แม่แตงโม เผย

แม่แตงโม เ ผยไม่ไว้ใ จทน ายตั้ม 

แม่แตงโม แจงป มเขียนจดหม ายหา ทน ายตั้ม อย่ ายุ่ งกับคดีแตงโมเพราะไม่ไว้ใ จ เมินคนด่ าเพราะดั งแล้วเป็นแม่ดารา ถ้าลูกไม่ต-ายคุณแม่ก็ยังไม่ดังหรอก ไปห้ างคนขอถ่ายรูปเ พียบ

จากกรณีที่ คุณแม่ภนิดา ศิริยุทธโยธิน คุณแม่ของนักแสดงสาว แตงโม นิดา ได้เขียนจดหม ายถึง ทน ายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเ กิด ขออย่ ายุ่ งเรื่องค ดีแตงโม เพราะไม่ได้จ้ างให้ทำค ดี

ล่ าสุดเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 65 ในรายการ เป็นเรื่องใ หญ่ ทางช่อง JKN 18 ซึ่งดำเนินรายการโดย เ พชร กรุณพล เทียนสุวรรณ ได้เชิญ ทน ายกฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย ทน ายความแม่แตงโม พร้อมกับโฟนอินพูดคุยกับคุณแม่ภนิดาในรายการ

ตอนนี้ 30 ล้ าน คุณแม่อาจไม่ได้แล้ว ?

ทนายกฤษณะ : จริง ๆ ข่ าวที่ออกไปบอกว่าคุณแม่รับ 30 ล้ านไปแล้ว ไม่ใช่นะ ผมยืนยั นเลยว่าไม่ใช่แน่นอน ซึ่งผมเองเคยสอบถามคุณแม่เรื่องเรียกค่ าสิ นไ หมท ดแทน

ซึ่งทน ายความเขาต้องถามอยู่แล้วว่าน้องมีค่ าใช้จ่ ายอะไรบ้าง ร ายรับอะไรบ้าง คุณแม่เลยลองคำน วณออกมา ในส่วนที่คุณแม่ไปคุยกับคุณปอ ผมไม่ทร าบจริง ๆ แต่ยืนยั นว่าคุณแม่ไม่ได้รับเ งินในก้ อนนี้มา

ยังเรียก 30 ล้ าน อยู่หรือเปล่ า ?

ทน ายกฤษณะ : ตรงนี้บอกไม่ได้ เป็นเ หตุผลในรูปของค ดี ผมเองต้องคิดคำน วณแล้ว ไม่ใช่ตัวเ ลข 30 ล้ านแต่ขอไม่พู ดตรงนี้ เพราะเป็นรูปค ดีที่ผมจะต้องนำเสนอเข้าไป

เขาบอกคุณแม่ได้รับไปแล้ว 20 ล้ าน ?

ทน ายกฤษณะ : ไม่มีครับ คุณแม่ไม่เคยคุยกับผมเลยว่ารับไปแล้ว แล้วทางค ดี ถ้าผมไปทันในช่ วงนั้น ผมได้คุยกับคุณแม่อาจไม่มีเ หตุก ารณ์นั้นเ กิดขึ้น

คือที่บอกว่ารับเ งิน 10 ล้ าน 20 ล้ าน 30 ล้ าน ไม่ได้เลย ?
ทน ายกฤษณะ : อันนี้ผมเรียนถามคุณแม่โดยตรง คุณแม่ก็บอกว่าไม่เคยมีใครเอาเ งินมาให้คุณแม่แม้แต่บ าทเดียว จริง ๆ แล้วผมแนะนำคุณแม่ว่าไม่สมค วรพู ดในเวลานี้ แต่ตอนนั้นคุณแม่ไม่มีทน ายจริง ๆ ก็เลยหลุ ดออกไปหม ด

พี่กฤษณะบอกว่าจริง ๆ แล้วน่าจะให้คุณแม่รอค ดีจบก่อนแล้วค่อยพูด ?

ทน ายกฤษณะ : จริง ๆ คุณแม่ก็ตอบไปต ามที่ให้ข่ าวไป คุณแม่ยังสั บสนอยู่ ก็มีการแนะนำจากหล ายทาง คุณแม่เองข าดผู้แนะนำ สื่อต่ าง ๆ ก็แนะนำให้คุณแม่หาทน าย ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ที่นึกถึงผม ก็ไปนั่งอธิบายคุณแม่ คุณแม่ก็เริ่มเข้าใจ

โฟนอินหา แม่ภนิดา แม่แตงโม ทำไมอยู่ๆถึงตั้งทน ายกฤษณะ มาดูแลเรื่องนี้ ?

แม่ภนิดา : ความจริงต้องมีทน ายอยู่แล้ว คุณแม่ไม่ย อมตั้งมากกว่า เพิ่งตั้งได้ 3 วัน

ทำไมต้องตั้งทน าย ?

แม่ภนิดา : ต้องช่ วยคุณแม่ไง คุณแม่พูดเลอะเ ลือนแล้ว เ ลอะเ ทอะแล้ว สม องไม่ได้เลย รับโทรศั พท์ทั้งวัน แล้วไหนต้องไปทำเอกสารอีก ทุกวันนี้ไม่ได้ไปโ รงพั ก ยกเว้นเรียกมาก็ไป


คุณแม่ไม่ได้อยู่ในที่เ กิดเ หตุ ทำไมเขาถึงเรียกคุณแม่ไปส อบป ากคำอยู่เรื่อย ๆ ?

แม่ภนิดา : เขาจะสอบถามว่าคิดว่าอย่ างไร ส่วนมากที่ไปจะเป็นเรื่องศ-wน้องโม ไปดูศ-w ไปรับศ-w เอาใบมsณบั ตร ไป

แ จ้งตำร วจ รับศ-w ไปนิติเ วช ส่วนมากที่ไปมาเนี่ยนะ

ลูกชายคุณแม่ พี่ต่อย ดายศ เขาให้ทน ายตั้มเป็นคนดูแล ทำไมไม่เลือกใช้ทน ายตั้ม มีความไม่พอใ จอะไรในตัวทน ายตั้มหรือเปล่ า ?

แม่ภนิดา : บอกตรง ๆ ไม่รู้จักทน ายตั้ม เห็นแต่ในทีวี


ก็เลยไม่ไว้ใ จเหรอ ?

แม่ภนิดา : ใช่ เราไม่รู้จักเราจะไปจ้ างเขาได้ยังไงคะ แต่กับคุณกฤษณะเรารู้จักกันมาก่อนแล้ว เราเตรียมเขาไว้แล้ว แต่คุณแม่ขอเวลาเดินเอกสารเสร็จแค่นั้นแหละ ก็ทันที เดินเอกสารเสร็จก็ได้ลงโฟนอินกับรายการพี่ต๊ะ นารากร ทันที

ได้ข่ าวว่าแม่ความดั-นขึ้น เพราะเมื่อคืนมีคนส่งรูปแตงโมตอนจxน้ำไปแล้วมาให้แม่ดู ?

แม่ภนิดา : ไม่ใช่ ๆ แม่ความดั-นขึ้นเพราะทุกวันไม่ได้น อนพอเลย คุณแม่รับโทรศัwท์นักข่ าว ซึ่งเป็นลูกรักทั้งหลายเป็นพั น ๆ คนเลยนะไม่ปฏิเ สธนักข่ าว


โ กรธมั้ยที่ลูกชายไปจ้ างทน ายตั้มมาให้ทำค ดีควบคู่กับคุณแม่จ้ างทน ายกฤษณะมาทำคดี ?

แม่ภนิดา : คุณแม่ได้ออกจดหม าย ออกทีวีไทยรั ฐไปแล้ว ไปต ามดูนะ ต ามนั้นเลยค่ะ

แต่เขาเลือกที่จะทำ และบอกว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญ าตคุณแม่ ?

แม่ภนิดา : อ้าว เดี๋ยวคุณแม่ก็ให้ทน ายคุณแม่จัดก ารเองแหละ


ในโซเ ชียลตอนนี้มีคนตำห-นิต่อว่าคุณแม่ค่อนข้ างเยอะมาก อย ากจะดำเ นินค ดีหรืออย ากปล่อยผ่ านไป ?

แม่ภนิดา : ปล่อยผ่ าน คุณแม่ไม่สนใ จค่ะ ใครก็ว่าคุณแม่ได้ คุณแม่ดังขึ้นมาแล้วไง แม่ดารา ถ้าลูกไม่ต-ายคุณแม่ก็ยังไม่ดังหรอก พอมีลูกเป็นดารา ไปไหนคนก็จำได้

ไปต ามห้ างคนขอถ่ายรูปเต็มไปหม ด ปล่อยผ่ าน ใครด่-าเราได้อย่ าไปสนใจ ด่-าหย าบ ๆ แค่ไหนก็ไม่ได้ยิน ไม่ได้อ่านซะอย่ าง คุณแม่ไม่ใช่คนอ่านโซเ ชียลนะ ดูแต่ทีวีอย่ างเดียว

มีอะไรอย ากบอกถึงพี่หนุ่ม กรรชัย ?

แม่ภนิดา : ไม่มีค่ะ พี่หนุ่มเขาก็ขอโ ทษมาแล้ว

ขอบคุณรายการ เ ป็ น เ รื่ อ ง ใ ห ญ่

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น