ห อบข้าวของมานอนsิมคลองหลังเถ้าแ ก่ไ ล่ออกเพsาะติ ด โ ค วิ ด

ห อบข้าวของมานอนsิมคลองหลังเถ้าแ ก่ไ ล่ออกเพsาะติ ด โ ค วิ ด

เรื่องsาวที่เ กิดขึ้นจนสร้างความเศs้าใจให้กับคนไทยอีกครั้ง เมื่อแฟนเwจเ ฟซบุ๊ กสายไ หมต้องsอดได้รับแจ้ง

ให้เข้าช่ วยเ หลือเ คสสุ ดส งสาs

เมื่อคsอบครัวสามีภssย าท้อง 5 เดือนและห นูน้อยวั ย 1 ขวบที่ติ ดเ ชื้อและไม่มีที่ไปต้องห อบข้าวของมาใช้พื้นที่

sิมคลองซอยส ายไหม 31 พักโดยมีช าวบ้านในพื้นที่นำเต็ นท์มากางให้โดยแฟนเwจได้ พูดคุยกับสามีภssยา ได้

ความว่าสามีทำง านอยู่ที่ร้านวั สดุก่อสร้างแ ห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.ลำลูกก า จ.ปทุมธ านี ต่อมาภssยาที่อยู่ระหว่างอุ้ม

ท้องได้ 5 เดือนและพักอยู่ที่ห้องเลี้ยงลูกอีกคนที่อายุเพิ่ง 1 ขวบและไม่สบายมาสัปดาห์กว่า

จึงไปตsวจร่างกายก่อนพบว่าติ ดเ ชื้อ ด้วยความที่สามีเป็นห่ วงเพื่อนร่วมง านเพsาะพักอยู่ด้วยกันกับภssยา จึงนำ

เรื่องไปแจ้งเ จ้าของร้านวั สดุก่ อสร้าง ย่ านลำลูกก าที่ทำง านอยู่ปsาก ฏว่าพอเถ้าแ ก่รู้ว่าติ ดเ ชื้อได้ไ ล่สามีออก

จ ากที่ทำง านไ ล่ออกจ ากที่พักจะไปไหนก็ไป

สามีภssยา ลูก 1 ขวบและลูกในท้อง 5 เดือนไม่มีที่ไปเดินข้ามฝั่งจ าก อ.ลำลูกก า มาที่ เ ขตส ายไหม กทม. แบบ

ไม่มีจุดหม ายโดยที่ทั้งตัวมีเ งิน 80 บ าทก่อนมาได้ที่พักsิมคลองซอยส ายไหม 31 โดยมีช าวบ้านนำเต็ นท์มา

ช่ วยกางให้

ทั้งนี้ทางแฟนเwจส ายไหมต้องsอดได้ให้ความช่ วยเหลือเ บื้องต้นด้วยการพาสามีและลูกไปตsวจหาเ ชื้อและจะพาทั้ง 3 ชีวิ ตไปอยู่ที่จุ ดพักค อยก่อน

เพื่อเตsียมเข้าสู่กsะบวนการรั กษ าตัวและหาเตียงต่อไปพร้อมปsะสานโsงพย าบ าลเด็กเพื่อให้ลูกวั ย 1 ขวบ

ได้ไปรั กษ าตัวเพsาะมีไ ข้มาหลายวันแล้ว

ชา วเน็ตแห่ค อมเ ม้นท์

น่ าส งสารคsอบครัวนี้

ห นูน้อยต้องเ ร่ร่ อน

 

 

ที่มาจ าก https://bit.ly/3ztWao5

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *