“โรเบิร์ต” สารภ าพแล้ว

“โรเบิร์ต” สารภาพแล้ว ทำ”แตงโม”จริง

“โรเบิร์ต”สารภ าพแล้ว รับขับเรือไม่เป็น ลองขับมีจังหวะกระช าก ทำ”แตงโม”ต กจากกร าบซ้าย ขณะใช้ความเร็วเรือ 8 น็อต

พลตำร วจตรีอุดร ยอมเจริญ รองผู้บั ญชาการตำร วจภูธรภาค 1 เปิดเผยภายหลัง พลตำร วจเอกสุวัฒน์ แจ้ งยอ ดสุข ผู้บัญช าการตำร วจแห่งช าติ

เรียกคณะพนักง านสื บสวนสอบส วน เข้ารายง านความคื บหน้าค ดีการเสี ยชีวิ ต​ของ นางสาวนิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ แตงโม นักแสดงสาว

โดยระบุว่า ขณะนี้ พนักง านสอบส วน สอบป ากคำพย านไปแล้ว 77 ป าก พร้อมทบท วนหลักฐ านทางอิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจ รปิด 60 ตัว

และ คลิ ปวีดีโ อประมาณ 20 คลิ ป ซึ่งมีทั้งที่เป็นประโ ยชน์และไม่เป็นประโ ยชน์ โดยภาพรวม ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่จากคำให้การของบุ คคล

ที่อยู่ในเรือหลายครั้ง ทำให้พอจะเห็นภาพขณะเ กิดเ หตุ ตั้งแต่คำให้การของนายไพบูลย์ ศรีกาญจนานันท์ หรือ โรเบิร์ต ที่ย อมรับว่า

ขับเรือไ ม่เป็น แต่อย ากลองขั บเรือ ทำให้มีจังหวะที่เรือกระช าก ขณะใช้ความเร็วเรือ 8 น็อต จ นทำให้แตงโมwลัดต-กเรือ

บริเ วณกาบซ้ายด้านใต้ หลังทำธุsะส่วนตัว และพย าย ามลุกขึ้นมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาเ สี้ยววินาที จึงมีการส่งหลักฐ านทางนิติวิทย าศาสตร์

ไปสอบทานกับภ าควิชานิติเ วชศาสตร์ คณะแ พทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย และภาควิชาพย าธิวิทย า คณะแwทยศาสตร์

โ รงพย าบาลรามาธิบดี เพื่อยืนยั นเพิ่มเติมว่า บxดแ-ผลของแตงโม เ กิดก่อนหรือหลังเ สียชีวิ ต เพราะมีผลต่อการแ จ้งข้อห าเพิ่มเติม ซึ่งค าดว่า

อีกประมาณ 1 สั ปดาห์ จึงจะทร าบผล โดยผู้บัญช าการตำร วจแห่งช าติ สั่งให้จำลองเ หตุกาsณ์ เพื่อให้เ กิดความแน่ชั ดอีกครั้ง เนื่องจาก

ยังมีประเ ด็นเรื่องการดื่ มเ ครื่องดื่มแอลกoฮoลล์ หลังการค้นบ้าน ของนายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร หรือ จ๊อบ พบเ ครื่องดื่มแอลกoฮoลล์ ที่เ ชื่อว่า

เป็นของที่ใช้ดื่ มกินบนเรือวันเ กิดเ หตุ และผู้ที่อยู่บนเรือทุกคน ให้การตรงกันว่า วันเ กิดเ หตุมีการดื่ มเ ครื่องดื่ มแอลกoฮoลล์จริง

ส่วนที่มีการทิ้ งแ ก้วเ ครื่องดื่ม สันนิษฐ านว่า เ กิดจากความกลั ว ในทำนองเดียวกับการเม-าแล้วขับ จึงพย าย ามทำลายหลักฐ านที่เ กี่ยวข้อง

และมีการนัดแนะคำให้การหลังเ กิดเ หตุ แต่เชื่ อว่า ทุกคนต้องได้รับผลแห่งการกระทำ รองผู้บั ญชาการตำร วจภูธรภาค 1 กล่ าวด้วยว่า

หลักฐ านที่พบขณะนี้ ยังไม่ปร ากฎว่า แตงโมรับง านเ อนเ ตอร์เ ทนส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่า ผู้ต้ องหา ประสงค์จะบ วชนั้น เมื่อได้รับการประกั นตัว

ไม่มีพฤติก-ssมหล บห นี ก็มีสิ ทธิที่จะบ วชได้ แต่ขึ้นอยู่กับทางวัดว่าจะอนุญ าตหรือไม่ ด้าน พลตำร วจตรียิ่งยศ เทwจำนงค์ โ ฆษกสำนักง านตำร วจแห่งช าติ

ระบุว่า จากพย านหลักฐ านในขณะนี้ แนวโน้มทางค ดี เป็นการประม าททำให้มีความต-าย โดยยังไม่บ่ งชี้ถึงการฆ–าตก-ssม อีกทั้ง พย านหลักฐ าน

ยังไม่ปร ากฎว่ามีการใช้ย าเ–สพติ ด ทั้งผู้ที่อยู่บนเรือและผู้เ สียชีวิ ต จึงยังไม่มีการแ จ้งข้อห าใครเพิ่มเติม แต่เพื่อให้สังค มสิ้ นข้ อสงสั ย

พนักง านสอบส วน ยังรอผลการตร วจพิสู จน์ทางนิติวิทย าศาสตร์อย่ างเป็นท างการ ทำให้ยังไม่สาม ารถยืนยันได้ว่า จะมีการแ ถลงปิดค ดีเมื่อใด

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น