จดหม าย“แม่แตงโม”

เปิดจดหม าย “แม่แตงโม” ที่เขียนหั กหน้ า “ทน ายตั้ม” 

ต้องบอกว่าล่ าสุด ง านเข้าเต็มๆ เมื่อ “คุณแม่แตงโม” เขียนจดหม าย หั กหน้ า “ทน ายตั้ม” ห้ ามยุ่ งเ กี่ยว ค ดี “แตงโม นิดา”

เป็นประเ ด็นที่ถูกวิwากษ์วิจาsณ์ในสังค ม เมื่อ “แตงโม นิดา” เ กิดอุบั ติเ หตุwลัดต-กเรือสปี ดโบ๊ทกล างแม่น้ำเจ้าwระย า

จ นการเ สียชีวิ ตของ “แตงโม นิดา” เกิน 1 อาทิตย์ ค ดีก็ยังไม่กระจ่ าง ท่ามกล างความสูญเ สียเเละโ ศกเศร้ าครั้งใหญ่ของวงการ

บันเทิงไทย เเละในเวลาต่อมา “ทน ายตั้ม” นั้นก็ได้เปิดตัวละครสำคัญอย่ าง “พี่ชายเเตงโม” โดยระบุข้อความว่า ถึงแม้แม่น้องแตงโม

จะไม่ติ ดใจสาเ หตุการเ สียชีวิ ตของลูกสาวแล้ว แต่วันนี้พี่ดายศซึ่งเป็นพี่ชายน้องแตงโม และเป็นผู้เ สียห ายคนหนึ่งท นไม่ไ หว

ขอร่วมต ามหาความจริงกับผม เพื่อหาสาเ หตุการเ สียชีวิ ตของน้องสาว พรุ่งนี้เวลา 9.00 น. ผมกับพี่ดายศจะเข้าไปพบตำร วจ

เพื่อส อบถามความคื บหน้าค ดี และขอให้สอบประเ ด็นที่ยังสงสั ยอยู่ พี่ดายศบอกกับผมว่า “ผมไม่สนใจเรื่องเ งิน ผมขอทำเพื่อน้อง

เป็นครั้งสุดท้ าย เราจะสู้ไปด้วยกัน” แล้ว เ อฟซีน้องแตงโมพร้อมจะสู้ไปกับพวกเราไหมครับ  หยุดโ ฟกัสเรื่องแม่รับตั งค์แล้ว

กลับมาท วงความยุ ติธ รรมให้น้องแตงโม ต้องบอกว่าล่ าสุด ง านเข้าเต็มๆ เมื่อ “คุณแม่แตงโม” เขียนจดหม าย หั กหน้ า “ทน ายตั้ม”

ห้ ามยุ่ งเ กี่ยว ค ดี “แตงโม นิดา” โดย “ทน ายตั้ม” ระบุข้อความว่า จดหม ายจากแม่ บอกตั้มอย่ ายุ่ ง แม๊  คิดว่าแม่โ กรธตั้มกี่ เปอร์เ ซ็นต์ ครับตอนนี้

ง านนี้ “คุณแม่แตงโม” ก็ได้ระบุข้อความคร่ าวๆว่า เรียนคุณกฤษณะ ทน ายความค ดีน้องแตงโม โดยคุณแม่เป็นผู้จ้ างทน ายกฤษณะดูแล

เรื่องนี้นะคะแต่ผู้เดียว คุณแม่ขอแ จ้งให้ทุกท่านทร าบว่า ขณะนี้ได้ว่าจ้ างคุณกฤษณะผู้เดียวเป็นทน ายความในค ดีนี้ ทน ายท่านอื่นไม่อนุญ าต

ให้เข้ามาเ กี่ยวข้องในค ดีในกร ณีใดทั้งสิ้ น ทุกเรื่องเ กี่ยวกับค ดีเพราะท่านตำร วจได้ดำเ นินการด้วยความละเอียดร อบคอบอยู่แล้ว

ท่านผู้บัญช าการท่านใดดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้ว คุณแม่มั่นใ จในท่านตำร วจสน.นนทบุรี ไม่เคยไปยุ่ งเ กี่ยวข้อง เร่งค ดี  ส อบถามใดๆทั้งสิ้ น

ให้ท่านทำง านให้เต็มที่นะคะ ท่านทน ายสิทธา ขออย่ ามาเ กี่ยวข้องค ดีน้องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น คุณแม่ไม่ได้จ้ างทน ายสิทธา ใดๆทั้งสิ้ น ภนิดา ศิระยุทธโยธิน

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น