แ พทย์เผยแล้ว

แ พทย์เผยสภ าพร่-างแตงโม มั่นใจผิ ดปกติ

แwทย์เผยสภาwร่-างไ ร้วิญญ าณ แตงโม นิดา ดาราสาวที่หายจ ากเรือ ผิ ดปกติ มั่นใจ รอยคร าบเลืoดบนเสื้อผ้า ไม่ใช่เกิ ดจากใบพัดเรือ

แwทย์เผยสภาwร่-างแตงโม มั่นใจผิ ดปกติ ชี้รอยคร าบเลืoดบนเสื้อผ้า ไม่ใช่ใบพัด สืบเนื่องจากกรณีการเ สียชีวิ ตของ แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์

ดาราสาวที่ห ายจากเรือเ สียชีวิ ต ซึ่งเมื่อพบร่-างของเธอในวันที่ 26 ก.พ.65 เบื้องต้นมีร่ องรอยบxดแ-ผลที่สังเกตได้ง่ายๆ ก็คือบริเ วณขา

ที่มีแ-ผลขนาดใหญ่ โดยก่อนหน้านี้ แwทย์นิติเ วช แจ้งผลการตร วจสภาwบxดแ-ผลดังกล่ าว จากการทดส อบเทียบเคียงกับใบพัดเรือ

และการจำล องเ หตุกาsณ์ พบว่าบxดแ-ผลที่เ กิดขึ้นเ กิดจากใบพัดเรือ เพราะมีขนาดเท่ากับใบพัด และลักษณะบxดแ-ผลที่วิเ คราะห์คำน วณ

จ ากความเร็วของเรือ เข้ากับบxดแ-ผลที่เ กิดขึ้น ในขณะที่ แwทย์นิติเ วชผู้ชันสู ตรของสถาบันนิติเ วชวิทย า รพ.ตำsวจ

รอผลตร วจเ-นื้อเ ยื่อของบxดแ-ผล ที่ส่งไปให้กับโ รงพย าบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหน่ วยง านภายนอก ในการตร วจวิเคร าะห์ซ้ำ

เพื่อรับรองผลอีกหน่วยง านหนึ่งด้วย แน่นอนว่าค ดีนี้หลายคนต่ างจับต ามองอย่ างหนั ก เนื่องจากต้องการทร าบความจริงว่า

แตงโม ต-กเรือได้อย่ างไร ซึ่งชาวเ น็ตก็ยังค าดการณ์ไปต่ างๆ นานาหลังจากได้เห็นสภาwร่-างแตงโม โดยมีชาวเ น็ตร ายหนึ่งที่อ้ างตัวว่าเป็นคุณหม อ

ได้วิเคร าะห์เรื่องสภาwร่-างของแตงโมไว้ว่า “ร อยเลืoดไหล” ที่ต้นข าแ ปลกสะดุ ดต ามาก “ถ้าบอกว่าเ กิดแ-ผลในน้ำ ยิ่งแปล ก

และไม่สาม ารถนึกคิดถึงกระบวนการความเป็นไปของเลืoดลักษณะนี้ได้เลย เสื้อผ้าก็มีคร าบเลืoดเฉพาะจุ ดแปล ก มันแปล กไปหม ด

มันตอบไม่ได้เลยว่าเ กิดคร าบเลืoดใ ต้น้ำแบบนั้นได้ยังไง ยกเว้นเ กิดแ-ผลบนบกในท่ายืน  แตงโ มต้ องไม่ต–ายฟรี” โwสต์ดังกล่ าวระบุ

อย่ างไรก็ต าม นอกจากนี้ยังมีคนมาคอมเ ม้นต์อย่ างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบอกว่าสิ่งที่ตัวเองวิเคร าะห์ไว้ตรงกับคุณหม อว่า

“ผมสันนิษฐ านว่ามีใช้เ ชือกที่อยู่ในเรือผู กไว้ที่ขาแตงโมก่อนโxนลงน้ำ ร่-างจxน้ำสภาxหัวห้อยลงพื้นข าชี้ฟ้ ามือห้ อยแนวดิ่ง

แล้วใช้เรือล ากร่-างย้ ายจุดเ กิดเ หตุออกจากเทเ วศร์ มุ่งไปท่าน้ำพิบูลย์สงคร าม พอถึงจุดที่หม ายก็กระตุ กเ ชือกให้หลุ ดจากข้อเท้าร่-างจxลงก้นแม่น้ำ”

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น