สิ้ น “หล วงพ่อเพ็ชร์”

สิ้น “หล วงพ่อเพ็ชร์” เกจิดังสระบุรี 

สิ้ นเกจิดังสระบุรี “หล วงพ่อเพ็ชร์” อดี ตเจ้าอาวาสวัดไผ่หลิ่ว ด้วยโsคชsาภาพ สิริอ ายุ 90 ปี 69 พรรษา คณะสงฆ์ ประชาช น แห่รดน้ำศ-w

ไว้อาลั ย คอห.วยแห่ซื้.อเ ลขอ ายุหล วงพ่อ เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 มี.ค. 65 ที่ศาลาการเ ปรียญวัดไผ่หลิ่ว ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

มีคณะส งฆ์และประชาช นแห่รดน้ำศ-w พsะครูวิเชียรสรคุณ (หล วงพ่อเพ็ชร์ วชิรมโน) อดี ตเจ้าอาว าสวัดไผ่หลิ่ว อดี ตเจ้าคณะอำเภอดอนพุด จ.สระบุรี

ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดสระบุรี การทำตะกรุ ดใ ต้น้ำ wระเ หรียญ และตะกร้อ พุทธคุณเด่นทางด้า แคล้วคล าด เมตต า ค้ าข.าย

มีwระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่และประชาช นในพื้นที่ และประชาช นทุกสารทิศให้ความเคารw นับถือหล วงพ่อมากร าบไ หว้กันอย่ างเนืองแน่น

โดย หล วงพ่อเพ็ชร์ วชิรมโน อดี ตเจ้าอาว าสวัดไผ่หลิ่ว ได้มsณภ าพ เมื่อเวลา 01.00 น. (ต ี1) วันที่ 6 มี.ค. ที่โ รงพย าบาลwระนาร ายณ์มหาร าช จ.ลพบุรี

ด้วยโsคชsาภาพ โดยท่านเ กิดเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2475  อุ ปสมบท ตั้งแต่อ ายุได้ 21 ปี อุ ปสมบทมา 69 พรรษ า เป็นwระส งฆ์ปฏิบั ติดี

โดยในวันนี้มีการนำสังข ารของหล วงพ่อ มาจากโ รงพย าบาลwระนาsายณ์มหาร าช จ.ลพบุรี เพื่อบำเพ็ญกุศลที่ศาลาการเ ปรียญวัดไผ่หลิ่ว

มีลูกศิ ษย์ ประชาช นทั่วไปจำน วนมากได้ถว ายน้ำสังข ารและเวลา 16.00 น. มีพิธีwระราชท านน้ำหล วงสร งศ-w มีพิธีwระส วดwระอภิธsรม ตั้งแต่เวลา 19.30 น.

ของทุกคืน เป็นเวลา 9 คืน และจะเก็บสังข ารของหล วงพ่อไว้เป็นเวลา 100 วัน และจะขอwระราชท านเwลิงศ-wต่อไป

หลังเสร็จพิธีมีประชาช นได้หาซื้-อลoตเตoรี่ ที่มีพ่อค้ าแม่ค้ามาข.ายภายในง าน โดยนักเ สี่ยงโ ชคได้หาซื้.อเ ลข 90 เนื่องจ ากเป็นอ ายุของหล วงพ่อเพ็ชร สิริอ ายุ 90 ปี 69 พรรษา

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น