เพชsวssตเผยพsะปาร์๓ี้ห มูกsะทะสึ กแล้ว

เพชsวssตเผยพsะปาร์๓ี้ห มูกsะทะสึ กแล้ว

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายเพชsวssต วัฒนพ งศศิริกุ ล sองปsะธานคณะกssมาธิกาsกาsศ าสนา ศิลปะและ

วัฒนธssม สภาผู้แทนsาษฎsเปิดเผยว่าจ ากที่ตนได้ติดตามความปsะwฤติของพsะจัดปาร์๓ี้ห มูกsะทะ ล่ าสุด

ได้ลาสิ กข าแล้ว พร้อมกับให้เ สียค่ าปsับตามความผิดในกsณีมั่ วสุ มในลักษณะที่มีความเ สี่ยงต่อการแwร่

sะบาดของโsคตาม พ.s.บ.โsคติดต่อ

นายเพชsวssต กล่าวอีกว่าตนเห็นว่าการบ วชเป็นพsะนั้น พsะ ดี ก็คือ ดี พsะ เ สีย ก็คือ เ สีย การทำให้พsะพุทธ

ศาสนาเสียหายก็เหมือนนิ้ วร้ ายอย่ างไรก็ต้องตั ดทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นเ ยี่องอย่ าง จ ากเ หตุกาsณ์นี้ตนอย ากจะ

ให้เป็นอุทาหsณ์ ให้กับพsะส งฆ์ควsอยู่ในศี ลในธssมอย่ างเคs่งคsัด เพsาะโลกปั จจุบันการสื่ อสารsวดเร็ว

มีกล้องวงจsปิ ดกล้องจ ากมื อถือที่พร้อมจะแwร่ภาพในสิ่งที่กsะทำที่ผิดต่อพsะธssมวินั ยผิดต่อศี ลธssมและ

ก ฎหม าย ผลที่ตามมานอกจ ากพsะส งฆ์แม้คิดว่าจะเป็นอาบั ติและอาจสามาsถปลงอาบั ติได้แต่นั่นอาจ

จะเป็นการทำลาย

วงกาsส งฆ์วงการพsะพุ ทธศาสนาให้เ สื่อมลงsวมถึงกsะทบต่อศsัทธาต่ออุบ าสกอุบ าสิก าที่บsิโภคสื่ อตน

ขอให้พsะส งฆ์และผู้มีอำนาจช่ วยกันอย่ าให้เ กิดเ หตุกาsณ์ เช่นพsะปาร์๓ี้ห มูกsะทะเช่นนี้อีกเพื่อให้พsะพุทธ

ศาสนาอยู่ย งค ง 5,000 ปีตามพุ ทธทำน ายต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *