ห นูน้อยก รรมกรวั ย 10 ขวบ

ห นูน้อยก รรมกรวั ย 10 ขวบ

เปิดเรื่องsาวน้องต าลห นูน้อยวั ย 10 ขวบกับชีวิ ตที่ต้องดิ้uร นตั้งแต่แบเบาะ เ กิดจากแม่ที่ท้ องไม่พร้อม

แต่ยังโ ชคดีได้ก รรมกรใจบุญรับมาชุ บเลี้ยงประหนึ่งบุตsแท้ๆเธอจึงช่วยเหลือง านทุกอย่ างด้วยความกตั ญญู

ภูมิใจที่แบ่งเบาภาร ะแม่ได้ โ ชคชะต านำพามาเป็นคร อบครัวเดียวกัน รู้สึกดีใจและภูมิใจที่แบ่งเบาภาร ะแม่

ได้บ้างก ลัวว่าแม่จะเ หนื่อยลำบ ากหนูจะหาตั งค์มาช่วยแม่ สู้ค่ะไม่เคยท้ อต าล-เ พชรไพลิน เ พ็งอุดม


สาวน้อยวั ย 10 ขวบ กล่าวกับผู้สัมภ าษณ์ด้วยรอยยิ้มและแววต าอันใสซื่อ ถึงความรู้สึกที่มีต่อ หนึ่งฤทั ย ไ พรศรี

หญิงผู้ประกอบอาชี พก รรมกร วั ย 49 ปี ที่เลี้ยงดูฟู มฟักต าลมาตั้งแต่ยังเป็นท ารกมาจนถึงปั จจุบัน เมื่อเติบโตขึ้น

ต าลต้องแ บกภาร ะหลายอย่ างที่ดูจะเกินตัวตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่เคยดูด าย ด้วยหวังเพียงได้แบ่งเบาภาร ะแม่ เธอ

ไม่เคยท้ อ อีกทั้งยังเต็มใจที่จะทำ เพราะรู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้สำคัญกับเธอขนาดไหน แม้ว่าคำว่า แม่ ที่เธอเอ่ยถึงนั้น

จะไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเ นิดก็ตาม หนึ่งฤทั ย เล่าย้อนกลับไปก่อนที่สาวน้อยจะลืมต าดูโลกว่าผู้เป็นแม่แท้ๆ ของต าล

ไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดู ด้วยความสงส ารท ารกที่ไม่รู้เดียงส า จึงตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงเอง ตอนนั้นแม่ไปทำงานที่

ปร ะจวบฯ แล้วไปมีแฟน หลานของแฟนเขาท้ องไม่พร้อม เขายังไม่อยากมีบุ ตรก็เลยบอกเขาว่า ท้ องใหญ่ขนาดนี้แล้ว

ไปเอาออกก็เ สี่ยงหลายอย่ าง แล้วน้องก็เ กิดมาแล้ว น้องไม่รู้เรื่อง อย่ าเอาออกเลย เดี๋ยวคล อดแล้วน้ารับเอง เวลาผ่านไป

จนต าลอายุได้ 2 ขวบ เธอก็ได้เ ลิกร ากับแฟนหนุ่ม และพาสาวน้อยย้ ายกลับมาทำงานที่บ้านเ กิดในจังหวัดก าญจนบุรี

ด้วยฐ านะที่ย ากจ นและเรียนไม่สูง จึงไม่มีทางเลือกในการปร ะกอบอาชี พมากนัก การเอาแ รงงานเพื่อแ ลกตั งค์ จึงเป็นสิ่งที่

เธอเลือกทำเพื่อเลี้ยงชี พทั้งสองพักอ าศัยในบ้านเ ช่าหลังหนึ่งหลังจากต้องย้ ายที่อยู่ไปมาหลายแห่ง เพราะอาชี พที่แม่ทำต้องย้ ายสถานที่ไปเรื่อยๆ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น