สาแม่เ หตุให้อภัย”ปอ”

แม่แตงโมย อมพูดแล้ว ทำไมให้อภั ยปอ ลั่น “แม่ร้ องไ ห้กับปอทุกวัน”

แม่แตงโมย อมพูดแล้ว ให้อภั ยปอเพราะโทรมาร้ องไ ห้ ลั่ น “เค้าสม่ำเสมอ” พย าย ามโทรติ ดต่อหาแม่เสมอ

ฝ ากถึงแอนนา จ ากนี้ให้นิ่งๆถ้าไม่อย ากมีปั ญห า วันที่ 4 มี.ค. 2565 ร ายการโ หนกระแ สล่ าสุด หนุ่ม กรรชัย

เป็นผู้ดำเ นินรายการซึ่งได้เชิญ แม่แตงโม นิดา มาออกร ายการเปิดทุกป มค าใจเ หตุแตงโม นิดา หรือ แตงโม

ภัทรธิดา ต-กเรือเ สียชีวิ ต เ ผยเ หตุผลย อมให้อภั ยปอและโรเบิร์ต ทำเอาชาวเ น็ตแอบงง เพราะในร ายการจู่ๆ

คุณแม่เปิดใ จบอกว่าแม่ให้อภั ย ปอ ตนุภัทร และ โรเบิร์ต 100เ ปอร์เ ซ็น แต่กับกระติกยังโ กรธมาก แต่คุณแม่

กลับไม่ค่อยไว้ใ จแอนนา ทีวีพูล และ ฮิปโป เพื่อนสนิทของแตงโม ให้อภั ยแค่ 50เ ปอร์เ ซ็นต์ โดยหนุ่ม กรรชัย

ถามถึงเ หตุผลว่าทำไมถึงไม่ไว้ใจแอนนาและฮิปโปที่เป็นเพื่อนสนิ ทและกำลังเรียกร้ องคว ามเป็นธ รรมให้แตงโม

คุณแม่บอกเพราะฮิปโปในวันเ กิดเรื่องได้ไปคุยกับกระติกที่อู่ แล้วกลับมาบอกคุณแม่ว่าอย่ าเพิ่งให้ข่ าว ส่วนแอนนา

ไปให้สัมภ าษณ์เรื่องของแตงโมออกร ายการโดยไม่บอกไม่ปรึ กษาอะไรคุณแม่เลย และยังมีเรื่องของการจัดง าน

ศ-wแตงโม คุณแม่มีผู้ใหญ่เ ตรียมการให้แล้ว อยู่ๆมาบอกให้เ ปลี่ยนที่ได้อย่ างไร เรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนว่าเขามี

วางกำหน ดการอะไรไว้หม ดแล้ว เมื่อถามว่าทำไมถึงให้อภั ยปอ ตนุภัทร แม่ของแตงโมบอกว่า เพราะตั้งแต่เ กิด

เรื่อง ปอ แสดงเ จตนาว่ารู้สึกผิ ดกับเรื่องที่เ กิดขึ้น เขาโทรมาร้ องไ ห้กับคุณแม่ทุกวัน เขาสม่ำเสมอ “แม่ร้ องไ ห้กับปอทุกวัน”

ปอ เขาเป็นคนสุภาw เป็นผู้ชายที่สุภาwที่สุ ดที่คุณแม่เคยเจอ และเขาก็ได้ทำบุ ญอะไรให้น้องโมด้วย

ขอบคุณ:ร ายการโ หนกระแ ส

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น