหนึ่งบนทะเลอันด ามันที่ชื่อ “ปินตู” หลังเ กิดสึน-ามิสร้ างความเ สียหายทั้งเกาะ กำกั บการแสดงโดย

โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ นำแสดงโดย ปภังกร ฤ กษ์เฉลิมพจน์, ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเ วช, จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล

ออกอากาศครั้งแรกทั่ วโลกบน เน็ ตฟลิ กซ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เคว้ ง นับเป็นละครชุด

เรื่องแรกของประเทศไทยที่ถูกสร้ างเป็น “ผลง านของเ น็ตฟลิ กซ์” (Netflix Original) โดยตัวละครได้จัด

ทำรายละเอียดวั ตถุต่ าง ๆ ให้มีข้อความภาษาอังกฤ ษเป็นหลัก ส่วนด้านเ สียงได้เลือกใช้ภาษาไทยเป็น

ภาษาต้นฉบับของเรื่อง รวมถึงได้มีการจัดทำการwากย์เ สียง และจัดทำซั บไตเ ติลใน ภาษาอังกฤ ษ

ภาษาจี นแมนด าริน และภาษ าอื่น ๆ อีกว่า 10 ภาษ า เพื่อรองรับตล าดต่ างประเทศโดยเฉพาะ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น