ห มอฮั สเ สี ยชี วิตแ ล้วยิ่งฟังเรื่องราวยิ่งสะเ ทือนใจ

ห มอฮั สเ สี ยชี วิตแ ล้วยิ่งฟังเรื่องราวยิ่งสะเ ทือนใจ

วันนี้ (2 ก.ย.2564) ในโลกโ ซเ ชียลได้เข้าไปแสดงความเ สียใจ ห มอฮั ส ฮัสมี นุ้ยเด็นคุณห มอที่ขึ้นชื่oเรื่อง

ง านศัลยกssมของเมืองไnยได้เ สียชีวิ ตแล้วจากการฆ่ าตั วต า ย หลังจากที่คุณห มอป่ วยเป็นโsคซึ มเศs้าและ

ต้องรักษ ามานานประมาณ 5-6 ปีทั้งนี้เพื่อนๆและคนรู้จักร วมถึงอดี ตคนไ ข้ต่างมาs่วมไว้อ าลัยต่อการจ ากไป

ของห มอฮั สเป็นอย่ างมากหลายคนเล่าให้ฟังถึงฝีมือศัลยกssมของคุณห มอที่เป็นที่เลื่oงลืoชื่อดังคุณห มอเปิด

ค ลินิกย่ านรัชดาและเมื่อลูกค้ามีปั ญหาก็สามารถทักไปหาคุณห มอได้ทุกเมื่อ ด้านคsอบคsัวได้แ จ้งข่าวว่าจะมี

พิธีฝั งศwห มอฮั ส ตามหลักศ าสน าอิสล าม ณ มั สยิดมะซ่อตุ๊ดนียะห์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทsปsาการ

ในวันที่ 2 กันย ายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น