ทาย าทคนเดียว‘โ ชค โ ชคชัย’

ไม่เห็นหน้าเห็นต านานมากๆสำหรับ “โ ชค โ ชคชัย เจริญสุข” อดีตพ ระเอกดังในยุ ค90

ที่เคยใช้ชีวิ ตสู้ด้วยตัวเอง ทำง านเ ลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่ยังยังเล็ก เขามักช่วยป้าทำง านห้องอาหารที่

กรุงเ ทพมหานครโดยเข้ามากรุงเ ทพเย็นวันศุกร์ และกลับชัยนาทเย็นวันอาทิตย์

นอกจากนั้นเขายังทำง านหาเ งินอื่นอย่ าง เช่น “ข.ายหนั งสือพิมพ์”, “เค รื่องดื่ม”, “ย.าดม”, “ลุกอม”

ที่ข นส่งหม อชิตเก่า เขาทำง านมาโดยตลอ ดโดยเข้ามากรุงเ ทพทำง านในวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หลังจากจบชั้น ม.3

ได้ศึ กษาต่อที่กรุงเ ทพมหานคร จบการศึ กษาระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชี พ ในสาขาช่ างไ ฟฟ้า

จากเทคโนโลยีกรุงเ ทพ หลังจากนั้น”โ ชค โ ชคชัย”เริ่มทำง านเต็มเวลาเริ่มจากเป็นช่ างเ ครื่องเย็น

ช่างประจำรีส อร์ท เซลล์ข-ายของ จ นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการทำง านเป็นพนั กง าน ในหน้าที่บันทึกเทป

และเ สียงของกันตนา โดยเริ่มแสดงในละครสั้นรวมทั้งละครต่ างๆเช่น ละครสั้นรู้จักชีวิ ต

(ภายหลังเปลี่ยนชื่อ เป็นบ้านนี้ไม่มีปั ญหา) ยังเป็นพิธีกรภาคสน ามในรายการ “มนุ ษย์เจ้าปั ญหา”

และ “โลกนี้สิพิ สดาร” แต่ว่าเริ่มมีชื่อเ สียงจากการเป็นนายแบบโ ฆษณ า จากนั้น”โ ชค โ ชคชัย”

โด่งดังจากบท“ฤกษ์ดี” ในละครเรื่อง “อรุณสวัสดิ์” ที่ออกอากาศในปี 2535 หลังจากนั้นมีละคร

ต ามมาเล่น จะไม่มีช่ องว่างระหว่างเรา ยังได้ร่วมแสดงภ าพยนตร์อย่ าง เ กิดอีกทีต้องมีเธอ

ในปี2538 แ ถม”ยังเป็นนักร้ องในค่ ายอาร์เอสออกอั ลบั้มชุด โ ชค ในปี2537 มีเพลงดังอย่ าง “ห นีร้ อน”,

“ข้างเดียว”,และ “เวลา” ยังร้ องเพลงประกอบละครโทรทัศน์เรื่อง “เหมือนคนละฟ ากฟ้า” ปัจจุบัน

”โ ชค โ ชคชัย”ในวัย46ปี ได้มีครอบครัว อยู่กับเ มียและก็ลูกเปิดร้ านอาห ารที่จังหวัดอยุธย า

ชื่อร้ าน “เถ้าแ ก่ลาว” เขากลับทำง านเพลงร่วมกับศิลปิ นอีกหลายคน

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น