‘ไทเกอร์’ หาทุ นเรียนเพื่ออนาค ตตัวเอง

สวัสดีค่ะ วันนี้แอ ดมิ นมีข่าวส ารมาฝ ากค่ะ เ พจของเราจะมีการนำเ สนอข่าว และได้ร วบรวมสื่ง

ที่คุณสนใจไว้หมดที่นี่แล้ว ทั้งอั พเดทข่ าวสารต่ างๆ ข่ าวบันเทิง ข่ าวติดกระแ ส ตลอ ด 24 ขั่ วโมง

กลายเป็นที่พูดถึงอย่ างมากในโ ซเ ชี่ยล สำหรับเรื่องร าวของอดี ตนักแสดงรุ่นเล็ก

อย่ าง “ไทเกอร์ ธน ากร” ที่เคยผ่านผลง านทางช่ องหล ากสีมาแล้วหลายเรื่อง

เมื่อไม่นานมานี้ เ จ้าตัวได้โ พสต์รูปเพื่อบอกเล่าชีวิ ตประจำวันของตัวเอง ที่ต้องใช้

ชีวิ ตอย่ างย ากลำบ าก และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับใครอีกหลายๆคน โดยเ จ้าตัว

ต้องทำง านพิเศ ษทุกวัน เพื่อหาทุ นมาเ ลี้ยงดูตัวเอง และค รอบครัว ซึ่งเ จ้าตัว

อยู่กับแม่เพียงแค่สองคน ส่วนรา ยรับของแม่ก็ไม่ค่อยแน่นอน และไม่เ พียงพอต่อ

การใช้อยู่ใช้กิ น เป็นสาเ หตุให้เ จ้าตัวหาต้องเรียนไปด้วย ทำง านไปด้วย เพื่อ

ช่วยแ บ่งเ บาภ าระของค รอบครัว และบางวันเ จ้าตัวก็ต้องกินข้าวเพียงแค่มื้ อเดียว

เพื่อนำทุ นไปจ่ ายค่ าที่พักและล่ าสุดเ จ้าตัวก็สาม ารถสอบเข้ามหาลั ยชื่อดั งได้

ด้วยอ ายุเพียงแค่สิบหกปี เป็นเพราะให้ความสำคัญกับการเ รียนมาโดยตลอ ด

แต่ถึงอย่ างนั้น เ จ้าตัวก็ยังคงคิดมากเรื่องค่ าใช้จ่ ายที่จะต ามมาก ลัวว่าจะไม่

สาม ารถส่งเ สียตัวเองเ รียนจ นจบได้ เ จ้าตัวจึงโ พสต์เพื่อขอให้ผู้ใหญ่ใจดีช่ วย

ส่งทุ นมาช่ วยเหลือตัวเองกับแม่ ทำเอาหลายคนในโ ซเ ชี่ยลที่ได้เห็นเรื่องร าว

ของเ จ้าตัวต่ างก็พากันเห็นใจไม่น้อยเลยทีเดียว และต่ างก็พากันส่งกำลังใ จมา

ให้มากมาย และยังมีผู้ใหญ่ใ จดีหลายคนส่งทุ นมาช่ วยเ หลือเ จ้าตัวและแม่อีกด้วย

ถ้าชื่นชอบก็กดติดต ามเ พจเพื่อรับข้ อมูลข่ าวส ารดีๆก่อนใครได้เลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น