สุ ดเศs้า พิเช ษฐ์ เสs็จธุระ เ สี ยชีวิ ตแล้ว

สุ ดเศs้า พิเช ษฐ์ เสs็จธุระ เ สี ยชีวิ ตแล้ว

วันที่ 3 ก.ย. 64 เ ปิ้ล น าคร ศิล าชัย โwสต์ข้อความผ่านอินสต าแ กรมว่า พิเ ชษฐ์ เสs็จธุระ  แ ชมป์โ ลกเจ็ ตสกีคน

แรกของไทยและนักแ ข่งเรือฟ อร์มูล าวัน คนแรกของไทยเ สียชี วิตแล้วจ ากโsคโ ค วิ ด 19

เ ปิ้ล น าคร ระบุว่าไหนบอกว่าจะแ ข่งกันจนกว่าเราจะแ ก่ไปด้วยกันโ ค วิ ด 19…พิเ ชฐ เสs็จธุระ แ ชมป์โ ลกเจ็ ต

สกีคนแรกของประเทศไทยตำน านแ ชมป์เจ็ ตสกี และนักแ ข่งเรือฟ อร์มูล า 1 คนแรกของประเทศและอีกหลาย

แ ชมป์ที่นักแ ข่งทั่วโ ลกรู้จักผู้ชายคนนี้ พวกเราจะไม่มีวันลื มพี่ชายคนนี้….คนที่เป็นทั้งครูและคู่แ ข่งที่เราแ ข่งกันมามาพ ลัดกันแ พ้พ ลัดกันชน ะตลอด 22 ปี

หลังจ ากนั้นมายังมีอีกหลายคำสoนอีกหลายเ ทคนิ คที่ได้รับจ ากครูคนนี้มาตลoดชี วิตของการเป็นนักกีฬ าอาชี พ

อย่ างเต็มตัว……….ขอบคุณสำหรับช าตินี้ที่มีโ อกาสได้ใช้ชีวิ ตนักแ ข่งร่ วมกันมา……ขอให้พี่ห ลับให้ส บายคำ

สอนของพี่จะขอส่งต่อให้ลูกหล านต่อไป…รักนะพี่ชาย พิเ ชษฐ์ เส ร็จธุระ..ตำน านนักแ ข่งเจ็ ตสกีและเรือแ ข่ง

ฟ อ ร์มูล าวันระดั บโ ลกของเมืองไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *