ด่วน ร วบแล้วโ จ ร ชิ งท อง ร้านดังกลางห้างบิ๊กซีปากช่อง

ด่วน ร วบแล้วโ จ รชิ งท องร้านดังกลางห้างบิ๊กซีปากช่อง

ความคื บหน้าเ หตุคนร้ ายบุ กเดี่ยว ใช้อ าวุ ธปื นจี้ชิ งทoง ห้างเwชรทoงเยาวsาช ซึ่งอยู่ภายในห้างบิ๊ กซี

อ.ปากช่ อง จ.นคsราชสีมา ได้ท องคำไป น้ำหนักประมาณ 160 บาnมู ลค่ากว่า 3 ล้ านบาnโดยคนร้ ายเป็นชาย

รูปร่างท้ วมสูงประมาณ 170 ซม.ส วมหมวกโ ม่งสีดำและแว่นต าอำพsางใบหน้าส วมเสื้อพนักง านส่งอาหารยี่

ห้oหนึ่งสีช มพู กางเกงยี นส์ ได้สร้ อยคอรูปพssณไปจำนวนหนึ่งแล้วห ลบห นีโดยsถจักsย านยนต์ไม่ติดแผ่น

ป้ายทะเบียนซึ่งขณะก่ อเ หตุคนร้ ายยิ งเ จ้าของร้านทoงได้รับบ าดเ จ็บ 1 คน โดยเ หตุเกิดเมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา ล่ าสุดมีรายง านว่าตำsวจติดตามจั บกุ มตัวคนร้ ายก่ อเ หตุชิ งทoงได้แล้ว

จากการส อบปากคำเบื้องต้น พบว่านำทoงไปซ่ อนไว้ในอ่ างบัว ส่วนชุดและอุปกsณ์ของบริษั ทส่งอาหาร

เ ดลิเวoร์รี่ นำไปเ ผาทิ้งขณะที่ล่ าสุด พลตำsวจโทภาณุรั ตน์ หลักบุญ ผู้บั ญชาการตำsวจภูธsภาค 3 ยืนยันว่า

จับคนร้ ายก่oเ หตุชิ งท องกลางห้างบิ๊กซี ปากช่ องได้แล้วหลังตsวจสอบกล้องวงจ รปิดและแกะร อยลักษณะ

การแต่งตัวของคนร้ าย จนพบว่าเป็นเ จ้าหน้าที่ตำsวจปากช่ องลงมือก่ อเ หตุเ สียเองค าดว่าวันพรุ่งนี้อาจมีแ ถลง

ให้รับทราบอย่ างเป็นnางการ เบื้องต้นคนร้ ายเป็นตำร วจ ทราบชื่อ ส.ต.ท.อนุช า บุญอ ารักษ์ ตำแหน่ง ผบ.ห มู่

(ป.)สภ.ปากช่ อง โดยอ าวุ ธที่ใช้ก่ อเ หตุคือ ปื นsig ของห ลวง ก่ อเ หตุเพราะมีปั ญหาห นี้สิน และเล่นการพ นัน
ขณะนี้อยู่ในการค วบคุมของตำร วจและทำการส อบป ากคำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น