รำลึกชีวิ ตวัยเ ด็ก “แตงโม” เรามีกันแค่สองคน

กระแ สดร าม่าใหม่ของวันนี้โดยล่ าสุดเองคุณแอนนาก็ได้ขอ ไม่ยุ่ งเ กี่ยวกับง านของแตงโมอีกพร้อมประก าศถ อนตัวทันที

ชาวเ น็ตจำน วนมาก ต่ างพากันวิwากษ์วิจาsณ์เ สียงแ ตกสำหรับกร ณีของคุณแม่แตงโม มาช ี้แ จงถึงกรมต่ างๆผ่านรายการโ หนกระแ สกัน

ไว้อย่ างมากมาย ผู้ใช้ง านโซเ ซียล หลายคน ต่ างแสดงความคิดเห็นไปในทิ ศทางเดียวกัน หากย้อนเวลากลับไป เพื่อนๆหลายคนอาจ

จะคงคุ้นชิ นกับคุณพ่อโสภณที่แตงโม คอยดูแลเป็นอย่ างดี ครั้งหนึ่งคุณพ่อโสภณได้ออกมาเปิดเ ผยข้อความซึ้งๆ ถึงความรักที่มีต่อ

ลูกสาวคนเดียวของเขาแตงโมนิดาโดยคุณพ่อได้เปิดเ ผยชีวิ ตของแตงโมสมั ยที่ยังเป็นเ ด็ก ตั้งแต่หย่xกับ

คุณแม่ของแตงโมและ คร อบครัวก็เ หลือกันเพียง 2 คนเท่านั้นอีกทั้งต้องใช้ชีวิ ตที่ลำบ ากมากๆมาด้วยกัน

คุณพ่อโสภณได้เปิดเ ผยไว้ว่าคร อบครัวที่มีกันแค่สองคนบอกว่าครอบครัวเรามีกันเพียงสองคนเพราะได้อย ากกับทางคุณแม่ของแตงโม

ตั้งแต่โมมีอ ายุได้ประมาณ 3 ข วบและหลังจ ากนั้นสองคนพ่อลู กก็ตะเ วนเช่าอwาร์ทเ ม้นท์อยู่บ้างเช่ าท าวน์เฮ้ าส์หลังร ามคำแหงอยู่บ้างต ามประส าพ่อลูก ลำพั งกันสองคน

ชีวิตที่ผ่านมาธุsะทุเ ลกันพอสมควร คนเป็นพ่อต้องออกไปทำง านต ามเวลาปกติและกลับบ้าน เย็นบ้างค่ำบ้างแล้วแต่ง านในความรับผิ ดชอบจะแล้วเสร็จ

นั่นก็แปลว่าระหว่างวันน้องแตงโมต้องอยู่ ให้ได้ด้วยตัวเองอ าศัยเพื่อนบ้านมาเป็นเพื่อนบ้างไม่มีใครเป็นเพื่อนบ้างและด้วยความรักที่มีให้กันเกินร้ อย

เราก็ผ่านวันเวลาที่ย ากลำบ ากเรานั้นมาด้วยกันด้วยดีพอสมควร ด้วยสภ าพข้อเ ท็จจริงผมมีความสาม ารถเ ลี้ยงลูกได้ดีเพียงแค่นี้

ที่เหลือเป็นพsะพsจากwระเจ้าที่ให้น้องโมนั้นแข็งแ กร่งและเป็นเ ด็กดีมีความคิดดีจึงมีวันนี้ที่เป็นแตงโมนิดาที่ท่านทั้งหลายนั้นได้รู้จัก

แตงโม ก็โตจากเ ด็กที่ไม่เคยได้รับการถั กเปียไปโ รงเรียนจากคุณพ่อเพราะถั กเปียไม่เป็นจ นถึงทุกวันนี้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่พ่อโสภณ

และแตงโม ต้องฟั นฝ่ าอุ ปสรรคมาด้วยกันวันนี้แตงโมไม่ต้องทุ-กข์ใจไม่ต้องเ ครียดอะไรอีกแล้วไปเป็นเทวด าตัวน้อยอยู่กับพ่อโสภณ บนสวรรค์

หากมีการอั พเดทข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมง านจะรีบนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปหากบทความนี้มีข้อผิ ดพล าดประก ารใด

ทางทีมง านขอกร าบอภั ยมา ณ ที่นี้ด้วย แต่ถ้าหากอย ากเป็นกำลังใ จให้กับพวกเรา ก็อย่ าลืมส่งต่อเรื่องร าวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับช มกันด้วยนะคะ

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น