โม อมีนา

โม อมีนา เตรียมรับปริญญ า แ ท็กถึง แตงโม นิดา อย่ าลื มยินดีกับน้องด้วย

เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทในวงการที่อยู่ด้วยกันแท บทุกโมเ มนต์ นักแสดงสาว โม อมีนา และแตงโม นิดา

แม้กระทั่ งวันที่เพื่อนจ ากโลกไปแล้ว โม อมีนา ก็คอยช่วยชัพพ อร์ตต ามหาความจริง ท วงความยุ ติธ รรม

ให้กับแตงโม ที่ต-กเรือจ มห ายไป เป็นค ดีที่ประชาช นให้ความสนใจติดต ามและตั้งข้อสงสัยการจ ากไป

ของแตงโม ทำเอาประชาช นแฟนคลับต่ างนับถือน้ำใ จความรักเพื่อน และซึ้งใจมิ ตรภาพความเป็นมิ ตรแท้

ของทั้งคู่ โดยในวันที่ โม อมีนา สำเร็จการศึ กษาจบปริญญ าโท และเตรียมเข้ารับปริญญ า ในวันที่ 3 มี.ค. 65

เจ้าตัวก็ได้โwสต์ภาwสวมชุดครุ ย พร้อมเขียนแ คปชั่นแท็ กไปที่อินสต าแ กรม ของ แตงโม ระบุว่ า วันที่ 3

มี.ค.นี้ อมีนารับปริญญ าโท ที่มหาวิทย าลั ยธุรกิ จบัณฑิตย์แล้ว ดีใจมากๆ ที่ทำได้ และทำสำเร็จ พี่น่าจะได้เห็น

และมาแสดงความยินดีกับโมเนอะ อย่ าลืมยินดีกับน้องล่ะ ยิ้มให้ด้วย โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.

ที่ผ่านมา โม อมีนา เพิ่งไปแสดงความยินดีกับ แตงโม จบปริญญ าตรี คณะสาขาวิชาผู้นำทางสังค ม ธุรกิ จ

และการเ มือง วิทย าลั ยนวัตก-ssมสังค ม ที่มหาวิทย าลั ยรังสิต ด้วยเ กรดเ ฉลี่ย 3.41 ซึ่งก่อนหน้า แตงโม

หยุดเรียนไปหลายปีเนื่องจากทุ่ มเททำง านในวงการบันเทิง แล้วกลับมาเรียนใหม่อีกครั้งจ นสำเร็จการศึ กษา

ในวั ย 37 ใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี ท่ ามกล างความยินดีของเพื่อนๆ ที่ไปร่วมยินดีกับแตงโมอย่ างอบอุ่นในตอนนั้น

ขอบคุณ:mo-amena

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น