“เซี ยน แ ป ะ โ รงสี” (แ ป ะ กิ ม เ คย) สอนไว้แบบนี้ อย ากให้จำให้ขึ้นใจ

“เซี ยน แ ป ะ โ รงสี” (แ ป ะ กิ ม เ คย) สอนไว้แบบนี้ อย ากให้จำให้ขึ้นใจ

แ ปะโ รงสี หรือ แปะกิมเ คย เป็นที่เคๅรพของคนทั่ วไป โดยเฉพ าะในกลุ่มของพ่อ ค้ า แม่ ค้ า ปัจจุบันยังมีเฟสบุคของกลุ่มคนที่ศรั ทธาในตัวแ ปะ ชื่อเพจพ ลังแ ห่งศรั ทธา แปะโรงสี อีกด้วย ด้วยความที่แปะท่านเป็นคนชอบช่ วยเห ลือคนอื่นโดยไม่ห วังผล และท่านก็ยังเก่งเรื่ องดู โ ห ง วเ ฮ้ง ฮ ว ง จุ้ยต่างๆ ในการตั้งบริษั ท หรือบ้าน โดยคนที่ให้ท่านชี้แนะกลับไปต่างก็ประส บความสำเร็จกันถ้วนหน้า

ถ้าให้เลือกระหว่าง “ขอนไม้” กับ “ท อ ง คำ” ทุกคนคงจะเลือก ท อ ง คำแน่นอน เพราะขอนไม้ไม่มีค่าอะไรเลย แต่ ท อ ง คำนั้นมีค่า เป็นที่ต้องการของคน แต่ถ้าลื้อกำลังจะจ มน้ำ กำลังตะเกี ยกตะกายขึ้นจากน้ำ เ ชื่ อว่าลื้อต้องการ “ขอนไม้” มากกว่า “ท อ ง คำ” อย่ างแน่นอน


ลูกค้ าของลื้อ ก็เช่นกัน บางคนเขาก็เป็นแค่ลูกค้ าร ายเล็ก ซื้ อของได้ทีละชิ้ น สองชิ้ น บางคนเป็นลูกค้ ารายใ หญ่ ซื้ อ ข า ย กันประจำทีละมากๆ แต่ถ้าวันหนึ่งลูกค้ ารายใหญ่ล้ มลง เห ลือแค่ลูกค้ ารายเล็กที่ยังอุ ดห นุนลื้ อ คนที่เป็นลูกค้ ารายเล็กรายน้อยของลื้ อนี่แห ละ ที่ลื้ อต้องการที่สุด… เวลาที่ต้องเจอกับ วิ ก ฤ ต ลูกค้ ารายย่ อยก็เหมือนกับขอนไม้ที่คอยช่วยให้ลื้ อผ่านพ้ นไปได้

เพราะฉะนั้นอ ย่ามองข้าม ความสำคัญของลูกค้ าแต่ละแบบ ลูกค้าทุกคนมีความหม ายทั้งนั้น ไม่ควรตั ดความสัมพั นธ์เพียงเพราะเขาเป็นลูกค้าร า ยเล็ก

อีก 5 คำสอน เ ซี ย น แ ป๊ ะ โรงสี ที่ทำให้เตื อนสติได้อย่ างมาก

1. ลื้ อ เคยเห็นเมื่อตอนที่นก ยังมี ชี วิตอยู่ไหม มันจะกินหนอนเป็นอาหารแต่เมื่อมันจากไป นกก็ถูกหนอนกิ นเป็นอาหารเหมือนกัน ต้นไม้หนึ่งต้นนั้นสามารถ ทำเป็นไม้ขี ดไ ฟได้มากมาย แต่ไม้ขี ดไ ฟเพียงหนึ่งก้ๅนก็สามารถเ ผาต้นไม้ได้มากมายเช่นกัน

2. ลื้ ออ ย่ามองข้ามคนที่ด้ อยก ว่า เพราะหลงตัวเองว่ายิ่ งให ญ่กว่า จงอ ย่ามองข้ามลูกค้า ร า ย เล็กๆ ละเลยคุณค่าของพวกเขา เพราะสักวันหนึ่ง เขาอา จเป็นลูกค้าร ายใหญ่ของเราก็ได้ พวกดูถูกคนพวกนี้มีเยอะแยะให้เห็นในโลกใบนี้ จงจำไว้คนร วยนั้นหลายคนไม่ได้ร วยมาแต่กำเ นิดทุกคน ถ้าลื้ ออย ากเป็นเศ รษ ฐี จงจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจ

3. ลื้ อ อ ย่ามัวคิดว่าเราแข็งแรงไม่มีวัน ป่ ว ย เพราะอ ายุยังน้อย “โ ล ง ศ พ ไม่ได้มีไว้ใส่คนแ ก่แต่มีไว้ใส่คนที่ เ สี ย ชี วิ ต จงจำไว้”

4. ลื้ อ อ ย่ามั วคิดว่าฉัน ร ว ย ใช้ เ งิ น ได้อย่ างฟุ่ มเฟื อยสักวันหนึ่งนั้น เงินแค่ร้อยบาทอาจจะมีค่ามากมายในวันต กอั บก็ได้

5. ลื้ อจงจำไว้ให้ดีไม่มีอะไรแน่นอนในชี วิต ใหญ่ได้ก็เล็กได้ ร ว ย ได้ก็จ นได้ แข็งแรงได้ก็ ป่ ว ย ได้ เ กิดได้ลื้ อก็ได้เช่นกัน ทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า
จงจำคำอั๊ วให้ขึ้นใจ เที ยน กั ว สื่ อ ฮ ก โห งว ลี่ ขอฟ้าประทานพรให้ลูกหล านพ้ นจาก ปั ญ ห า สมดั่ งป ร า ถ น า ไม่ขั ดส น ร่ำร วยๆ


สิ่งที่เซี ยนแ ปะได้เ คยสอน การทำมาค้ า ข า ย การทำธุรกิ จไว้ ไม่ว่ายุ คสมัยไหน คำสอนนี้ก็นำมาประยุ กต์ใช้ได้กับคนทำมาค้ าข าย หรือคนทำ ง า น ได้เป็นอย่ างดีคนที่เ ชื่อมั่น และศรั ทธา ไหนคำสอนของแปะนั้น ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย

มีเรื่องเล่าของนักธุ รกิจสาวออนไ ลน์รายหนึ่ง ที่ได้โพสต์ ขอบคุณคำสอนของ แ ป ะ ทำให้เขามาถึงวันนี้ วันที่มีบ้าน มีรถ และเลี้ ยงดูคร อบค รัวได้ และเขาก็ยังแบ่งปั นน้ำใจให้กับคนอื่นๆด้วย ที่เขาประสบความสำเ ร็จ เพราะเขาเ ชื่อมั่น ศรั ทธา ปฏิบั ติตามคำพูดของแป ะที่เค ยให้ไว้มาเสมอ…อนิสง ส์ ผล บุ ญ จากคำสั่งสอนนี้ ขอส่งไปให้ อ า แ ป๊ ะ โง้วกิมโ คยผู้มีเมต ต า บ า ร มีด้วยเ ถิด สา ธุ

ขอบคุณที่มา: เพจพ ลังแ ห่งศั ทธา แ ป ะ โ รงสี

เรียบเรียง: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *