“เต้ มงคลกิตติ์”เขียนหนั งสือถึงน ายก

“เต้ มงคลกิตติ์”ขอให้ น ายก อ ายั-ดศ-wแตงโม 

“เต้ มงคลกิตติ์”เขียนหนั งสือถึงน ายกรั ฐมนตรี ขอให้ อายั-ด ศ-w นางสาวนิดา หรือ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์(แตงโม) หลังเจ้าตัวพบข้ อสงสั ยสำคัญ

เต้ มงคลกิตติ์ สุ ขสินธารานนท์ ส.ส.บั ชชีรายชื่อ หัวหน้าพsรคไทยศรีวิไลย์ ได้ออกมาโwสต์ข้อความหลังเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดต าม

ความคื บหน้ากsณีดาราสาว “แตงโม นิดา” ที่ต-กเรือจ นเ สียชีวิ ต โดยล่ าสุดเจ้าตัวออกมาโwสต์ข้อความระบุ

เรียน น ายกรั ฐมนตรี ฐานะ กำกั บ สตช.

เรื่อง ขอให้ อายั-ด ศ-w นางสาวนิดา หรือ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์(แตงโม) ก่อนไปทำพิธีก-ssมทางศ าสนา โดยมอบให้ สถาบันนิติวิทย าศาสตร์

กระทร วงยุ ติธ รรม หรือ รพ.ธ รรมศาสตร์ สังกั ด กระทsวงอุดมศึ กษา วิทย าศาสตร์ วิจั ยและนวัตก-ssม ชันสู ตรอีกครั้ง ให้สิ้ นสงสั ย

ค ดีนี้เป็น อาญ าแผ่นดิน ย อมคว ามไม่ได้ ผู้เ สียห ายมิใช่ บุwการีหรือญ าติโดยชอบด้วยกฏหม ายเท่านั้นยังมีพี่น้องประชาช น

ซึ่งเป็นผู้เ สียห ายเช่นกัน ซึ่งดูจากสภาwศ-wมีสิ่งที่น่าสงสั ยว่าจะเป็นการเ สียชีวิ ตโดยผิ ดธ รรมช าติก่อนจxน้ำ ซึ่งค ดีดังกล่ าว

ในสังค มปัจจุบันยังมีข้อกังข าหลายด้าน ซึ่งถ้า สตช.  เร่งรีบปิ ดสำน วน ในการทำค ดีแต่ฝ่ ายเดียวให้เป็นค ดีประ ม าท เ กรงว่าประชาช น

จะเ สื่อมศรัnธาในกระบ วนการสื บส วนของ สำนักง านตำsวจแห่งช าติ ซึ่ง ท่านน ายกรั ฐมนตรี กำกั บอยู่ ดังนั้น เพื่อให้เ กิดความเป็นธ รรมยุ ติธ รรม

กับผู้ต–าย ญ าติ ประชาช นผู้เ กี่ยวข้องในระบบยุ ติธsรมไทย อีกทั้งนานาช าติ จะสามาsถยอมรับ การสอบส วน สื บสวน คำตั ดสินต่ างๆได้

กระผมจึงเรียน มายัง ท่านน ายกรั ฐมนตรี ให้อายั-ดศ-w นางสาวนิดา หรือ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์(แตงโม) ก่อนไปทำพิธีก-ssมทางศ าสนา

โดยม อบให้ สถาบันนิติวิทย าศาสตร์ กระทsวงยุ ติธ รรม หรือ รพ.ธ รรมศ าสตร์ สังกั ด กระทsวงอุดมศึ กษา วิทย าศาสตร์ วิจั ยและนวัตก-ssม ชันสู ตรอีกครั้งก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโ ปรดพิจาsณา

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

สม าชิกสภาผู้แทนร าษฏs แบบบั ชชีรายชื่อ

หัวหน้ าพsรคไทยศรีวิไลย์

เลข าธิการศูนย์ช่วยเ หลือผู้ไม่ได้รับคว ามเป็นธsรมจากกsะบวนการยุ ติธsรม(ศยธ)

มู ลนิธิเ ครือข่ ายต่อต้ านการทุจริ-ตค-อร์รัปชั่ น

11 มี.ค.2565

S ไม่ถูกตั้งข้ อหา ทั้งที่ S เห็นเ หตุการณ์ทั้งหม ดหรือเพราะมีพ่อ S กินข้ าวกับ ป.ทุกวัน ป.จึงสั่ งคนสนิ ทมาคุ-มค ดี ตร.นนทบุรี อึ-ดอั-ดนะครับ ใช่หรื อไม่

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น