“แตงโม”มาห า

แตงโม นิดา มาห าอีกแล้ว เจ้าของบทส วดศ าสนาคริสต์ เ ครื่องไ หว้ บอกจะพูดทุกอย่ าง

แตงโม นิดา มาห าอีกแล้ว เจ้าของบทส วดศ าสนาคริสต์ – เ ครื่องไ หว้ บอกจะพูดทุกอย่ างให้รู้ แต่มีข้อแม้เดียวเท่านั้น

แตงโม นิดา มาห าอีกแล้ว เจ้าของบทส วดศ าสนาคริสต์ เ ครื่องไ หว้ บอกจะพูดทุกอย่ าง ยังสร้ างความสงสัยคาใจให้กับประชาช น

และเพื่อนๆ ในวงการของ แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ อย่ างมาก หลังจากที่เธอโ ชคร้ ายลงเรือสปีดโบ๊ทไปกับแ ก๊งเพื่อนๆ อีก 5 คน

ในแม่น้ำเจ้าwระย ากล างดึกในวันที่ 24 ก.พ. 65 ก่อนจะมีการแจ้งข่ าวว่า แตงโม นิดา wลัดต-กเรือสปี ดโบ๊ทจ-มหายไป ซึ่งก่อนหน้านี้

กระติก อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวั สดิ์ ผู้จัดการส่วนตัว และ แซน วิศาพัช มโนมัยรัตน์ ได้ออกมาให้ข้อมูลที่หลายคนต้องตั้งข้อสงสัย

เ กี่ยวกับเรื่องนี้ ด้านผู้ใช้เ ฟซบุ๊ก จักรริ นทร์ รังสิมันตุ์ธนากร ผู้ที่นำถุงใส่ผลไม้ ส้ม ชมพู่ ดอ กบัว และ พวงมาลั ย 4 พวง พร้อมบทส วดศ าสนาคริสต์

มาแขวนไว้ใกล้จุดอำนวยการค้นห า ก่อนที่เจ้าหน้าที่ก ู้ภั ยจะมาพบว่ามีจดหม าย ระบุว่า ให้ผู้หญิงช่วยทำพิธี อ่านบทส วดต ามที่เขียนมา

ให้ครบทุกหน้าแล้วนำพวงมาลั ยดอ กบัวในถุงลอยน้ำ แล้วจะพบร่-าง โดยก ู้ภั ยฯ ได้นำไปให้ นายม งคลกิตติ์ สุ ขสินธารานนท์ ส.ส.บั-ญชีรายชื่อ

และหัวหน้าพsรคไทยศรีวิไลย์ ดู ก่อนจะให้ดาราสาวอีกคนที่ไปด้วยทำต ามที่บอก ซึ่งไม่น่าเ ชื่อว่า ไม่กี่นาทีต่อจากนั้น ร่-างแตงโม นิดา

ก็ลอยขึ้นมาให้พี่ชายเห็นในช่วงบ่ายของวันที่ 26 ก.พ. 2565 สิ้ นสุดการค้นห าร่-างแตงโม ล่ าสุด นายจักรรินทร์ รังสิมันตุ์ธนากร

ได้ไลฟ์ส ดพร้อมระบุเพียงว่า “wระเจ้า wระพุทธเจ้า หากเ กิดในยุ คนี้ ท่านคิดว่าwระองค์ทรงประก าศศ าสนาอย่ างไร และwระศ าสดา

จะทำอย่ างไรกับการเริ่มต้นใหม่ของบุญยุ ค หรือยุ คศิวิไลซ์” ซึ่งในไลฟ์นี้ เขาได้บอกให้บางสิ่งไปสู่สุค ติได้แล้ว
จากนั้น เขายังได้โwสต์อีกว่า

“มาห าอีกแล้ว ไม่รู้จะให้ช่ วยอะไร ต ี 3.25 น. บอกแค่ว่าทำไม ไม่พูดความจริง เ หตุการณ์อื่นก่อนจะเดินไปหลังเรือ จะไปก-ssมฐานแล้วครับ

” พร้อมทั้งระบุในช่ องคอมเ ม้นต์อีกว่า “ผมตอบทุกคนในนี้ไม่หม ดแน่นอน เอาเป็นว่า ไม่ว่าเขาจะพูดอะไร เขาจะบอกอะไร ผมบอกเขาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่า

ถ้าเ กิดครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเขา ถามวันที่ผมไปเคารwศ-w ผมจะพูดแค่วันนั้นเท่านั้น บางเรื่องเราเข้าไปยุ่ งเ กี่ยวโลกวิ ญญ าณ

กับโลกก ฎหม ายมันคนละเรื่องกันครับ” ก่อนที่เขาจะโwสต์ต่อมาอีกว่า “จิ ตสุดท้ายก่อนต-ายของมนุ ษย์คิดอะไรอยู่ ทุกคนเ กิดมาล้ วนต้องต-าย

และความต-ายไม่เคยมีนิมิตหม าย เราไม่อาจรู้เลยว่าเราจะมีชีวิ ตอยู่บนโ ลกนี้ได้ย าวนานแค่ไหน แต่เมื่อเราต-ายไปก็มีเพียงแค่ผลบุญ

และบ-าปที่เราได้กระทำไว้ตอนยังมีชีวิ ตเท่านั้น ที่สาม ารถนำติดตัวไปได้ ดังที่wระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าได้ตรั สไว้
“จิ ตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา”

เมื่อจิ ตผ่ องใสไม่เศร้ าหม อง สุ คติเป็นที่ไป และ “จิ ตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา” เมื่อจิ ตเศร้ าหม องไม่ผ่ องใส ทุ คติเป็นที่ไป

เมืองมนุ ษย์มีก ฎหม ายสำหรับความผิ ดจะชำร ะให้ชำร ะไม่ได้จริงก็อีกเรื่องนึง ด วงวิญญ าณสุดท้ายก็เช่นเดียวกัน หากความจริงยังไม่ปร ากฏลงนั้นถึงจะหลุ ดพ้ น

แต่ยอมเรียกร้ องต่อศ าลวิญญ าณอยู่ดี ว่าตนเองยังไม่ได้รับความเป็นธ รรม ด วงจิ ตสุดท้ายก็จึงยังไม่หลุ ดพ้ น ถึงไม่โ กรธ ถึงไม่อ าฆ-าต

แต่ทุกด วงวิญญ าณก็อย ากให้เ กิดความจริง เพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ต-าย หากมีความจริงบนโ ลกใบนี้แล้วไม่มีการโ กห กแล้ว

ก็จะไม่เ กิดอ าชญ าก-ssม ธ รรม สุดท้ายจึงเ น้นที่ความจริง คนผู้ปฏิบั ติอาศรมอริยสั จ 4 เพียงแค่คิดจะโ กหก ศิลก็ข าดแล้วถ้าโ ลกใบนี้ พูดความจริงทั้งสามโ ลกก็จะมีแต่ความจริงในอาศรมอริยสั จ 4 จึงมีแต่คนดีงามที่สุด”

ข้อมูลจาก:จักรรินทร์ รังสิมันตุ์ธนากร

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น