น้องอั ญชันย อมหยุดเรียนเพื่อดูแลน้อง 3 คน

น้องอั ญชันย อมห ยุดเรียนเพื่อดูแลน้อง 3 คน

จ ากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีครูประจำชั้นท่านหนึ่งออกมาโ พสต์เกี่ยวกับน้อง อั ญชันที่อยู่ในวั ยประถ มเท่านั้นแต่น้องเลือกที่จะพั กการเรียนเพื่อออกมาดูแลน้องอีกสามคน

ด้วยความที่พ่อของน้องจำเ ป็นต้องออกไปหาทุ นนอกบ้านส่ วนแม่ย้ ายไปต่างจังหวัด และไม่กลับมาอีกเลย บางคื นพ่อก็ไม่กลับบ้านทำให้น้องอั ญชันต้องคอยอยู่ดูแลคน อื่นๆ

ด้านครูประจำชั้ นได้มีโ อกาสเดินทางไปเ ยี่ยมน้อง กลับพบว่าสภ าพบ้านและการเป็นอยู่ค่ อนข้างลำบ าก เลยทีเดียว ส่วนน้องต้องรับผิ ดชอบอยู่หลายอย่ างทั้งหุ งข้าว ทำกับข้าว ซั กผ้า ทำความส ะอาดบ้านร วมไปถึงน้องอีกสามคน

เธอเลยเลือกที่จะหยุ ดการเรียนห นังสือเพื่อมาดูแลน้องได้อย่ างเต็มที่พ่อของน้องทำอาชี พหาปล าตอนกลางคืนหากวันไหนที่พ่อไม่อยู่น้องจำเป็นต้องอยู่เ พียงลำพั งเท่านั้น

หลังจากข่ าวออกไปก็มีหน่ วยง านที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าไปเ ยี่ยมโดยบ้านหลังนี้เป็นของคุณย่ า พ่อไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ด้วยความที่ท่านหาทุนคนเดียวร ายรับจึงไม่พอจุ นเจือคร อบครัว

อีกทั้งยังไม่มีญ าติที่ไหน คนในละแว กนั้นก็ต่างเห็นใจนำเสื้อผ้า อาหาร หรือของที่จำเป็นนำมาม อบให้กับน้องอยู่บ่อยครั้ง โดยน้องอั ญชันบอกจริงๆอย ากกลับไปเรียนมากๆส่ วนแม่เดินทางไปที่อื่นและไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย

พื้นฐ านน้องเป็นคนเรียนดีเพียงแต่ไม่มีโ อกาสและเวลาที่เหมาะส ม หลังจ ากนี้ห วังว่าน้องจะกลับไปเรียนได้ในเร็ววัน

จงฝ ากชีวิ ตไว้กับส ติและปั ญ ญ าอ ย่ าฝ ากไว้กับโ ชคชะต าที่มองไม่เห็น

ขอบคุณที่มา : funzone

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น