สิ่งสำคัญที่ “เบิร์ด” ข อนอกจากแ มว

น้ำต าจะไ หล เผยสิ่งที่ “เบิร์ด” แฟน “แตงโม นิดา” ขอจ ากแม่ภนิดา 

แท บกลั้นน้ำต าไม่ไ หว คุณแม่ภนิดา เผยสิ่งที่ เบิร์ด แฟนหนุ่มนอกวงการของ แตงโม นิดา ขอไปนอกจ ากแมว

ที่เ ลี้ยงไว้… นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวความรักที่หาได้ย ากในปัจจุบันสำหรับความรักของ เบิร์ด เทคนิ ค

ที่มีต่อ แตงโม นิดา ที่แม้แฟนสาวจะเ สียชีวิ ตไปแล้วแต่เบิร์ด ก็ไม่เคย หวังประโ ยชน์หยิ บเรื่องราวของแตงโม

ออกมาพูดในด้ านทำประโ ยชน์ให้ตัวเองเลยแม้แต่น้อย ล่ าสุดคุณแม่ภนิดา ได้พูดถึงความสัมพั นธ์ของ

แตงโม กับ เบิร์ด แฟนหนุ่มนอกวงการ ในช่ วงที่ยังมีชีวิ ตอยู่ ซึ่งคุณแม่เผยว่าฝ่ ายชายเป็นคนที่ดูแลเอาใ จใส่

ลูกสาวของตนเป็นอย่ างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท านอาหาร ที่มักจะชอบป้ อนข้าวให้แตงโมท านอยู่บ่อยๆ

ไปจ นถึงการจัดเก็บที่นอน แถมเบิร์ดเคยให้สัญญ ากับคุณแม่ด้วยว่าจะรักและดูแลแตงโมไปนานๆ

หลังจ ากที่ แตงโม นิดา เ สียชีวิ ต ตอนนี้ฝ่ ายเบิร์ด แฟนของแตงโมเป็นอย่ างไรบ้าง คุณแม่ภนิดา ก็ได้เล่ าว่า

ตอนนี้เบิร์ดได้แ ยกตัวออกไปแล้ว แต่ก็ได้ขอข้ าวของเ ครื่องใช้ของแตงโมที่เคยมีความทร งจำดีๆ ร่วมกันติ ดตัว

ไปด้วย “พี่เบิร์ดแ ยกตัวออกไป โทรศั พท์ได้ แต่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะคุยเยอะๆ แต่เขาขอ สิ่งที่เขาขอ

คือรูปน้องโม ที่เขาชอบ รูปภ าพที่เขาชอบ และก็ขอหม อนที่เขานอนกับน้องโม หม อน ที่นอน หม อนข้าง

ตุ๊กต า สิ่งที่เขาชอบ ที่เขาใช้ร่วมกัน เขาขอไป ที่บ้านตั้งแต่น้องโมเ สียไม่มีใครอยู่เลย”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น