แม่แตงโม ไม่รู้สึ กอะไร

แม่แตงโม เ ผยหลังออกโ หนกระแ ส  ไม่เ ครียดสังค มไม่พอใ จ

แม่แตงโม เปิดใ จหลังออกร ายการโ หนกระแ ส ปฏิเ สธส่วนตัว ไม่เข้าใจคำว่า “เ จ็บ จ่ าย จ บ” ส่วนกร ณีที่ นายดายศ เดชจบ พี่ชายของแตงโม

ขอบคุณรูปภาพ:ร ายการโ หนกระแ ส

โwสต์ข้อความลงในเ ฟซบุ๊ ก ยังไม่ทร าบ จากกร ณี นางพนิดา ศิริยุทธโยธิน ม ารดาของดาราสาว “แตงโม นิดา” พัชรวีระพงษ์

ขอบคุณรูปภาพ:ร ายการโ หนกระแ ส

ได้ออกร ายการโ หนกระแ ส กับหนุ่ม กรรชัย กำเ นิดพลอย กรณี “แตงโมต-กเรือ” เ สียชีวิ ต เปิดเ ผยว่า “ไ ฮโซปอ” หนึ่งในคนที่อยู่

ขอบคุณรูปภาพ:ร ายการโ หนกระแ ส

ในเรือวันเ กิดเ หตุจะเ ยียวย า โดยคำน วณจากแตงโมแสดงหนั งหรือละครจะได้ค่ าตัวประมาณ 8 แ สนถึง 1 ล้ านบ าทคูณกับ 30 ปี

ขอบคุณรูปภาพ:ร ายการโ หนกระแ ส

ของชีวิ ตของแตงโม คร่ าวๆ จะได้ค่ าเ ยียวย าประมาณ 30 ล้ านบ าท ทั้งนี้หลังจ ากจบร ายการโ หนกระแ ส คุณแม่ของแตงโม

ขอบคุณรูปภาพ:ร ายการโ หนกระแ ส

ได้ให้สัมภ าษณ์สื่ อเพียงเล็กน้อย พร้อมให้ดูทีวี ทุกอย่ างเป็นไปต ามที่ให้ข้อมูลในร ายการ ปฏิเ สธส่วนตัว ไม่เข้าใจคำว่า “เ จ็บ จ่ าย จ บ”

ส่วนกร ณีที่ นายดายศ เดชจบ พี่ชายของแตงโม โwสต์ข้อความลงในเ ฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “ผิ ดหวัง” นั้น แม่ปฏิเ สธ ยังไม่เห็นและยังไม่ทร าบ

หากสังค มรู้สึกไม่พอใ จคุณแม่ ก็ไม่เป็นไร แม่ไม่เ ครียดสบ ายมาก โดยคุณแม่แตงโมได้ให้อภั ย ปอกับโรเบิร์ต เพราะ

เขามีเ จตนา ที่จะให้อภั ยและมีความสม่ำเสมอ เป็นผู้ชายที่สุภ าพที่สุดเท่าที่คุณแม่เคยเจอมา ส่วนทางด้ าน ฮิปโป – แอนนา

แม่ย กโ ทษ ให้แค่ 50เ ปอร์เ ซ็นต์ แม่รู้สึ กว่ายังไม่เ คลียร์กับการที่ฮิปโปมาบอกแม่ว่าไม่ให้สัมภ าษณ์กับนักข่ าวในคืนวันที่

แตงโมต-กน้ำ และการให้ข่ าวแตงโมทุกวันนี้ของแอนนากับฮิปโป มีสิ ทธิ์อะไรที่ไปให้ข่ าวโดยไม่ขออนุญ าตแม่เลย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น