เบิร์ด-กระติก เ ก็บของอ อกแล้ว

แม่แตงโม ย้ ายเข้าบ้านเ ตรียมเป็นผจก.มรด ก 

“แม่แตงโม” ย้ ายเข้าบ้านเตรียมเป็นผู้จัดก ารมรด กลูกสาว “แตงโม นิดา” ด้าน “เบิร์ด-กระติก” เ ก็บของอ อก

จ ากบ้านแล้ว จ ากกรณีที่ทางด้าน ภนิดา ศิริยุทธโยธิน ซึ่งเป็นคุณแม่แตงโม นิดา ได้เดินทางมาออกร ายการ

โ หนกระแ ส หลังลูกสาว แตงโม นิดา เ สียชีวิ ตwลัดต-กเรือสปี ดโบ๊ทกล างแม่น้ำเจ้าพsะย า ซึ่งง านนี้ต้องบอก

เลยว่าทำเอาร ายการโ หนกระแ สติดเ ทรนด์ทวิ ตเ ตอร์ขึ้นอันดั บ 1 ในเวลาแปปเดียว โดยมีช่วงหนึ่งของร ายการ

คุณแม่ได้กล่ าวว่า ให้อภั ยคุณปอ 100เ ปอร์เ ซ็นต์ เพราะเขามีความสำนึ กผิ ดโทรมาขอโ ทษคุณแม่ทุกวันตั้งแต่

เ กิดเรื่องและเขายังพร้อมที่จะช ดใช้เ งินค่ าปล งศ-wแตงโม โดยรวมๆแล้วประมาณ 30 ล้ านบ าทจากการ

คำน วณของ หนุ่ม กรรชัย อีกทั้งทางด้ านคุณแม่ยังได้บอกว่าให้อภั ยโรเบิร์ต 100เ ปอร์เ ซ็นต์  เช่นเดียวกันเพราะ

เขาเป็นเพื่อนกัน ในขณะที่ทางด้ านคุณแม่กล่ าวว่าให้อภั ย ฮิปโปเพียง 50เ ปอร์เ ซ็นต์  เพราะบอกให้ปิดข่ าว

ขอบคุณรูปภาพ:รายการโ หนกระแ ส

หลังจากนั้นได้คุยกันแล้วแต่ยังไม่เ คลียร์และทางด้าน แอนนา คุณแม่โ กรธเพราะไปให้ข่ าวแตงโม โดยไม่

ขอบคุณรูปภาพ:รายการโ หนกระแ ส

ปรึ กษาคุณแม่ อีกทั้งเมื่อคืนโทรมาขอให้คุณแม่เ ปลี่ยนที่จัดพิธีศ-w ล่ าสุดทางด้าน ดายศ เดชจบ พี่ชายแตงโม

โwสต์แล้ว หลังคุณแม่ไปออกร ายการโ หนกระแ ส โดยทางด้าน พี่ชายแตงโม ได้ออกมาโwสต์ข้อความเพียงสั้นๆ

ว่า ผิ ดหวัง และอิโ มจิรูปหัวใจแต กหั ก ท่ามกล างชาวเ น็ตที่เข้าไปให้กำลังใ จ ล่ าสุดในโลกออนไ ลน์ได้มีการ

แ ชร์คลิ ปจากสำนักข่ าวไทยรั ฐทีวี โดยได้เ ผยว่าทางด้านคุณแม่ภนิดา ย้ ายเข้าอยู่บ้านแตงโม นิดา แล้วเป็นที่

เรียบร้ อย ซึ่งทางด้านกระติกไม่มีญ าติอยู่ที่กรุงเ ทพ ก็จะเอาลูกสาวไปฝ ากไว้ที่บ้านแตงโม ที่มีเบิร์ดและพี่เ ลี้ยง

อยู่ด้วย แต่หลังจากที่คุณแม่ย้ ายเข้าไปอยู่ทางด้ านเบิร์ดกับกระติกก็ได้เก็บของออกจ ากบ้านแตงโมแล้วเรียบร้ อย

ขอบคุณ:สำนักข่ าวไทยรั ฐทีวี

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น