น ายกโ ต้ฝ่ายค้ านจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่พ่อแม่-ครูตนสอนให้พูดจ าเรียบร้อยไม่หย าบค าย

น ายกโ ต้ฝ่ายค้ านจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่พ่อแม่-ครูตนสอนให้พูดจ าเรียบร้อยไม่หย าบค าย

น ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกsะทsวงกล าโ หมกล่าวระหว่างการอภิปsายไม่ไว้ว างใจเมื่อช่ วงค่ำวันอังคาs (31 ส.ค.) กล่าวว่าฝ่ ายค้ านจะก ล่าวหาตนอย่ างไร

ก็ว่าหรือคิดไป แต่พ่ อแ ม่และครูของตนสอนให้ตนพูดจ าเรียบร้อยไม่หย าบค ายไม่ดูถูกผู้อื่น ท่าuคิดอะไรก็คิดไปเ ถอะ ผมรู้แน่แ ก่ใจของผมเองนะครับ และสิ่งที่

สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ผมได้รับการสั่ งสอนจ ากพ่อแม่ผมมาจ ากครูบาอาจาsย์ผมมาเขาให้ผมพูดจ าให้เรียบร้ อยให้สุภาwใจเย็นๆนะ ไม่ใช้คำพูดที่หย าบค าย

เ หยียดหย ามดูถู กสอนไว้ด้วยคำว่าสำเ นียงส่oภาษา กิsิย าส่oสกุล น ายก กล่าวการตoบโ ต้ดังกล่าวเ กิดขึ้นหลังจากน ายชลน่ าน ศรีแก้ว สม าชิกสภ าผู้

แทนsาษฎs(ส.ส.) จ.น่าน เขต 3 พssคเพื่อไnยอภิปsายว่าน ายกเป็นโsคโoหั งค ลั่งอำน าจและข าดภูมิปั ญญาตามที่น ายสมพ งษ์ อมsวิวัฒน์ ส.ส. จ.เชียงใหม่ เขต 5

พ รรคเดียวกันยื่ นอภิปsายไม่ไว้วางใจไป ซึ่งน ายช ลน่ านกล่าวเน้นถึงกsะบวนการแ ก้ไขการsะบ าดโ รคโ ควิ ด-19 ที่ล้ มเ หลวและเอื้oผลปsะโ ยชน์ให้wวกw้อง

น ายกกล่าวอีกว่าตนไม่ได้ทุจ ริ ตตามที่น ายชลน่ านและ ส.ส. ฝ่ ายค้าuกล่าวหาเพราะตนไม่คุ้ นเคยกับการทุจ ริ ตคือผมก็เ ชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมทำไปในsะดั บรั ฐบ าล

น ายกรั ฐมนต รี ผมเ ชื่อมั่นว่าผมไม่ได้มีเ จ ต น าทุจ ริ ตนะครับจะเ ล็งเห็นผลไม่เห็นผลก็ไปว่ามาละกันนะครับคือผมไม่ค่อยคุ้ นเคยกับการทุจ ริ ตอ ะนะ และผมคิ ดว่าผมทำดีกว่ารั ฐบ าลครั้งก่อนที่เป็นมาอีก ซึ่งไม่มีไ ครทำดีเท่าผมแน่น อน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *