“แอนนา” เปิดใ จทั้งน้ำต า

แอนนา ไ ลฟ์ส ด เปิดใ จทั้งน้ำต า 

แอนนา ไลฟ์ส ด เปิดใ จทั้งน้ำต า ลั่ นต่อไปนี้จะไม่ก้ าวก่ าย และง ดให้ข่ าวใดๆ เ กี่ยวกับ แตงโม วอนอย่ าถาม

ความรู้สึกอะไรของตนอีกเลย หลังจ ากที่ นางภนิด า ศิระยุ ทธโยธิน คุณแม่ของนักแสดงสาว แตงโม

นิดา พัชรวีระพงษ์ ได้ให้สัมภ าษณ์ผ่ านทางร ายการ โ หนกระแ ส พ าดพิ งถึง แอนนา เพื่อนสนิทของลูกสาวว่า

เข้ามาก้ าวก่ ายเรื่องการเ ปลี่ยนสถ านที่จัดง าน พร้อมกับเอ่ยป ากว่า ต่อจ ากนี้หากจะพูดหรือทำอะไร

เ กี่ยวกับแตงโมจะต้องผ่านตนหรือขออนุญ าตตนก่อนนั้น ล่ าสุด แอนนา ได้ไ ลฟ์ส ด ช ี้แจงเรื่อง

นี้ทั้งน้ำต าผ่านทางเ พจเ ฟซบุ๊ก โดยระบุว่า เมื่อวานนี้ตนโทรหาคุณแม่แตงโมจริง เพราะคิดว่าสถ านที่เดิมอาจจะ

เล็กไปรองรับแ ขกได้ไม่พ อ  ซึ่งตนแค่ปรึ กษา ไม่ได้มีการไปพูดกับสื่ อ ตนอย ากให้ทุกคนได้ฟังและ

อย่ าไปต่อว่าคุณแม่ ต่อจ ากนี้ตนจะไม่ก้ าวก่ าย และขอหยุ ดเรื่องนี้ ย อมรับว่าสิ่งที่ได้ยินจ ากคุณแม่ในวันนี้ทำให้

ตนเ สียใ จ อย ากขอโ ทษ แตงโม ที่อาจจะทำได้ไม่ตลอ ดร อดฝั่ ง ห ากตนทำอะไรไ ม่ดี หรือสื่ อสารผิ ดพล าด

ตนก็ขออภั ยทุกคนด้วย ต่อไปนี้จะไม่มีการให้ข่ าวใดๆ อีก เ จตนาที่ตนออกมาพูดเพราะอย ากทำหน้าที่

เพื่อนให้ดีที่สุ ด และอย ากให้สังค มช่วยกันเก าะติ ดเรื่องนี้ และขอว อนทุกคนว่าอย่ าถามอะไร อย่ าถาม

ความรู้สึ กของตนอีก ต่อไปนี้มีอะไรก็จะเก็บไว้ในใ จ ตนอย ากขอบคุณทุกคน และข อโ ทษจริงๆ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น