“เจ๊อ๋อ” เล่ าชีวิ ตหลังเ งินหม ด

เจ๊อ๋อ มั่นใจรอมีผั วใหม่จะได้ร วยอีกครั้ง เล่ าชีวิ ตหลังเ งินหม ด

เจ๊อ๋อ มั่นใจรอมีผั วใหม่จะได้ร วยอีกครั้ง ลั่นเหมือนกับเ ทวดาอย ากให้มีคู่มากกว่า เล่ าชีวิ ตหลังเ งินหม ด มันคือตัวเ ลข แต่มีความสุ ขทุกวัน

เจ๊อ๋อ ไม่แ คร์ไม่สน เ งิน 9สิบ ล้ านหม ดแล้ว มั่นใจรอมีผั วใหม่จะได้ร วยอีกครั้ง กลับมาเป็นที่ฮื อฮาอีกครั้ง หลังจากที่ นางวรรณี ปัญญ าใส

หรือ “เจ๊อ๋อ90ล้ าน” สาวอุดรด วงเ ฮงถูกลoตเตoรี่ 90 ล้ าน ง วดวันที่ 1 พ.ย.61 ร-างวั ลที่ 1  มากถึง 15 ใบ ก่อนต่อมาหย่xข าดกับ เ สี่ยเต้ย อดี ตส ามีเจ๊อ๋อ

จ นเป็นเรื่องร าวใหญ่โตแ ฉกันไปมาจ นเวลาผ่านมา 2 ปี หลังเจ๊อ๋อ ถูกห-วยเ สี่ยเต้ยก็จากไปอย่ างกะทันหั นจ นเป็นข่ าวโด่งดังในช่วงนั้น

กระทั่งต่อมา เจ๊อ๋อ90 ล้ านได้ออกมาให้สัมภ าษณ์ว่าเ งิน 90 ล้ านหม ดแล้วแต่ยังมีความสุ ขกับครอบครัวอยู่ในตอนนี้ ไม่ได้เอาเ งินท องมายึ ดเ หนี่ยว

ในการดำเนินชีวิ ต ความสุขคือการให้ และวางอนาค ตไว้ให้ลูกหลาน โดย เจ๊อ๋อ ยืนยันเ งิน 90 ล้ านถูกลoตเตoรี่ แบ่งให้ลูกหลาน

ในส่วนของตัวเองใช้หม ดแล้ว เ ผยที่พูดเพราะตัดความรำค าญ อย ากใช้ชีวิ ตอย่ างสง บ เพราะมีแต่คนเอาที่มาจำน อง ความจริงยังมีเ งินเหลือเ ฟือ

บอกตัวเองเป็นคนด วงมากับเ นื้อคู่ หากมีผั วแล้วจะร วย จะถูกห-วย แต่ผั วจะอยู่ได้ไม่นาน ขณะที่แม่ค้ าในหมู่บ้านไม่เ ชื่อว่าเ งินจะหม ด

นอกจากนี้ เจ๊อ๋อ 90 ล้ าน เล่ าว่า ขอยื นยันว่าเ งินที่ถูกห-วย 90 ล้ านนั้นหม ดจริง เพราะเ งินที่ถูกห-วย 90 ล้ าน ก็เห็นว่าได้แ จกจ่ ายความสุ ขให้คน

ได้แบ่งให้ลูก 2 คน และหลาน 3 คน ไว้ใช้ในอนาค ตแล้ว ส่วนของตนได้ใช้หม ดแล้ว ส่วนเก็บก็มี ส่วนใช้ก็มี จะไปบอกให้คนอื่นรู้ทำไม

“ถึงจะไม่มีเ งินถูกห-วย 90 ล้ าน ตนก็มีเงิ นเดือนจากส ามีชาวสวิ ตเ ซอร์แลนด์ที่เ สียชีวิ ต สำรองใช้อยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีคนที่ไม่รู้จักมาขอบริจ าค

หรือนำโ ฉนดที่ดิน 100 ไร่ 50 ไร่ มาเสนอข-าย มาจำน อง ทำให้อยู่บ้านไม่ได้ ต้องไปอยู่ที่ที่สบ ายใจ” นอกจากนี้ เธอยังเล่ าอีกว่า

ด วงตนมากับเ นื้อคู่ หากตนมีส ามีจะโ ชคดีถูกห-วย ร วยโ ชค ได้นำเ งินไปทำบุญ แจ กความสุ ขให้คนตกทุ กข์ได้ย าก หากไม่มีคู่หรือเป็นโสด

ก็จะไม่มีด วงถูกห-วย เหมือนกับเ ทวดาอย ากให้มีคู่มากกว่า แต่เวลามีคู่ ส ามีก็อยู่ได้ไม่นาน ก็จะตxยจาก “ตอนนี้เป็นโสด

ส่วนคำพูดที่เ งิน 90 ล้ านหม ดแล้ว มันคือตัวเ ลข แต่มีความสุ ขทุกวัน เพราะได้ทำบุญและแบ่งปันความสุ ข และมีเงิ นใช้จ่ ายตลอ ด” เจ๊อ๋อทิ้ งท้าย

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น