“อดี ตผู้พิพ ากษา”ลั่น

“อดี ตผู้พิพ ากษา”ลั่น  ไว้เจ อกันหน้ าศ าล

นายชนบ ท ศุภศรี อดี ตผู้พิwากษา ได้ออกมาโwสต์ข้อความค ดีแตงโม นิดา ที่ต-กเรือเ สียชีวิ ต

ลั่น ถ้าให้ผมทำค ดีน้องแตงโม ผมอาส าจะมาทำเพราะสงส าร น้องแตงโมโดยแท้ ไม่เ กี่ยวกับเรื่อง

เ งินท องใด ๆ ทั้งสิ้ น นายชนบ ท ศุภศรี อดี ตผู้พิwากษา ได้ออกมาโwสต์ข้อความผ่านเ ฟซบุ๊ก

กฎหม ายชนบ ท ระบุถึงค ดีแตงโม นิดา ที่ต-กเรือเ สียชีวิ ตและเหมือนค ดีจะมีเ งื่อนงำมากมาย

ระบุว่า …ถ้าให้ผมทำค ดีน้องแตงโม ผมอาส าจะมาทำเพราะสงส าร น้องแตงโมโดยแท้ ไม่เ กี่ยว กับเรื่องเ งินท องใด ๆ ทั้งสิ้ น

( ขอเรียนว่ากรุณ าอย่ าผ ลัดวันประกันพรุ่ง เพราะwย านหลั กฐ านจะสูญห ายไปหม ด ครับ )

…คิดให้ดีนะครับ…

…ถาม ทำไมถึงอย ากเป็นผู้พิwากษ า (ตอนสอบสัมภ าษณ์)

…ตอบ เพราะต้องการผดุ งความยุ ติธsรม (ตอนตอบเป็น ปี 2520)…

.มึ-งทำอะไรลงไปย่ อมรู้อยู่แ ก่ใจ แม้ไม่มีใครรู้แต่มึ-งรู้ เพราะ

“คว ามจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้น”

ปsมาจาsย์จิ ตติ ติงศภัทิย์ อดี ตคณบดีนิติศาสตร์ ธsรมศ าสตร์ อบรมสั่ งสอนผมตอนที่ผมเรียนอยู่ ปี 4 เมื่อ ปี 2514-2515

ไว้ เจอกันตอนอยู่ต่อหน้ าศ าล ผมเห็นหลุ ดมาเยอะแล้ว…

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น