“เบนซ์”เ ครียร์แล้ว

เบนซ์ พริกไทย เ คลียร์ชัดสัมพั นธ์ ไ ฮโซปอ – กระติก 

เบนซ์ ดริณทร์รัฎ หรือ เบนซ์ พริกไทย เ คลียร์ชัดความสัมพั นธ์ ไ ฮโซปอ ส ามี กับเธอกับกระติก จากกsณีชาวเ น็ต

ย้อนความสัมพั นธ์ของกระติก กับ ไ ฮโซปอ ว่าตกลงแล้ว เป็นอะไรกัuถึงไปล งเรือกันได้ ซึ่งในเวลาต่อมาทาง

สำนักเนชั่u ก็ได้ออกมาเปิดเผยความสัมพั นธุ์ของทั้งคู่ โดยได้บอกว่าทั้งคู่เคยคบกันเมื่อตอนอ ายุ 18-20

โดยเป็นช่วงเวลาสั้นๆ 6 เดือนที่ทั้งคู่ได้คบกันนอกจ ากนี้ทางฝั่ งดาราหนุ่ม บีม ศรัณยู ก็ได้ให้สัมภ าษณ์ พร้อมเล่ า

ถึงสาวเบนซ์ว่า ไม่รู้มาก่อนว่าคุณปอไปล่ องแม่น้ำกับคนพวกนั้น ซึ่งคนเป็นภรรย ารู้ ถึงกับต กใจและตั้งตัวไปทัน

ล่ าสุดทาง เบนซ์ ดริณทร์รัฎ หรือ เบนซ์ พริกไทย ได้ออกมาเ คลียร์เรื่องความสัมพั นธ์ของส ามีเธอกับกระติกว่า

ส่วนตัวไม่ได้ซีเ รียสกับกระแ สข่ าวเรื่องนี้ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่จริง เราไม่ค่อยได้ต ามโซเ ชียลมาก เลยไม่ค่อย

กระท บจิ ตใจ จริงแล้วพี่ปอเคยรู้จักกระติก ตอนเขาอ ายุ 16 ปี ช่วงมัธยมปลาย เคยคุยกันแบบกุ๊ กกิ๊ กกัน

แต่ไม่ได้เป็นแฟน ทั้งคู่ไม่ได้เป็นแฟนกัน แค่เคยชอบกันจีบ ๆ แต่เราอย ากบอกว่าเรื่องร าวในอดี ตมันไม่ได้เป็น

ปัจจัยหลักในการดำรงชีวิ ตตอนนี้ คนเราเคยรู้จักกันไป พอโตขึ้นก็เป็นเพื่อนกันได้ กระติกเขาก็มีลู กแล้วและพี่ปอ

ก็มีครอบครัวแล้ว เราไม่ได้ติ ดใจเรื่องนี้เลย เป็นเรื่องมิตรภ าพที่ดีมากกว่า ถามว่าจริง ๆ พี่ปอเคยบอกเรื่องนี้กับเรา

ไหม ก็ไม่นะ เรารู้มาจากข่ าวก็เลยถามว่า เอ้า พี่ปอเคยคบกับพี่กระติกเหรอ พี่ปอก็บอกว่า เคยกิ๊ กกันสมัยเ ด็ก ๆ

แต่ยังไม่ได้เป็นแฟนนะ ตอนเ ด็ก ๆ ช่วงวั ยรุ่นก็มีจี บหล ายคน จี บคนนู้น จี บคนนี้ เราก็เลยเฉย ๆ เพราะคิดว่าเรา

ไม่ค วรเอาเรื่องนี้มาคิดในปัจจุบัน มันเป็นเรื่องในอดี ต จะให้มันมาปัจจุบันแล้วบอกว่าว างแผuร่วมกัน ฆ่ x พี่ว่าก็ไม่ใช่

มันเป็นหนั งไปหน่อย เบนซ์ กล่ าว สุดท้ ายอย ากฝ ากบอกสังค มว่า อย ากฝากการนำเสนอข่ าว เพราะมีน้ำหนั ก

ในการพูดให้คนอื่นเ ชื่อถือ ถ้าคุณคอนเฟิร์ มแล้วว่าเราคือ ฆ x ต ก s หรือเราได้กระทำความผิ ด ถ้าสุดท้ ายผลลัwธ์

มันไม่ใช่ เขาจะอยู่อย่ างไร ในการที่คุณเคยพูดไปแล้ว คsอบครัวเราลู กเราจะอยู่ได้ไหม การใช้ชีวิ ตในสังค มไม่ได้เลย มันไม่สนุกเลย

ขอบคุณ:ทุ บ โ ต๊ ะ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น