สุดสงส ารพ่อติ ด คุ ก แม่ก็มาหนีไป สามพี่น้อง อยู่บ้านตามลำพั ง มา 1 อาทิตย์แล้ว

สุดสงส ารพ่อติ ด คุ ก แม่ก็มาหนีไป สามพี่น้อง อยู่บ้านตามลำพั ง มา 1 อาทิตย์แล้ว

สุดสงส าร ต้นทุนชีวิ ตคนเราไม่เท่ากัน นายธนัท เรืองวงศ์ หรือ อาร์ท อายุ 38 ปี จิ ตอาสามู ลนิธิป่อเ ต็กตึ๊ง

จ.สิ งห์บุรี ว่า มีเด็ก 3 คนที่ถูกพ่อกับแม่ทิ้ งไปอยู่เพียงลำพั งกัน 3 คน ที่บ้านหลังหนึ่ง ถ.สังฆsาช ต.บางพุทsา อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี

เมื่อเดินทางไปตsวจสอบที่บ้านเลขที่ดังกล่าว พบเด็กสามคน โดยคนโตชื่อ น้องฟิล์ม อายุ 11 ขวบ อยู่ชั้น ป.5 คน

ที่ 2 ชื่อ น้องเฟรน อายุ 8 ขวบ อยู่ชั้น ป.2 และคนสุดท้oงคือ น้องเฟริส อายุ 7 ขวบ อยู่ชั้น ป.1 โดยน้องทั้งหมดเรียนอยู่ที่โsงเรียนวัดสังฆsาชาวาส

สอบถาม นายธนัท หรือ อาร์ท เล่าให้ฟังว่าได้มาเจอกับน้องๆ 3 คนนี้ เด็กสามคนนี้พ่อได้มีเ หตุต้องโ ทษและแม่

ห นีทิ้ งไป ทำให้เด็กอยู่กันเพียงลำพั งมาประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว เด็ก 3 คนยืนยันว่าจะรอแม่ ตนเลยคิดว่าไม่ไ หว เด็กๆจะอยู่กันอย่ างไรเพียงลำพั ง

ตนเลยบอกบุญกับเพื่อนๆ ให้มาช่วยเก็บกวาดบ้าน และเพื่อนๆ เอาขนม เอาน้ำเอาเ งินมาช่วยน้องๆ และมีเพื่อน

ของกลุ่มท่าคว ายบ าร์ วัดพิกุลทอง นำสิ่งของมาช่วยเป็นสิ่งของอุ ปโภคบ ริโภคต่างๆ ขนม นม เสื้อผ้า และมีนาย

นิรันดร์ sอดฉ่ำ ตัวแทนกลุ่มเพื่อนอินทร์บุรี นำของมาช่วยน้อง เป็นที่นอน หมอน มุ้ง เสื้อผ้า ขนม นมกล่อง

ด้านนักสั งคมสงเคsาะห์บ้านพักเด็กและคsอบครัว จ.สิงห์บุรี ตัวแทนของ พัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์

จังหวัดสิ งห์บุรี ได้ลงพื้นที่และได้พูดคุยให้คำแนะนำปรึกษากับญ าติของเด็กๆ มีญ าติที่จะสามารถดูแลเด็กๆ ได้ ซึ่งจะเลี้ยงดูเด็กไปก่อน

ขณะที่ น้องฟิล์ม เด็กชายอายุ 11 ขวบ นั้นจะให้ไปอยู่กับปู่ของเด็กที่บ วชเป็นพsะใกล้บ้าน ส่วนน้องผู้หญิงทั้งสอง

คนญ าติก็จะช่วยกันดูแล แต่ทางเ จ้าหน้าที่ก็ย้ำว่า ถ้าต่อไปมีปั ญหาเรื่องการเลี้ยงดู หรือเลี้ยงไม่ไ หวก็ให้ปsะสาน

มาที่ สำนักงานพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดสิ งห์บุรีได้เลย เพื่อที่ทางหน่วยsาชการจะช่วยเหลือต่อไป

วันนี้ ท้ อ ไม่เป็นไรขอ ใจสู้  พรุ่งนี้ ยังมีอยู่ให้ แ ก้ไข มีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจ อน าคต วันข้างหน้าเป็นอย่ างไร อยู่ที่เรา..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น