ค ดีเเตงโมชัดเจ นในอีก2-3วัน

 ตอนนี้ไ ม่มีอะไรมากไปกว่าอุบั ติเ หตุ

คืบหน้าค ดีเเตงโม นิดา ผบ.ตร. เผยในอีก 2- 3 วัน น่าจะมีความชัดเจ น พูดชัดตอนนี้ตำร วจสันนิษฐ านสาเ หตุการเ สียชีวิ ตมาจากอะไร

กรณีความคืบหน้าค ดีการเ สียชีวิ ตของเเตงโม นิดา โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอ ดสุ ข ผู้บั ญชาการตำร วจแห่งช าติ กล่ าวถึงความคืบหน้า

การค ลี่คลายค ดี แตงโม นิดา ว่า ได้สั่งให้ตร วจสอบทุกประเ ด็น ซึ่งตอนนี้ยังรอผลจากกองพิสู จน์หลักฐ าน ทั้เรื่องวั ตถุพย าน

การผ่-าพิสู จน์ศ-w ผลตร วจบxดแ-ผลที่เ กิดขึ้นมาจากไหน เกิ ดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งเหล่ านี้จะนำมาประกอบกับข้อมูลด้านอื่นๆ ทั้งคำให้การ

โทรศั พท์มือถือ จีพีเ อสเรือ ข้อมูลพย านแวดล้อม ทั้งนี้ทุกอย่ างจะมีความชัดเจ นขึ้นมากกว่าเดิมภายใน 2-3 วัน เมื่อถามว่า

ตอนนี้ตำร วจสันนิษฐ านสาเ หตุการเ สียชีวิ ตมาจากอะไร พล.ต.อ.สุวัฒน์ เปิดเผยว่า พย านหลักฐ านยังไม่มีอะไรมากกว่า”อุบั ติเ หตุ”

ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม ทาง”เนชั่นออนไ ลน์” เปิดเผยว่า จากข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ ว่า พนักง านสอบส วนเตรียมสรุปสำน วนค ดีนี้

เป็นอุบั ติเ หตุจากความประม าท แต่ ณ เวลานี้ กระแ สสังค มมีความเห็นต่ าง โดยเ ชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่ างมากกว่าอุบั ติเ หตุ

ตำร วจจึงประวิ งเวลา ยังไม่สรุปสำน วน แต่มีธงอยู่แล้วคืออุบั ติเ หตุจากความประม าท เเละอัพเดทล่ าสุดนั้น มีรายงานว่า 6มี.ค.65

เวลาประมาณ16.40น. นักประดาน้ำของตำร วจน้ำ 2นายเริ่มปฏิบั ติการลงค้นห าวั ตถุพย านบางอย่ างใต้น้ำ พิกัดที่ลงค้นห า

ระยะห่ างจากท่าเรือประมาณ50เมตร ซึ่งนักประดาน้ำใช้เวลาประมาณ10นาที จากนั้นได้เจอถุงสีเทาและได้นำขึ้นมาจากน้ำ

ภายในถุงเห็นลักษณะคล้ายขวดทร งสูง บรรจุไว้เป็นรูปร่ างชัดเจ น จากนั้นนักประดาน้ำ ได้ลงค้นห าอีกครั้ง ใกล้เคียงกับจุดเดิม

และพบวั ตถุขนาดกล างๆประมาณใหญ่กว่าฝ่ ามือไม่มาก แต่ไม่ชัดเจ นว่าคืออะไร และวั ตถุต้องสงสั ย

ทั้ง2ชิ้ นที่งมขึ้นมาได้นั้น ก็ได้นำไปส่งมอบให้พิสู จน์หลักฐ านทันที

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น