ทำไ มให้ประกั นตัวง่าย

ทน ายรณณรงค์ ซั ด ตำร วจให้ประกั นตัวทำไ ม

ทน ายรณณรงค์ แ ก้วเพ็ชร์ ซั ดแ หลก ผู้ต้ องหาป มแตงโม นิดา ต-กเรือมีพฤติกาsณ์ทำล ายพย านหลักฐ าน ทำไมตำร วจให้ประกั นตัว

ทน ายรณณรงค์ ซั ด ผู้ต้ องหามีพฤติกาsณ์ทำล ายพย านหลักฐ าน แต่ตำsวจให้ประกั นตัว วิเคsาะห์ความเป็นไปได้ต่ างๆ นานา กรณีที่ แตงโม นิดา

wลัดต-กเรือสปี ดโบ๊ทได้อย่ างไร เนื่องจ ากหลายๆ สิ่งหลายอย่ าง ทั้งคำให้การของเพื่อนๆ บนเรือต่ างให้การมีพิรุ ธอย่ างมาก

ซึ่งเรื่องนี้นายชูวิทย์เองก็ยังได้ออกมาแสดงคววามคิดเห็น เป็น 3 ประเ ด็นที่จะเป็นไปไม่ได้ อีกทั้งยังเอ่ยป ากชมอีกว่า แม่แตงโมฉล าดมาก

– ชูวิทย์ ลั่น แม่แตงโม ฉล าดพูดเรื่องเ งิน ต ีเหล็กตอนร้ อน จั ดหนั ก 3 ประเ ด็น ไ ขป มแตงโม นิดาหายจ ากเรือสปี ดโบ๊ท

กระทั่งวานนี้ (6 มี.ค. 65) เจ้าหน้าที่ตำร วจ พร้อมชุดประด าน้ำของตำร วจน้ำ ลงค้นห าวั ตถุต้องสงสั ยที่ท่าเรือพิบูลย์สงคร าม 1 โดยได้มีการนำเรือแบส

ซึ่งเป็นเรือติ ดตั้งอุปกรณ์การค้นห าใ ต้น้ำผ่านจอมอนิเตอร์ ต ามพิกัดจีพีเ อสเพื่อค้นห าแ ก้วและขวดไ วน์ ที่กลุ่มเพื่อนแตงโม นิดาโ ยนทิ้ งลงแม่น้ำเจ้าwระย าหลังเ กิดเ หตุ

เพื่อค้นห าหลักฐ านชิ้ นสำคัญ ซึ่งทีมประดาน้ำเจอเเล้วถุงสีเทา ก่อนหน้านี้ มีข้อมูลจ าก นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเ หลือเ-หยื่ออ าชญ า ก-ssม

ที่ได้ไ ลฟ์ผ่านยูทู บ โ คนัน เมืองไทย ซึ่งช่วงหนึ่งกล่ าวถึงเบื้องหลังค ดีนี้ว่า “มี 1 คนรับส ารภาพแล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 65 ย อมรับแบบหม ดเ ปลือก

หม ดไ ส้หม ดwุง หลังส อบสวนกว่า 4 ช.ม. ซึ่งแบบนี้เท่ากับที่เคยให้การไว้ กับที่ให้การล่ าสุดไม่ตร งกัน ต้องมีอันหนึ่งจริงและอันหนึ่งเ ท็จ

ต้องไปเริ่มตั้งแต่เ กิดเรื่องอะไรขึ้นบนเรือ แล้วไปวางแผนกันที่ไหน ติ ดต่อใครให้ช่วยเ หลือ โดยตำร วจได้เร่งไปค้ นจุดที่เขาส ารภาพแล้วตั้งแต่เช้า

มีส่งเจ้าหน้าที่ไปงมหาขวดไ วน์ กับแ ก้วไ วน์ที่ถูกทิ้ ง แต่ยังมีอีก 1 คนที่ไม่ให้การอะไรทั้งสิ้ น ค ดีนี้ตนบอกเลยว่ามีคนรับส ารภาพแล้ว ตำร วจต้องเร่งมือทำง าน

ซึ่งทร าบมาว่า ผบ.ตร. ได้ตั้งทีมตำร วจอีกหนึ่งชุดขึ้นมาสอบส วน โดยมีการใช้กระบวนการทางนิติวิทย าศาสตร์เข้ามาร่วมไ ขปริ ศนาค ดีให้กระจ่างชั ด

สุดท้ ายอย ากฝ ากสิ่งที่ตนพูดมาตลอ ดว่า ลูกผู้ชายทำผิ ดต้องกล้ ายอมรับผิ ด อย่ าให้เ สียชื่อ วันนี้ยังไม่ส าย ที่จะมาขอโ ทษประชาช น ขอโ ทษแตงโม ออกมาพูดความจริงเ สียที

ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งคนที่ออกมาตั้ งข้อสังเกตคือ นายรณณรงค์ แ ก้วเพ็ชร์ ทน ายความชื่อดัง ที่โwสต์เ ฟซบุ๊กเป็นภาพขณะเจ้าหน้าที่ออกหาหลักฐ านเพิ่ม

ในแม่น้ำเจ้าwระย า ระบุว่า “เดี๋ยวก่อน  ผู้ต้ องหามีพฤติกาsณ์ทำล ายพย านหลักฐ าน ทำไมตำsวจให้ประกั นตัว ซึ่งตนค าดว่าที่โ ยนแ ก้วไ วน์

เพื่อปกปิ ดเรื่องการดื่ มแ อลกoฮoล์ไม่ให้คนรู้ว่าเ-มาแล้วขั บเรือทำผู้โดยสารต-กไปเ-สียชีวิ ต” อย่ างไรก็ต าม ยังมีการอ้ างอิงข้อกฎหม าย

ป.วิ.อ. มาตร า 108/16 การสั่ งไม่ให้ปล่อยชั่ วคร าว จะกระทำได้ต่อเมื่อมีเ หตุอันควรเ ชื่อเ หตุใดเ หตุหนึ่งดังต่อไปนี้ (2) ผู้ต้ องหาหรือจำเ-ลยจะไปยุ่ งเ หยิงกับwย านหลักฐ าน

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น