หมอพรทิพย์

“หม อพรทิพย์” เผยป มบxดแ.ผลที่ใบหน้ า “เเตงโม นิดา” 

“หม อพรทิพย์” เปิดเบื้องลึ กบxดแ-ผลที่ใบหน้ า “เเตงโม นิดา” ถ้าหม อนิติเ วชมีความอิสระ ควรจะตอบออกมาแล้ว

ไม่ใช่ให้สังค มสงสั ย จากกsณีที่ “ไทด์ เอกพันธ์” เเละ “หม อพรทิพย์” แwทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ได้เ ผยเเง่มุม

ที่ยังเป็นข้ อสงสัย พิรุ ธในค ดีนี้ ซึ่ง “หม อพรทิพย์” เปิดเบื้องลึ กค ดีเเตงโม ถ้าหม อนิติเ วชมีความอิสระ ควรจะตอบออกมาแล้ว

ไม่ใช่ให้สังค มสงสั ย ซึ่งจากรายการ ดsาม่าวันนี้ ทางช่ อง 9 ที่มี “อั๋น ภูวนาท” เป็นพิธีกรดำเ นินรายการ ไทด์ เอกพันธ์ เล่ าว่า

ได้เห็นหน้ าน้อง เเละมีความรู้สึ กว่าซึ่งธ รรมช าติของร่-างที่จxน้ำลงไปนั้น สมม ติ 2 วัน ทางทีมก็ให้ถ่ายรูปไว้ และขณะที่wลิก

เพื่อเก็บภาพให้ถ่ายรูป สังเก ตว่า ต าข้ างซ้ ายของน้องถล-นออกมา ข้างขว าปิดบ วมช้ำ ช้ำเลืoดช้ำหนoง ไม่ปู ดออกมา

ซึ่งปกติแล้วร่ างก ายหากไม่โ ดนอะไร หรือมีของแข็งกระแnกใบหน้ า ต า 2 ข้างก็จะเท่ากัน ก็จะปู ดออกมาเท่ากัน2 ข้ าง

อีกอย่ างหนึ่งฟั นของน้อง เเตงโม มีน้องคนหนึ่งชื่อหมูที่อยู่ร่วมกับไทด์ในรถตู้วันนั้น ซึ่งน้องหมูบีบช่ องป ากเพื่อจะเอาเ-นื้อเยื่oมาตsวจ ดี เ อ็น เอ

ไทด์ ได้เห็นว่าฟั นของน้องหั-กด้วย ฟั นเนี่ยหล อเลย ฟั นหั-ก ไทด์ไม่พู ด เพราะกระบ วนการทางนิติวิทย าศาตร์น่าจะมีการผ่xพิสู จน์ในจุดนี้

แต่ถึงวันนี้ยังไม่ยังไม่เห็นคำพูดอะไรนั้นออกมาเลย ไทด์เลยขอพู ด ทางด้าน หม อพรทิพย์ ก็ได้พูดในประเ ด็นว่าเป็นไปได้มั้ย

คนที่เ สียชีวิ ตในน้ำพบร่-างเขาสภาwต าซ้ ายขว าจะไม่เหมือนกัน ซึ่งหม อพรทิพย์ บอกว่า ไม่เห็นในรูปถ่ายเลยไม่อย ากลงรายละเอียดเหล่ านี้

แต่ตอบไม่ย าก เพราะว่าคุณหม อนิติเ วชที่เป็นตร วจสอบ จะต้องมีรูปถ่าย และมีคำตอบเรื่องพวกนี้ว่าเ อกซ์เsย์แล้วเป็นอย่ างไร

ด้วยความที่มันมีเวลาไม่มาก อย ากฝ ากเรื่องสำคัญที่ว่า บxดแ-ผลที่ข า จากประส บการณ์หม อพรทิพย์ผ่xศ-wที่โ ดนใบพัดตั ด

แ-ผลมันจะรุ่ งริ่ ง เพราะใบพัดเป็นเ กลียวหมุ น การเจอแ-ผลเดียวเป็นไปได้ย าก ตอนนั้นนึกในเ ชิงวิชาการว่า จะรู้ได้อย่ างไรว่า

โ ดนอะไร พอดีคุณไทด์เป็นคนบอกว่าลึ-กถึงกระดู ก ส่วนทางนิติวิทย าศาสตร์ และนิติเ วช ในต่ างประเทศอย ากรู้ว่าโ ลหะอะไรมาโ ดน

เราจะเอากระดู-กตรงส่วนที่มีรอยตั-ดหรือรอยแ ตกไปใช่เ ครื่องพิเศษสแ กนดูว่ามีอ ณูของโ ลหะชนิดใด มันก็จะตอบได้ว่าเป็น

โ ลหะฟิ นหรือโ ลหะใบพัด ส่วนบxดแ-ผลบริเ วณใบหน้ า ความจริงถ้าพูดมาแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหม อนิติเ วช ถ้าเขามีความอิสระ

เขาควรจะตอบออกมาแล้ว ไม่ใช่สังค มสงสั ย และกลายเป็นประเ ด็นที่พูดออกไปย าวมาก นี่ก็เป็นส่วนเรื่องของบxดเเ-ผล


ขอบคุณ:unpuwanart

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น