มาทำต ามคำสัญญ า

เปิดภาพ พล พล าพร อดี ตพ ระเอกดาวพ ระศุกร์ หลัง บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มาทำต ามคำสัญญ า

เปิดภาพปัจจุบัน พล พลาพร อดี ตพ ระเอกดาวพ ระศุกร์ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ทำต ามคำสัญญ าเข้ารับตัวอดี ตพ ระเอกเก่า ถึงบ้านสุ ขสุดท้ายแล้ว

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ทำต ามคำสัญญ า รับอดี ตพ ระเอกดาวพ ระศุกร์”พล พลาพร”เข้ามาดูแล ที่บ้านสุ ขสุดท้าย นนทบุรี  ล่ าสุดเดินทางกว่า4ชั่ วโมง

จากจังหวัดจันทบุรีก็ได้ถึงที่หม ายคือบ้านสุ ขสุดท้ายเรียบร้ อยเเล้ว เปิดภาพปัจจุบัน พล พลาพร อดี ตพ ระเอกดาวพ ระศุกร์ ป่-วยนอนติดเ ตียง

เพราะป่-วยเป็นอั ม พ ฤ ก ษ์จากเ ส้นเลืoดฝอยในสม องด้านขวา คืบหน้าล่ าสุด บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และพี่พล พลาพรถึงบ้านสุ ขสุดท้ายแล้ว

หลังจ ากที่ไปรับพี่พล พลาพร อดี ตพ ระเอกเก่าดาวพ ระศุกร์ที่จังหวัดจันทบุรี เราก็เดินทางมากัน4ชั่ วโมง จ นถึงที่หม ายคือบ้านสุ ขสุดท้าย

ได้ให้พี่ๆที่ดูแลบ้านสุ ขได้จัดเตรียมเตียงไว้ให้สำหรับพี่พล พลาพร และได้ทำอาหารอ่อนๆได้ร้บประท านและพี่บิณฑ์ยังให้อั่งเปาทุกๆคน

รวมถึงพนั กง านบ้านสุ ขสุดท้ายอีกด้วย ได้พักแบบสบ ายๆแล้วนะครับพี่พล พลาพร ขอให้สุ ขภาพแข็งแ รงดีขึ้นนะครับผม โดยทางเ พจ BHIN TV Thailand

ได้ประมวลภาพเเละโ พสต์ว่า บิณฑ์ บรรลือฤ ทธิ์รับพี่พล พลาพร (ดาราพ ระเอกเก่า) มีชื่อเล่นว่า โย มีชื่อเดิมว่า ไชโย บำรุงกิ จ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น

ธนาวุฒิ บำรุงกิ จ เป็นพ ระเอกภ าพยนตร์และละครที่มีชื่อเ สียงในอดี ต อาทิ ภาพอาถ ร ร พณ์ (2522) อดี ตพ ระเอกดาวพ ระศุกร์ (2523) สามใบเถา (2523) ด อ ก โ ศ ก (2524)


คุณหญิงพวงแข (2526) อุบั ติเ หตุ (2526) หลานสาวคุณหญิง (2528) เพื่อจะรับพี่พล พลาพรมาดูแลที่บ้านสุ ขสุ ดท้าย ขอให้พี่พลสุ ขภาพแข็งแ รงขึ้นทุกๆวันนะครับ

ด้านเ พจ ดาราภ าพยนต์ ได้เ ผยว่า น้ำใ จคนบันเทิงไม่แ ห้งห าย ฮีโร่คนบันเทิง บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ รับตัวอดี ต พ ระเอกคนดัง พล พลาพร วั ย66 ปี

จากบ้านที่จันทบุรี เข้ามาดูแลที่บ้านสุ ขสุดท้าย นนทบุรี หลังจากที่พ ระเอกรุ่นใหญ่ต้องนอนติดเ ตียงเพราะป่-วยเป็นอั ม พ ฤ ก ษ์จากเ ส้นเลืoดฝ อยในสม องด้านขวา

บ้านสุ ขสุดท้าย บ้านแห่งความสุ ข ที่ก่ อตั้งขึ้นจากทุ นบริจ าคของผู้มีจิ ตศรั ทธาและน้ำใจจากคนในสังค ม บนพื้นที่ 1 ไร่ ในตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

จังหวัดนนทบุรีโครงการนี้เ กิดจากความปร ารถนาอันแ รงกล้ าของพ ระเอกคนดังบิณฑ์ที่สร้ างไว้สำหรับคนชร าและผู้สูงอ ายุที่ถูกท อ ด ทิ้ งให้ใช้ชีวิ ตต ามลำพั งไม่มีบุ ตรหลานหรือญ าติพี่น้องที่จะพึ่งพึงได้


บ้านแห่งความสุ ข ที่ก่ อตั้งขึ้นจากทุ นบริจ าคของผู้มีจิ ตศรั ทธาและน้ำใ จจากคนในสังค ม บนพื้นที่ 1 ไร่ ในตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีโ ครงการนี้

เ กิดจากความปร ารถนาอันแ รงกล้ าของคุณบิณฑ์ ที่จะให้เป็นพื้นที่สำหรับคนชร าและผู้สูงอ ายุที่ถูกท อ ด ทิ้ งให้ใช้ชีวิ ตต ามลำพั ง ซึ่ง บิณฑ์ บรรลือฤ ทธิ์

ตั ดสิ นใ จควั กเงิ นจากน้ำพักน้ำแ รงที่สั่งสมมาตั้งต้นเป็นยอ ดธารน้ำใ จเพื่อจัดสร้ างบ้านพักดูแลคนชร าที่ถูกท อ ด ทิ้ งอย่ างเป็นจริงเป็นจัง

ก่อนที่จะผู้มีจิ ตศรั ทธาแสดงเจตนาเข้าร่วมบุญอย่ างต่อเนื่อง ก็ได้รับเ สียงตอบรับเป็นอย่ างดี และได้สร้ างบ้านพักคนชร าขึ้นชื่อว่า “บ้านสุ ขสุดท้าย”

ขอบคุณ:ดาราภ าพยนตร์

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น