บุ๋ม ปนัดดา

อดี ตสามี ‘บุ๋ม ปนัดดา’ หลังเผยเ หตุเ ลิก

คนแรกและคนเดียว ที่ยอมมีทาย าทให้ หนึ่งในอดี ตสามี ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เผยเ หตุเ ลิก หลังใช้ชีวิ ตคู่สั้นแค่ 2 ปี เป็นที่ทราบกันดีว่า

‘บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี’ เคยผ่านการแต่งง านและใช้ชีวิ ตคู่มาแล้ว ซึ่งในอดี ตนั้น ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เคย แต่งง านกับ ‘คุณวี วีรพงศ์ พิพิธสุขสันต์’

อดี ตสามีคนแรก เมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2548 พบกันตอนไปอบรมหลักสู ตร พสบ. ที่กองทั พเรือ และได้ให้กำเ นิดทาย าทบุตรสาว

คนแรก คือ ‘น้องอันดา อันดามัน วงศ์ผู้ดี’ ต่อมาชีวิ ตคู่ได้เพียงแค่ 2 ปี เท่านั้น เมื่อวันที่ 29 ต.ค. พ.ศ. 2550 ได้ประก าศต่อสาธารณช น

ว่าได้แย กทางกันในที่สุด โดยส่วนตัว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เผยว่าไม่ได้มีปัญห าของมือที่ส ามแต่อย่ างใด เพียงแต่การใช้ชีวิ ตไม่ตรงกันเท่านั้นเอง

และ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ยังเผยว่า แย กกัน อยู่กับส ามี 3-4 เดือนแล้ว ก่อนตั ดสินใจส่วนสาเ หตุก็เป็นเพราะว่าไลฟ์สไ ตล์ชีวิ ตที่ไม่ตรงกัน

แต่คงไม่ถึงขั้นหย่-า เพราะไม่ได้ จดทะเ บียนสมร สกันตั้งแต่แรก และยอมรับว่าช่วงแรกที่เ กิดปัญห า ทำใ จลำบ ากเพราะเป็นสิ่ง

ที่ไม่อย ากให้เ กิดขึ้น ทั้งนี้ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เผยว่า เรื่องการเ ลี้ยง ‘น้องอันดา’ บุ ตรสาวคนเดียวนั้น เมื่อโตขึ้นก็ต้องบอกว่าพ่อแม่ได้แย กทางกัน

คิดว่าเขาคงเข้าใจ แต่ตอนนี้ ก็ทำง านเ ลี้ยงทาย าท ส ามีก็มาง้ อเหมือนกัน เรา 2 คนไม่ได้ถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติด ยังคุยกันอยู่

เราพย าย ามหาทางออกแต่หาไม่ได้ พร้อมกันนี้ บุ๋มก็ยืนยันหนั กแน่นว่า เคยประก าศไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้ามีปัญห าอะไร

‘น้องอันดา’ ต้องอยู่ในความดูแลของ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เพียงผู้เดียว หลังจากนั้น 7 ปีให้หลัง ‘บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี’ เปิดใจคบกับ ‘เอกริน นิลเศร ษ ฐี

(เอก)’ เ ทรนเนอร์หนุ่มหุ่ นล่ำ เมื่อปี พ.ศ. 2557 และประก าศวิว าห์หนที่ 2 ในช่วงปี พ.ศง 2558 และใช้ชีวิ ตคู่เพียงแค่ 4 ปีเท่านั้น

และก็แย กทางกันไปในที่สุด โดย ‘บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี’ เผยว่า ไม่มีใครคิดว่าชีวิ ตรักจะสะดุ ด เมื่อไม่ได้สร้ างคว ามสุขแบบเดิมก็ต้องคุยกัน

หาทางออกให้ทั้งสองฝ่ าย มีชีวิ ตที่ต้องการ ไม่มีใครอย ากแย กทางกับสามี แต่เมื่อไปต่อไม่ได้ก็ต้องตั ดสิ นใจ ถามว่าเ-ข็ดมั้ย

ต้องบอกว่าไม่ได้ค าดหวัง ไม่ได้ปิดประตูความรัก ถ้าคนอาส าเข้ามาดูแลก็ถือว่าชีวิ ตโ ชคดี แต่ถ้าไม่มี ก็อยู่กับปัจจุบัน มีทาย าท มีเพื่อนๆ ครอบครัว และขอบคุณทุกกำลังใจ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น