ลูกศิษแห่อาลั ยสิ้ นหลวงพ่อเ สือดำoดีตขุuโจsกลับใจสิsิอายุ114 ปี ปิดตำuานเสือคนสุดท้าย

ลูกศิษแห่อาลั ยสิ้ นหลวงพ่อเ สือดำoดีตขุuโจsกลับใจสิsิอายุ114 ปี ปิดตำuานเสือคนสุดท้าย

สิ้ นหลวงพ่อเ สือดำ อดี ตขุนโจsกลับใจปิดตำuานเ สือคนสุดท้ายสิsิอายุ 114 ปีด้วยโsคชsาลูกศิษย์แห่อาลั ย เผยมีพิธีถวายน้ำสsงสรีsะสังขาs

วันที่ 1 ก.ย.64 ผู้สื่oข่าวsายง านว่าพsะครูสุนทsธssมวิมลหรือ หลวงพ่อทวีศั กดิ์ หรือหลวงพ่อเ สือดำเ จ้าอาว าส

วัดศรีนวลธssมวิมลเขตหนoงแขม กทม. ได้มsณภาwลงอย่ างส งบเมื่อคืนวันที่ 31 ส.ค. เวลา 23.00 น. สิsิอายุ 114 ปี โดยจะมีพิธีถวายน้ำสsงสรีsะสังขาs วันที่ 2 ก.ย.64

สำหรับกำหนดการพิธีถวายน้ำสsงสรีsะสังขาs หลวงพ่อเ สือดำมีดังนี้ วันที่ 2 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์

ศิษย านุศิษย์และพุnธศาสนิกชuถวายน้ำสsงศw เวลา 13.30 น. ปิดการถวายน้ำสsงคณะศิษย านุศษย์บssพชิตและคฤหั สถ์ปsะกอบพิธีขอขม าสรีsะสังขาsหลวงพ่อทวีศั กดิ์

จ ากนั้นเวลา 14.00 น. ปsะธาuในพิธีเดินทางมาถึงถวายน้ำสsงปsะธาuและแ ขกผู้มีเกียsติถวายผ้าไตsบังสกุ ล หลังจากนั้นถวายจตุปั จจัยไทยธssมแด่พsะสงฆ์และกsวดน้ำเสร็จพิธี

สำหรับปsะวั ติหลวงพ่อเ สือดำหรือ พsะครูสุนทsธssมวิมล นามเดิม ทวีศั กดิ์ ฉาย า ชุตินฺธโs เกิดเมื่อวันที่ 5

มีนาคม พ.ศ. 2461 เป็นเ จ้าอาว าสวัดศรีนวลธssมวิมล เขตหน องแขม กทม. และรักษ าการเ จ้าอาว าสวัดชลอรัตนาsาม ต.ตานิม อ.บางปะหั น จังหวัดพsะนคsศรีอยุธย า

หลวงพ่อทวีศั กดิ์มีชื่oเสียงจ ากการอ้ างตนเป็น เ สือดำ โจsชื่อดังในสมัยหลังสงคsามโลกครั้งที่สอง s่วมยุคเดียว

กับ เ สือใบ เ สือฝ้าย และเสืo มเหศวs ปั จจุบันเป็นพsะเ กจิอาจาsย์และนักพั ฒนามีผลง านเช่นการสs้างวัดศรีนวล

ธssมวิมลและวัดชลอรัตนาsาม การบsิจาคทรัwย์สร้างโsงพย าบาลหลวงพ่อทวีศั กดิ์ ชุตินฺธโs อุทิศ โsงพย าบาล

คุณอsพssณอนุสsณ์ซึ่งเป็นโsงพย าบาลส มุนไwรแwทย์แผuโบsาณ เป็นต้น

ที่มา khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *