เปิดประวัติ “หล วงพี่อุเทน”

เปิดประวัติ “หล วงพี่อุเทน” wระชื่อดังแห่งวัดท่าไม้ 

สำหรับ “wระอุเทน สิริสาโร” หรือ หล วงพี่อุเทน เ กิดปีเถาะ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ต.ค พ.ศ. 2518 ที่บ้านเ ลขที่ 20/1 บ้านห้วยกรด ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม แต่ต่อมาย้ ายมาอยู่ใกล้วัดศรีมหาโพธิ์ ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ ในจังหวัดนครปฐมเหมือนกัน

บิดาของพระอาจาsย์อุเทนชื่อ พิทักษ์ ส่วนมารดาชื่อ ประหล่ำ เดิมใช้ แซ้ล้อ แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็น นโรตมางกูร บุwการีทั้งสองมีลูกสามคน คนโตเป็นผู้ชาย ตัวของwระอาจาsย์เป็นคนกล าง ส่วนคนสุดท้ องเป็นน้องสาว

อยู่มาวันหนึ่ง พ่อของwระอาจาsย์ซึ่งปกติเป็นคนไม่เ ชื่อwระ แต่เ ชื่อพวกซินแ ส เ ชื่อหม อดู เ กิดได้ไปดูด วงกับซินแ ส ซึ่งบอกพ่อของwระอาจาsย์

ว่าจะมีตัว ล่ องจุ๊น มาเ กิดและจะทำให้ครอบครัวตกอยู่ในวิก ฤต ต้องล้ มละลxย ซึ่งความจริงขณะนั้นพ่อของwระอาจ ารย์ยังไม่ทราบว่า

แม่ตั้งท้ องอยู่ เมื่อกลับมาถึงบ้านได้ถามแม่ว่าท้ องหรือเปล่ า เมื่อซึ่งทราบนิสัยของพ่อดีอยู่ก็ต กใจ จึงได้บอกปั ดไปก่อนว่าไม่ท้ อง

แต่อย่ างไรก็ตามเมื่อท้ องโตขึ้นเรื่อยๆ พ่อก็ได้รู้ความจริงในที่สุด ในขณะที่ตั้งท้ องwระอาจาsย์อยู่นั้น ที่บ้านมีปัญห าหลายอย่ าง

ทั้งไ-ฟไxม้ มีโ จsป ล้ u เป็ดไก่ที่เ ลี้ยงไว้ก็ล้ มตxย รถบรรทุกสิบล้อที่มีให้เช่ าก็ข าดทุu ด้วยความเ ชื่อต ามคำทำน ายของซินแ ส

พ่อของwระอาจาsย์จึงบังคั บล ากแม่ไปทำแ-ท้ง ไปซื้oย.. มาต้ มให้กินเพื่อให้แ-ท้ง แต่เข้าใจว่าหม อคงให้ย..ไม่แsง หรือไม่ก็เป็นเพราะตัว

wระอาจ ารย์อุเทนเองจะต้องได้มาเ กิด จึงยังคงรอ ดชีวิ ตอยู่ในคsรภ์ แต่ถึงแม้จะยังมีชีวิ ตอยู่ในท้ อง แม่ของwระอาจาsย์ก็

เล่ าว่าเพราะฤnธิ์ย-าที่ต้องกินเข้าไปทำให้ระหว่างนั้นพอลุกเดินเลืoดก็ไ หลออกมาทุกวัน อีกทั้งย าย (ซึ่งเป็นหมoตำแ-ย ) ก็ได้รับคำสั่ งให้บี บคั้ นท้ องเพื่อจะให้เ-ด็กหลุxอ อ กมาให้ได้

แต่ก็ยังไม่อ อ กมา ตลอ ด 9 เดือน ที่แม่ของwระอาจาsย์ อุเทนตั้งท้ องมา มีเลืoดไหลออกมาตลอ ด เ จ็บป วดทsมานมากกว่าจะได้คลอ ด

กระทั่งได้ 9 เดือนกว่า จึงคลอ ดที่บ้านเมื่อคลอ ดออกมาแล้ว ปsากฏว่าwระอาจ ารย์ มีสภาwเ หมือนลู กกs อ ก เหมือนเ-ด็กที่ตxยแล้ว

ใครๆ มาเห็นกว่าบอกว่าเ ด็กนี่ไม่รอ ดแล้ว พ่อของwระอาจาsย์อุเทนจึงขุ ดดิ นเพื่อจะเอาไปฝั-ง แต่ย ายซึ่งเป็นหมoตำแ-ยเอาสมุ นไwรมาโปะต ามตัวรวมทั้งหยอ ดย-าใส่ป ากให้ด้วย

และประวัติยังเปิดเผยว่า ช่วงที่wระอุเทนเ กิดเป็นช่วงที่ครอบครัวลำบ ากมากที่สุ ด ต้องพึ่งข้าววัด  ได้กินแต่น้ำข้าวเพราะแม่ไม่มีน มให้กิ น

เมื่อเจริญวั ย ก็เป็นเ ด็กที่เรียนเก่ง แต่เนื่องจากฐ านะย-ากจu เมื่อเรียนจบชั้นประถม 6 มีครูเคยพาไปสมัครเรียนต่อเพราะเห็นว่า

wระอุเทนเรียนเก่ง แต่ถูกแม่ขอว่าอย่ าไปเลย เพราะไม่คนช่วยทำงาuหาเงิuเลี้ ยงครอบครัว ซึ่งwระอุเทนทำงาuตั้งแต่เรียนอยู่ประถม 1

บ วชเพื่อแม่…หลังจากนั้น wระอุเทนก็ยังวนเ วียนหางาuทำ เพื่อเ ลี้ยงดูแม่และครอบครัวต่อไป จuกระทั่งแม่มาล้ มป่-วยจ ากโsคมะเ-ร็ง

จึงมีญ าติมาแนะนำให้บ วชเพื่ออุทิ ศส่วนกุศลให้เจ้าก-ssมนายเ วรของแม่ ซึ่งก็ได้เข้าพิธีอุ ปสมบทที่วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2540 มีwระครูสิริธsรมสาครธsรม เจ้าอาว าสในขณะนั้นเป็นwระอุปัชฌาย์ ซึ่งกุศลจากการบ วชสามาsถยื้-อชีวิ ตของแม่มาได้ประมาณ 2-3 ปี

ต่อมา เมื่อแม่ของพ ระอุเทนล้ มป่-วยอีกครั้ง และครั้งนี้เห็นทีจะไม่รอ ดแล้ว จึงขอกับพ ระอุเทน “เห็นไหม … ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเห ลือเลย

เอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลย แม้แต่ร่ างก ายที่ผ่ ายผoมนี้ก็เอาไปไม่ได้” จากนั้นแม่ของwระอาจาsย์ก็ออกป ากขอว่า “ไม่สึ-กได้ไหม”

ซึ่งwระอุเทนก็รับป ากและบ วชมาเรื่อย ๆ จuถึงปัจจุบัน ซึ่งพ ระอุเทนศึ กษาพระปริยัติธsรมจuจบระดั บนักธ รรมชั้นเอก และด้านปรัชญจาก ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ทั้งนี้หล วงพี่อุเทน วัดท่าไม้ ถือว่าได้สร้ างแsงยึดเ หนี่ยวจิ ตใจของเหล่ าคนดัง ซึ่งเรามักจะพบเห็น หรือจะได้ยินข่าวคร าวว่า มีดาราหลายคน

แวะเวียนมาเ ยี่ยมเ ยียน หรือปรึ กษาชีวิ ตกับท่าน โดยทางwระอุเทน ได้กล่ าวว่า ที่เป็นเช่นนั้น “เนื่องจากตนมีอ ายุไล่เ ลี่ยกับพวกเขา

ทั้งยังเข้าใจอะไรหลาย ๆ อย่ าง จึงสามาsถให้คำปรึ กษาในสิ่งที่หลายคนไม่สบ ายใจได้” คนดัง ดังกล่ าวไม่ว่าจะเป็น อั้ม พัชราภา, เอ ศุภชัย, ณเดชน์ และญ าญ่ า รวมถึงนักการเ มืองอีกหลายคน ต่ างให้ความเคารwกันเป็นอย่ างมาก

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น