“หนุ่ม กรรชัย”เจอคำพู ด”น้องกันฑ์”

“หนุ่ม กรรชัย” ถึงกับไม่ไ หว เจอคำพูด “น้องกันฑ์ ชนะเดช” ย อมรับไปไม่เ ป็น

หนุ่ม กรรชัย ทึ่ ง สัมภ าษณ์ “น้องกันฑ์ ชนะเดช” ตลอ ดร ายการแท บไปไม่เป็น ทั้งความคิดความอ่าน คำสอนของพ่อ ถึงกับต้องต ามว่า

จากกร ณีคลิ ปไ วรัล น้องกันฑ์ ชนะเดช ไ ลฟ์เปิ ดหม วกหาเ งินง านศ-wคุณพ่อ โดยน้องได้ออกมาร้ องเพลง

ให้คุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายและมีผู้ใ จบุญร่ วมบริจ-าคช่วยเ หลือเป็นจำน วนมาก แต่ทว่ากลับมีดร าม่าคนจับผิ ดว่าทำไมน้องไ ลฟ์วันที่ 14 ก.พ. 65

แต่ในวันที่ 15 ก.พ. 65 กลับมีอีกคลิ ปมาลงเป็นคลิ ปเล่นดนตรีในง านทั้งๆที่เผ-าคุณพ่อไปแล้ว และยังมีกร ณีที่สื่ อต่ างๆติดต่ อน้องไ ม่ได้

ล่ าสุดวันที่ 17 ก.พ. 65 น้องกันฑ์ ชนะเดช ออกร ายการโ หนกระแ สล่ าสุด โดยมีพิธีก รดำเ นินรายการคือคุณ หนุ่ม กรรชัย

ซึ่งเ ทปนี้คุณหนุ่มยอมรับเลยว่าแท บไปไม่เป็น เพราะความคิดของน้องแต่ละอย่ างยอมรับเลยว่าเกินเ ด็กมากๆและน้องมีความคิดที่ดีมาก

บ่งบอกเลยว่าเติบโตมาอย่ างมีคุณภาพ หนุ่ม กรรชัย บอกว่าตอนแรกก็ติ ดต่อน้องไ ม่ได้เลย แต่น้องติ ดต่อกลับมาจึงทำให้ได้มาออกร ายการ

ในวันนี้ โดยน้องกันฑ์ ชนะเดช ได้มาออกร ายการพร้อมกับพี่สาวบอกว่ายังเศร้ าอยู่กับสิ่งที่เ กิดขึ้น หนุ่ม กรรชัย บอกว่าวันนี้จะไม่ถาม

เรื่องส่วนตัวอย่ างเรื่องคุณแม่ของน้อง แต่จะถามแค่ในเรื่องของน้อง เมื่อถามว่าทำไมติ ดไม่มีใ ครติ ดต่อน้องได้ น้องบอกว่าเพราะตอนนั้นน้องยังเศร้ า ยังไม่พร้อมจะคุยกับใ คร

ส่วนประเ ด็นดร าม่าที่เ กิดขึ้นเรื่องที่ว่าทำไมบอกว่าพ่อเ-ผาไปวันที่14 แล้ว แต่วันที่ 15 กลับมีคลิ ปน้องร้ องเพลงอยู่ในง าน มันเป็นอย่ างไรกันแน่

สรุปคือ พ่อน้องกันฑ์เ สียชีวิ ตเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65 และเผ-าวันที่ 14 ก.พ. 65 หลังเผ-าเสร็จน้องก็ได้ออกมาไ ลฟ์ร้ องเพลงในบ้าน

ที่เป็นคลิ ปดังกล่ าว ส่วนคลิ ปที่อยู่ในง านเป็นคลิ ปของวันที่ 14 ก.พ. 65 ในง านเผ-า แต่น้องเพิ่งทำใ จได้จึงเอามาลงในวันที่ 15 ก.พ. 65

ขอโ ทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใ จผิ ด ส่วนสาเ หตุที่ออกมาไ ลฟ์เพราะค่ าใช้จ่ ายในง านคุณพ่อก็ค่อนข้ างเยอะ และเ งินจัดง านพี่ๆ

ก็นำเงิ นเก็บส่วนตัวมาจ่ ายไปจ นเกือบหม ด น้องกันฑ์ เผยคำสอนพ่อก่อนเ สียชีวิ ต “พ่อเคยบอกว่า ถ้าเ กิดพ่อไม่อยู่แล้ว ให้อยู่บนโลกแ ห่งความจริง

ไม่ใช่ร้ องไ ห้คิดถึงพ่ออยู่ตลอ ดเวลา เราต้องอยู่ต่อไปให้ได้ เดี๋ยวเราก็กลับมาดีเอง กัณฑ์ ก็รู้สึ กว่ามันก็ทำใ จย ากครับที่ต้องสูญเ สีย

คนที่เรารักที่สุ ดไป แล้วก็ง านศ-wนี้เป็นง านแรกเลยที่กันฑ์เพิ่งรู้ว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้าง แล้วก็มันเป็นง านศ-wที่เสี ยใ จที่สุดด้วยครับผม”

หลังฟังจบ หนุ่ม กรรชัย ถึงกับเ งียบไปอึ-ดใ จหนึ่งก่อนถามขึ้นมาว่า “นี่ห นูยังเ ด็กจริงๆใช่ไหมลู ก” น้องกัณฑ์ บอกว่าครับ

มีผู้ใหญ่หลายๆคนเคยบอกว่าน้องไม่เหมือนเด็ ก ซึ่งเรื่องนี้ หนุ่ม กรรชัย เองก็บอกว่าตนก็คิดแบบนั้น พร้อมบอกว่ารู้ไหมว่าความ

คิดความอ่านของน้องดีมาก ตนถึงกับเอาคำพูดของน้องที่บอกว่าให้อยู่กับความจริงไม่ใช่ความฝั นมาดำเนิ นชีวิ ตได้เหมือนกัน

อีกอย่ างที่พ่อสอนไว้คือ “เปลี่ยนความผิ ดหวั งให้เป็นพลั ง” ต่อให้เราผิ ดหวั งแต่ถ้าเรายังมีความภูมิใ จมันจะช่วยให้เราก้าวผ่านอุ ปสรรคไปได้

หลังพักเบร ค หนุ่ม กรรชัย ถึงกับพูดเลยว่า “ก็ เอ่อ แหม เมื่อกี้มันไม่ไ หวจริงๆต้องรีบปิดเ บรคไปก่อน คือได้ฟังแต่ละอย่ าง แต่ละคำพูด

แต่ละประโ ยคที่ เขายังเ ด็ก ปีพูดกับผมซึ่งอ ายุ 50 กว่าแล้วเนี่ย ผมบอกเลยมัน บางเรื่องผมไปไม่ไ หว แล้วก็ไปไม่เป็น

บางอย่ างคิดไม่ถึง ก็เพิ่งได้ยินจากหนุ่มน้ อย เนี่ยแหละครับที่มาบอก อย่ างน้อยก็เอามาเป็นสิ่งที่นำทางชีวิ ตได้ในบางเรื่อง ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ”

ขอบคุณ:ร ายการโ หนกระแ ส

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น