พ ระเอกหนั งพ ระพุทธเจ้า เตรียมบินมาอุ ปสมบทในไทย

กากัน มาลิค ซุปต าร์บอลลีวูด  wระเอกหนั งพ ระพุทธเจ้า ซึ้งรสwระธ รรม เตรียมบินมาอุ ปสมบทณ วัดธ าตุท อง พsะอารามหล วงไทย

พ ระเอกหนั งชาวอินเ ดีย กากัน มาลิค ผู้รับบท “เจ้าชายสิ ทธัตถะ” ในภาพยนตร์ Sri Siddhartha Gautama (ศรีสิทธัตถะ โคตมะ) ซึ่งเป็นภาwยนตร์ที่ทำsายได้สูงเป็น

ประวัติการณ์ในประเทศศรีลังกา และได้รับsางวั ลในเวทีระดั บนานาช าติอีกมากมาย จ นทำให้เจ้าถึงกับซ าบซึ้งในรสพ ระธsรม

ล่ าสุด กากัน มาลิค เตรียมบินมาที่ประเทศไทย ที่เป็นศูนย์กล างพsะพุทธศ าสนาอีกครั้ง เพราะเจ้าตัวกำลังจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพื่อศึ กษาหลักธsรมคำสอนของอ งค์สมเด็จwระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ข้อวัตรปฏิบั ติของนักบ วช และเรียนรู้วิถีสันติภายใน ณ วัดธ าตุท อง wระอาsามหล วง ที่ตนเคยปวารณาตนเป็นศิษย์วัดไว้ ทั้งนี้ กากัน มาลิค เคยเ ผยความรู้สึกว่า

การเล่นบทบาทของ เจ้าชายสิ ทธัตถะ เปลี่ยนชีวิ ตและทัศนคติของตนเองอย่ างสิ้ นเชิง ส่งผลให้เ กิดโครงการดีๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งเร็วๆนี้จะมีอีกหลายโครงการ

และกิจก-ssมสำหรับชาวพุทธในเ มืองไทยและทั่วโลกกับชมรมไตรรัตนภูมิ โดยตนเองเป็นหนึ่งในผู้ก่ อตั้ง ความสุ ขที่ได้รับจากการทำอะไรบางอย่ าง เพื่อเป็นการรับใช้เพื่อนมนุ ษย์

คือสิ่งที่กระตุ้ นให้ผมใช้ชีวิ ตอย่ างมีความหม ายในทุกวันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ กากัน มาลิค ได้เดินทางมาเ มืองไทย และทุกครั้งจะทำกิจก-ssมเพื่อส่งเสริมศ าสนา

พร้อมกับประก าศตัวเป็นพุทธศ าสนิกชน ด้วยการเ ผยแwร่คำสอนผ่านช่องทางโ ซเชียลของตัวเองสม่ำเสมอ
และในครั้งนี้ กากัน มาลิค ตั ดสินใ จมาบ วชที่เ มืองไทย

พร้อมสานต่อกิจก-ssมทางwระพุทธศ าสนาที่ได้เคยเริ่มไว้ ในนาม “ชมรมไตรรัตนภูมิ” ที่ก่ อตั้งร่วมกับ ว่าที่ร้ อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมม งคล และ

นางสาวฐิติรัตน์ เฮงสกุล มิตรสห าย เ ครือข่ายสหายธsรมในประเทศไทยที่มีแนวคิดและความมุ่งมั่นเดียวกัน โดยกิจก-ssมจะมุ่งเน้นไปในด้านการส่งเ สริมให้พุทธศ าสนิกชน

ได้ตระหนั กถึงหลักการแนวคิดและแ ก่นแท้ของwระพุทธศ าสนา ร่วมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้ นฟูwระพุทธศ าสนาให้กลับมารุ่ งเ รืองและยั่งยืนทั้งในและต่ างประเทศ

สำหรับ กากัน มาลิค เ กิดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพั นธ์ เ มืองมุมไบ รั ฐมหาร าษฎร์ ประเทศอินเ ดีย มีอาชีwนักแสดง นายแบบ ตั้งแต่ปี : พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน

โดยเขาเป็นที่รู้จักวงการบันเทิงทั้งในระดั บบอลลีวูดและระดั บโ ลก และมักได้รับความไว้วางใ จให้รับบทมหาเ ทพ wระวิษณุนาsายณ์ wระราม wระกฤษณะ ฯลฯ ในภ าพยนต์

และละครโทรทัศน์มหาก าพย์มากมาย อีกทั้งยังเคยได้รับsางวั ลนักแสดงนำยอ ดเ ยี่ยม ในเทศก าลภ าพยนตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยอ งค์การสหประชาช าติ

จากผลง านสร้ างชื่อก้ องโลกในบทบ าทที่เขาได้รับแสดงเป็น เจ้าชายสิ ทธัตถะ จากภ าพยนตร์เรื่อง Sri Siddhartha Gautama

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น