ชาวเ น็ตแ ฉ”แม่แตงโม”

ชาวเ น็ตแ ฉแหล ก “แม่แตงโม นิดา” โ ผล่ข นกระเป๋าแบ รนด์เ นม 

ต้องบอกว่าล่ าสุดชาวเ น็ตในโลกโ ซเชียลต่ างตั้งข้ อสงสั ย ว่า “แม่แตงโม นิดา” นั้นได้ข นกระเป๋าแ บรนด์เ นม ทิ้ งไว้แต่แมว

ใช่หรือไม่ ซึ่งเหล่ าโลกออนไ ลน์ค าใจ ต่ างแ ท็ก “หนุ่ม กรรชัย” ให้ถามกล างร ายการโ หนกระเเ ส  ต้องบอกว่ากลายเป็นที่วิwากษ์วิจาsณ์

ในโลกโ ซเชียลอีกครั้ง เมื่อ “คุณแม่แตงโม นิดา” นั้นก็ได้มาออกร ายการโ หนกระเเ ส ถึงประเ ด็นไ ขปริ ศนา แตงโมต-กเรือเ สียชีวิ ต

โดย “แม่แตงโม นิดา” ก็ได้ให้สัมภ าษณ์ โดยทางเwจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ก-ssมกรข่ าว นั้นก็ได้วิเ คราะห์รวบประเ ด็นสำคัญคือ

– ไม่ไว้ใ จเพื่อนสนิทแตงโมทุกคน ทั้งแอนนา ฮิปโป ดูไ ม่ปกติ เพราะตอนเ กิดเ หตุ ฮิปโป ไปคุยกับกระติก

ที่อู่เ รือ แล้วมาพบคุณแม่ บอกว่าขอให้ปิ ดข่ าว หลังจ ากนั้นได้คุยกันแล้วแต่ยังไม่เ คลียร์ ยกโทษให้ 50 เ ปอร์เ ซ็นต์

– ส่วนที่โ กรธแอนนา เพราะไปให้ข่ าวแตงโม โดยไม่ปรึ กษาคุณแม่ เมื่อคืนโทรมาขอให้คุณแม่เ ปลี่ยนที่จัดพิธีศ-w เชื่ อว่าเพื่อนๆได้คุยกันมาก่อนแล้ว

– ยกโ ทษให้ปอ เบิร์ต เพราะว่าหลังเ กิดเ หตุ วันต่อมา ปอ ได้โทรมาหา บอกว่าอย ากเจอคุณแม่ อย ากขอโ ทษที่ทำให้

แตงโมเ สียชีวิ ต โทรมาคุณแม่ทุกวัน ที่ย กโ ทษให้เพราะว่ามีความสม่ำเสมอติ ดต่อกับคุณแม่ โทรมาก็ร้ องไ ห้ด้วยกัน

– ปอจะช่วยเ หลือคุณแม่ทุกอย่ าง ทั้งเรื่องเ งินปล งศ-w ซึ่งคุณแม่จะเรียกค่ าเ ยียวย า 30 ล้ าน โดยคำน วนจากร ายได้จากการแสดง

ต้องบอกว่าล่ าสุดชาวเ น็ตในโ ลกโ ซเชียลต่ างตั้งข้ อสงสั ย ว่า “แม่แตงโม นิดา” นั้นได้ขนกระเป๋าแ บรนด์เ นม ทิ้ งไว้แต่แมว

ใช่หรือไม่ ซึ่งเหล่ าโลกออนไ ลน์ค าใจ ต่ างแท็ก “หนุ่ม กรรชัย” ให้ถามกล างรายการโ หนกระเเ ส  โดยชาวเ น็ตได้โ พสต์ข้อความว่า

“ดูสัมภ าษณ์วันนี้ก็รู้ได้ด้วยตัวเอง รวมไปถึงคนทั้งประเ ทศก็รู้ ไม่ต้องไปถามพี่หนุ่ม แตงโม โ หนกระแ ส มีแม่เมื่อพร้อม พี่หนุ่มฝ ากถามแม่หน่อย

จริงหรือเปล่ า ที่แม่ข นกระเป๋าแบ รนด์เ นมน้องไปหม ด ทิ้ งไว้แต่แมว แม่ไม่เอา เออไหนๆก็ไหนๆแล้ว ถามเลยครับ โ หนกระเเ ส

ท่ ามกล างชาวเ น็ตที่เข้ามาวิwากษ์วิจาsณ์อย่ างมากมาย อ าทิเช่น เอากระเป๋า เท่ากับ ได้เ งิน เอาแมวไป เท่ากับ เสี ยเงิ นเ ลี้ยง ผิ ดหวังในตัวแม่สงส าร แตงโม

สงส ารเพื่อนจังเลย  เงิ น เ งิน เ งินทุกลมห ายใจเข้าออก ทั้งนี้จริงเ ท็จอย่ างไรต้องรอ “คุณแม่แตงโม นิดา” มาชี้เเ จงอีกครั้ง

ความคิดเห็นชาวเ น็ต

ความคิดเห็นชาวเ น็ต

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น