ย้ อนคำพูด “คุณพ่อโส”

ย้ อนคำพูด คุณพ่อโส ทำเพื่อ แตงโม นิดา 

ย้ อนคำพูด คุณพ่อโส ทำเพื่อ แตงโม นิดา ยอม เ สียบ้านเ สียรถ เพื่อให้ได้ลูกคนนี้มาเ ลี้ยง ถึงจะต้องลำบ ากก็

ยอมทำทุกอย่ าง จากกรณีข่ าวการเ สียชีวิ ตของดาราสาว แตงโม นิดา ท่ ามกล างความสนใจของประชาช น

เรื่องพิรุ ธของค ดี และจับต าว่าเ หตุการณ์ตอนต-กเรือ นั้นความจริงเ กิดอะไรขึ้น ขณะหลายคนก็รู้สึ กผิ ดหวังกับ

คำพูดและการกระทำของคนรอบข้างบางคน และต่ างก็สงส ารแตงโม ที่ต้องเจอกับอะไรแบบนี้ ในวันที่ตัวเอง

จ ากไปแล้ว ล่ าสุดได้มีการเปิดเ ผยคลิ ปของคุณพ่อโสภณ พัชรวีระพงษ์ ผู้ชายที่เรียกว่าแตงโม นิดา

ให้ความสำคัญเป็นอันดั บแรก และยังเป็นเหมือนกับเสาหลักที่ยึ ดเ หนี่ยวทางจิ ตใจของแตงโมในทุกช่ วงชีวิ ต

เลยก็ว่าได้ โดยคุณพ่อโสเคยให้สัมภ าษณ์ว่า… ในตอนที่จะเ ลิกกับแม่ของแตงโม เรื่องทรั พย์สิ นขอให้มาคุยกัน

ตัวเองย อมเ สียบ้าน เ สียรถ เ สียทุกสิ่งทุกอย่ าง เพื่อให้ได้แตงโมมา จะแล กด้วยอะไรย อมหม ด ต้องซักผ้าทำ

อาห ารเอง การเ ลี้ยงลู กด้วยตัวคนเดียวมันไม่ได้สมบู รณ์แบบไม่ได้สวยงามอย่ างที่คิด และห ากย้อนไป

ได้คุณพ่อโสก็จะทำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพราะว่าลู กคือทุกสิ่งทุกอย่ างของเรา

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น