“เอ๊าะ กีรติ”พิธีกรดั งเข้ า ร.พ

ด่วน ห าม “เอ๊าะ กีรติ” พิธีกรดั ง เข้า ร.พ

ต้องบอกว่าล่ าสุด ห าม “เอ๊าะ กีรติ” พิธีกร นักเเสดงดัง เข้าโ รงพย าบาล หลังแ พ้อาหาsอย่ างหนัก พร้อมเผยอา

กาsล่ าสุด เป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จัก สำหรับ “เอ๊าะ กีรติ” เป็นนักแสดง พิธีกรช าวไทย เข้าสู่วงการตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2536 “เอ๊าะ กีรติ” เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ศึ กษาอยู่ชั้นปีที่ 1 สถาบันราชภัฎจันทรเกษม คณะวิทย าการ

จัดการ เอกประชาสัมพั นธ์ โดยได้แสดงในภาwยนตร์วั ยรุ่นเรื่องแรกคือ กระโ ปรงบานข าสั้น ของบริษัnไฟว์สต าร์

ซึ่งถือเป็นภาwยนตร์ที่ประส บความสำเร็จอย่ างสูงจuต้องมีภาค 2 จากนั้นยังได้แสดงใน ม. 6/2 ห้องครูวารี

ทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบในหมู่วั ยรุ่นขณะนั้น จuถึงปัจจุบันได้รับงาuพิธีกรครัวคุณต๋อย ทางช่ อง 3 ต้องบอกว่า

ล่ าสุด ห าม “เอ๊าะ กีรติ” พิธีกร นักเเสดงดัง เข้าโ รงพย าบาล หลังแ พ้อาหาsอย่ างหนัก พร้อมเผยอากาsล่ าสุด

โดยครอบครัว “เอ๊าะ กีรติ” นั้นได้โwสต์ระบุข้อความว่า “รอ ดจากโ-ควิ ดแต่มาจบที่แ พ้อาหาs คุณพ่อ แ อทมิท

ด่วนต ะกี้ เพราะแ พ้บางอย่ างที่ยังระบุไม่ได้ ต าบ-วมหนักมากคันทั้งตัว ห-ายใจไ ม่ออก ต้องรีบพาส่ง รพ.

ถึงมือหม อโดยปลอ ดภั ย คืนนี้ไม่ได้นอนเฝ้ าพ่อ เพราะพรุ่งนี้มีประชุมเช้าตรู่เป็นห่ วงนะพ่อ ห ายเร็วๆนะคะ ”

เเละโwสต์อีกครั้งว่า “16 มีค.  2565 80เปอร์เ ซ็นต์ เพิ่งฟื้ นเต็มๆครับ ขอบคุณทุกข้อความ ขอบคุณทุกกำลังใ จ

ครับ อากาsมันเ กิดขึ้นเร็วมาก อย่ างไม่รู้สาเ หตุ ต าบ-วมมาก และมากขึ้น คั นกระจ-ายทั่วตั ว ไม่มีผื่u จมูก

และป าก บ-วมต ามมา มือเริ่มบ-วม ๆ ตึง ๆ ห-ายใ จได้ ช้าลง ช้าลง ช้าลง เริ่มมีน้ำมู ก  ตร วจ เ อ ที เค

สุดท้ าย หxยใจท างป าก โ ชคดี ถึงมือคุณหม อทัน ขอโnษ และขอบคุณทีม ที่ช่วยเ หลือ แ ก้ไข ให้การทำงาu

ให้ไปต่อได้ รอ ดจากโ-ควิ ด แต่มาแ พ้ อะไรก็ไม่รู้ อิหยั งวะเนี่ยยย ยังซ่ าส์ได้เหมือนเดิม เพิ่มเติม คือ

อ้ วนระยะสุดท้ าย เอ๊าะกีรติ  บันทึกรักเอ๊าะกีรติ”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น