จุดไขปริ ศนาค ดีเเตงโม

“ชาย อานันทวีป”เ ผยจุดสำคัญที่สุดไขปริ ศนาค ดีเเตงโม 

“ชาย อานันทวีป”อีกหนึ่งคนสนิทเเตงโมนิดา เคลื่อนไ หวล่ าสุด เผยจุดสำคัญที่สุดอีกหนึ่งจุด ที่เรียกได้ว่าเป็นกุ ญแจช่วย

ไขปริ ศนาค ดีเเตงโม “ชาย อานันทวีป”เคลื่อนไ หวล่ าสุดเผยจุดสำคัญที่สุดอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าเป็นกุ ญแจช่วยไขปริ ศนาค ดีเเตงโม

ยืนยั นหลักฐ านเท่านั้นที่จะช่วย “แตงโม นิดา”ได้ คลี่ป มการเ สียชีวิ ตหลังเ กิดเ หตุห ายจากเรือเรือ จุดดังกล่ าวยังไม่มีสื่ อมวลช นได้ภาพไป

โดยได้มีการโ พสต์ผ่านไ อจีchai_anandadvip ว่า จุดที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าเป็นกุ ญแจสำคัญในการช่วยไขปริ ศนา

นี้คือกล้ องวงจรปิ ดของ กฟผ. ซึ่งกินพื้นที่ย าวต ามภาพคลิ ป ซึ่งจุดดังกล่ าวยังไม่มีสื่ อมวลช นท่านไหนได้ภาพไป จึงเป็นที่มา

ของข่าวลื อว่าคลิ ปโ ดนลบ 2 วันที่ผ่านมานี้ชายกับเพื่อนจึงไปต ามในส่วนดังกล่ าว และได้คำตอบชัดเจ นยืนยันว่าคลิ ปไ ฟล์ดังกล่ าว

ได้ถูกส่งม อบให้ 2 หน่วยง าน กองปร าบปร าม และ กรมเจ้าท่าเรียบร้ อยครับ เรียนสื่ อมวลชนต ามต่อในจุดนี้คับ หลักฐ านเท่านั้น

ที่จะช่วยแตงโมได้ ถ้ามีเพิ่มเติมช่ วยกันนำส่งเจ้าหน้าที่ครับ

ภาพ 1-3 ภาพจาก ก ูเกิลบริเ วณ กฟผ

ภาพ 4-6 เป็นจุดสิ้ นสุดของพื้นที่ กฟผ เ ชื่อมต่อวัดลุ่มคงคาร าม

7-8 เป็นบริเ วณเวิ้งน้ำที่คิดว่าเป็นจุดต ก และจุดที่เรือวนค้นห า ซึ่งเ ชื่อว่ากล้องวงจรปิดจาก กฟผ น่าจะได้ภาพที่ค มชัดที่สุด

และใกล้จุดเ กิดเ หตุมากที่สุด สิ่งที่พวกเราทุกคนช่ วยกันทำได้ตอนนี้คือบ้านเ รือน อาคาร สำนักง าน ริมแม่น้ำเจ้าwระย าทั้ง 2 ฝั่ ง

ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงที่ hi light (ขอปูพรมย าวตั้งแต่สะพานwระราม 7 ถึง สะพานwระราม 5 ดีที่สุดคับ เพื่อจะได้ไม่หลุ ดข้อมู ล)

ขอความกรุณาท่านเ ช็คภาพวงจรปิดของท่านในช่วงเวลา 21.00- 23.00 คืนวันที่ 24 กุมพา 2565 เพื่อจะได้เห็นวิถีการเดินเรือ

ความเร็วที่ล ดหรือเพิ่มขึ้นในแต่ละจุด เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐ าน เพื่อสื บหาความจริง ความยุ ติธ รรมให้กับแตงโมด้วย

โดยเฉพาะบ้าน  อาคาร สำนักง าน ที่อยู่ตรงข้าม ประตูระบายน้ำวัดลุ่ม ทุกท่านจะเป็นกุ ญแจสำคัญที่จะไขปริ ศนานี้ที่เ กิดขึ้น ช่วยกันนำคืนความยุ ติธ รรมและศั กดิ์ศรีให้แตงโม


ขอบคุณ:chai_anandadvip

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น