“น้องกัณฑ์”เด็ กยอ ดกตัญญู

โ ฉมหน้าผู้ชุ บชีวิ ต “น้องกัณฑ์” เด็กยอ ดกตั ญญู ร้ องเพลงส่งพ่อ

วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโ ฉมหน้า ผู้ชุบชีวิต “น้องกัณฑ์ ชนะเดช” เด็ กกตั ญญู ร้ องเพลงส่งพ่อกลับสวsรค์ เป็นครั้งสุดท้าย

เรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องร าวสุ ดสะเ-ทือนใ จเเละซ าบซึ้งใ จในเวลาเดียวกัน เมื่อ “น้องกัณฑ์ ชนะเดช” เด็กชายยอ ดกตั ญญูวั ยเพียง 12 ปี

ที่ออกมาไลฟ์ส ดเล่นดนตรี ร้ องเพลง เพื่อหาเ งินจัดง านศ-wให้คุณพ่อที่ป่-วยเป็นโ-รคมะเ-ร็ง เป็นครั้งสุดท้าย
โดย “น้องกัณฑ์ ชนะเดช”

ก็ได้โ พสต์คลิ ปวิดีโอขณะดีดกีต าร์ ร้ องเพลง พร้อมระบุข้อความว่า “พ่ออาจจะห ายไปจากการมองเห็นของกัณฑ์ แต่พ่อจะไม่มีวันห าย

ไปจ ากความทร งจำของกัณฑ์เลยครับ กัณฑ์รักพ่อสุดหัวใ จ ขอบคุณที่พ่อเ ลี้ยงกัณฑ์มาอย่ างดีนะครับ”
ก่อนที่จะมีผู้ใ จบุญคนไทย

เเละเหล่ าคนในวงการบันเทิงออกมาช่ วยเหลือ “น้องกัณฑ์ ชนะเดช” อย่ างมากมาย เเละในเวลาต่อมาทางด้ าน “น้องกัณฑ์ ชนะเดช”

ก็ได้ออกมาประก าศปิดรับย อ-ดบริจ-าค โดยได้โwสต์ระบุข้อความว่า “สวัสดีครับ กัณฑ์ขออนุญ าติปิ ดรับเ งินบริจ-าคทุกด้านนะครับ

ขอกร าบขอบwระคุณผู้ใหญ่ใ จดีทุกๆคนเลยนะครับที่สนั บสนุ นกัณฑ์มา(กำลังทำเรื่องนะครับ)” เเละล่ าสุดก็กลายเป็นที่พูดถึง

ในโ ลกโ ซเชียลอีกครั้งเมื่อ “น้องกัณฑ์ ชนะเดช” ได้มาออกร ายการโ หนกระแ สของ “หนุ่ม กรรชัย” โดยมีช่ วงในรายการ “หนุ่ม กรรชัย”

ก็ได้ถาม “น้องกัณฑ์ ชนะเดช” ว่าอย ากมีเพลงเป็นของตัวเองไหม? ซึ่งน้องก็ตอบทันทีว่า “อย ากมีครับ อย ากให้คนเขารู้ว่าเราจะอธิบายออกมายังไง

ถ้าเราได้มีเพลงเป็นของตัวเอง” โดย “หนุ่ม กรรชัย” ก็ได้กล่ าวว่าจะให้ “เอ้ BOTCAST” โป รดิ วเ ซอร์มือท องของเ มืองไทย ทำเพลงให้

ซึ่งทาง “เอ้ BOTCAST”นั้นก็ระบุว่า ส่วนตัวประทั บใ จน้องมากและอย ากจะร่วมง านด้วย เพราะน้องมีความเป็นศิลปิ น

ในตัวสูงมาก เเละในวันนี้ทีมข่ าวจะพาทุกท่านมา เปิดโ ฉมหน้า “เอ้ BOTCAST”ผู้ชุ-บชีวิ ต “น้องกัณฑ์ ชนะเดช” เด็ ก

กตัญญู ร้ องเพลงส่งพ่อครั้งสุ ดท้าย ง านนี้ “เอ้ BOTCAST” จะหน้าต าดีเหมือนจิ ตใ จขนาดไหน เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

 

ขอบคุณรูปภาพ :โ หนกระเเ ส,BOTCASH

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น