“ศรราม”

“ศรราม”  ในฐ านะพ่อ ห ากใครทำลูกส าว 

ต้องบอกว่าล่ าสุด “หนุ่ม ศรราม” นั้นก็ได้เ คลื่อนไ หวในฐานะพ่อ ขอย อมแล กด้วยชีวิ-ต หากเป็นลูกตัวเอง เพื่อรู้สาเ หตุที่แท้จริง หลัง “เเตงโม นิดา” เสี ยชีวิ ตปริ ศนา

จากกร ณีที่นักเเเสดงดัง “แตงโม นิดา” เ กิดอุบั ติเ หตุwลัดต-กเรือสปี ดโบ๊ทกล างแม่น้ำเจ้าwระย า โดยในเวลาต่อมาสังค ม

ก็ยังตั้งข้ อสงสั ยถึงสาเ หตุการเ สียชีวิ ตที่ดูไม่โ ปร่งใส ในขณะที่เหล่ าแฟนคลั บก็ได้แ ห่วางช่ อดอ กไม้

อาลั ย “แตงโม นิดา” ที่ท่าเรือพิบูลย์สงคร าม 1 เป็นครั้งสุดท้ าย ต้องบอกว่าล่ าสุดนักเเสดงรุ่นใหญ่อย่ าง

“หนุ่ม ศรราม” นั้นก็ได้เ คลื่อนไ หวในฐ านะพ่อ ขอย อมแ ลกด้วยชีวิ-ต หากเป็นลูกตัวเอง

เพื่อรู้สาเ หตุที่แท้จริง หลัง “เเตงโม นิดา” เ สียชีวิ ตปริ ศนา  โดย “หนุ่ม ศรราม” นั้นก็ได้โwสต์ระบุข้อความว่า ในฐานะเป็นพ่อคน

ใครทำอะไรให้ลูกผมต-าย ผมจำเป็นต้องรู้ สาเ หตุที่แท้จริงอย่ างสิ้ นสงสั ย แม้จะต้องแ ลกด้วยชีวิ-ตผมก็ต าม เ งินปิดป-ากคนได้จริง

เ งินกับหัวใจ เ งินกับความจริงใจ  สั ปดาห์นึงแล้วที่น้องแตงโมจ ากไป ขอบwระคุณพี่ๆก ู้ภั ยทุกหน่ วยและพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำร วจ

และอีกหลายภาคส่วนที่กำลังพย าย ามท วงความยุ ติธ รรมคืนให้น้อง แตงโม นะครับผม ด้วยความเคาร พครับ

ผม ในขณะที่ทางด้านของ “หนิง ปณิต า” ก็ได้คอมเ มนต์ทันทีว่า พ่อ ฟ าด แล้ว 1 หั วอ กพ่อ นี่ยังร้ องไ ห้อยู่ใช่ปะ 

เฮ้อ ทำให้คนอย่ างศรรามน้ำต าไ หลได้ กอ ด ๆๆ พี่ชาย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น