“หม อปลา” บุ กวัดกล างดึก

เจ้าอาวาส โ ป๊ะแ ตก

หม อปล า บุ กวัดกล างดึก เจ้าอาวาส โ ป๊ะแต กเจอชุดชั้นใ-นลายลู กไม้ตกในกุ ฏิ เปิดผ้าเจอส าวนุ่งผ้ าถุงนั่งซ่ อนอยู่ เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 9 ก.พ. 65

ที่วัดบางหญ้ าแพรก ต.บางหญ้ าแพรก อ.พ ระแระแดง จ.สมุทรปราการ  หม อปล า มือปร าบสั ม ภ เ  ว สี พร้อมด้วย น้ำฟ้า รภัสสรณ์ ฤทธิธนไพบูลย์ ภรรย า

และทีมง าน เดินทางมาที่หน้ากุ ฏิของพ ระสมุห์ประส าทพร มหาปุญโญ เจ้าอาว าส หลังจากได้รับร้oงเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพาสีก า

เข้ามาอยู่ในกุ ฏิแล้วยังไม่อ อกมา ผู้สื่อข่ าวรายงานว่า เมื่อมาถึงบริเ วณหน้ากุ ฏิวัด พบช าวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันมาดูเ หตุการณ์กว่า 100 คน

โดยส่วนใหญ่แล้วเดินทางมาให้กำลังใ จหม อปล า แล้วอย ากให้เจ้าอาว าสท่านนี้สึ-กทันที ขณะเดียวกันก็มีตำร วจ สภ.สำโ รงใต้ มาคอย ดูแลความปลอ ดภั ย

เพื่อไม่ให้เ กิดเ หตุวุ่ นวาย หม อปล า กล่ าวว่า ได้รับร้oงเรียนมาจากช าวบ้านในพื้นที่ ว่าจะว่าท่านนี้พาผู้หญิ งเข้ าอ อกกุ-ฏิอยู่บ่อยครั้ง

ซึ่งตอนแรกหม อปล าไม่เ ชื่อบอกว่าจะต้องมีหลักฐ านมาให้ตนเห็นก่อน พอวันนี้ช าวบ้านส่งรูปมา บอกว่าวันนี้เห็นผู้หญิ งเข้ ามาในกุ-ฏเจ้าอาว าส

ตั้งแต่ 4 โมงเย็น ส่วนตัวจะเอาว่าทำเ นียนเดินอยู่หน้าวัดเพื่อตบต าคน เราจึงประส านง านกับสื่ อมวลช น เพื่อมาพิสู จน์จ นทำให้เห็นหลักฐ านในวันนี้

กร ณีดังกล่ าวได้วางแผนและเก็บหลักฐ านมาประมาณครึ่งเดือน เราต้องการรอหลักฐ านและจั บได้ค าหนั งค าเ ขา แล้ววันนี้ช าวบ้าน

ด้าน นายเก๋ ชาวบ้านในพื้นที่ กล่ าวว่า ตนได้ต ามดูพฤติก-ssมของเจ้าอาว าสท่านนี้ ชอบพาผู้ห ญิงเ ข้าไปในกุ-ฏิบางครั้งก็เข้าไปตอนเช้ามื ด

และอ อกมาในตอนกล างคืน ต่อมา เมื่อเวลา 22.20 น. เจ้าอาว าสได้เปิดกุ-ฏิให้ ผู้กำกั บ สภ.สำโ รงใต้ พร้อมกับนักข่ าวได้เข้าไปพิสู จน์เพื่อแสดงความบริสุ ทธิ์ใ จ

ว่าไม่มีสีก าอยู่ภ ายในกุ-ฏิ เมื่อขึ้นไปชั้นบนที่เป็นห้องนอน ก็พบที่ค าดผมสีดำกับเ พชรตกอยู่ที่เตียงนอน จึงได้ส อบถามเจ้าอาว าสว่าเป็นของใคร

เจ้าอาว าส ตอบว่า เป็นของตัวเอง จะชอบเอามาค าดผมเพราะตัวเองมั ก ป ว ด  หั ว  จากนั้นเมื่อเดินลงมาชั้นล่างอีกครั้ง ผู้สื่อข่ าวได้พบกับชุ ด ชั้  น ใ น สี ฟ้ าลายลูกไม้ต กอยู่

จากนั้นภรรย าของหม อปล าจึงได้หยิบขึ้นมาแล้วเปิดผ้าที่คลุ มของดู ปร ากฏว่าพบผู้หญิงคนหนึ่งแอ บอยู่ภายในซ อกเก็บของ

ต่อมาเวลา 22.30 น. เจ้าหน้าที่ตำร วจได้ค วบคุมเจ้าอาว าสและสีก า ขึ้นไปส อบถามข้อมูลที่กุ-ฏิชั้นบน พร้อมกับมีปลั ดอำเภอ และพ ระลูกวัดประมาณ 3-4 รูปได้ขึ้นไปพูดคุยโดยใช้เวล าประมาณ 30 นาที

ด้าน พ ระสมุห์ประส าทพร กล่ าวว่า ยืนยันว่าผู้หญิงที่เจอในกุ-ฏิเป็นญ าติกัน โดยหลังจ ากนี้ก็จะสึ-ก เพราะทำผิ ดนักข่ าวจึงถามกลับไปว่า

ทำผิ ดเรื่องอะไรแล้วผู้หญิงที่อยู่ในกุ-ฏิทำไมไ ม่ใ ส่  เ สื้ อ ผ้ า แต่กลับไม่ได้รับคำตอบใดใดทั้งสิ้ น โดยหลังจ ากนี้เจ้าที่ตำร วจจะค วบคุมตัวเจ้าว าดไปส อบป ากคำเพิ่มเติมที่สภ.สำโ รงใต้ จ ากนั้นก็จะทำการสึ กทันที

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น